Home / Expertise / Commercial / Consumentenrecht

Consumentenrecht

Nederland

In de contractuele verhoudingen tussen consumenten en ondernemers gelden andere regels dan in de contractuele verhoudingen tussen ondernemers onderling. De wet kent aan de consument eenvoudigweg meer rechten en een verdergaande bescherming toe dan aan de ondernemer. Zo heeft een consument de vrije keuze tussen vervanging of reparatie van een product als er iets aan mankeert. Ook kan een consument zich erop beroepen dat een door hem gekocht product niet voldoet aan de verwachtingen die bijvoorbeeld in reclamemateriaal zijn gewekt. Daarnaast verbiedt de wet het gebruik van een aantal bedingen in algemene voorwaarden, wanneer er wordt gecontracteerd met een consument.

Als u zich als ondernemer richt tot de consument is het raadzaam om onder meer uw algemene voorwaarden, reclamemateriaal en gebruiksaanwijzingen door een gespecialiseerde jurist te laten toetsen. De advocaten van CMS beschikken over de daarvoor benodigde kennis en ervaring en kunnen u adviseren over alle aspecten van het consumentenrecht.

Lees meer Lees minder
25 February 2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a sur­vey of bu­si­ness lea­ders to ex­plo­re AI tech­no­lo­gies
June 2019
CMS Con­su­mer Pro­ducts Glo­bal Bro­chu­re
As lea­ding ad­vi­sers to the con­su­mer pro­ducts sec­tor, we help com­pa­nies cre­a­te, de­li­ver, and sell their goods, pro­tec­ting their in­no­va­ti­on and mar­ket po­si­ti­on eve­ry step of the way. We work with top FM­CG, fas­hi­on & luxu­ry, hou­se­hold goods, and food &
August 2020
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all the ju­ris­dic­ti­ons in which you ope­ra­te.Learn mo­re

Feed

Toon alleen
20/08/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
06/07/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
11/03/2020
Vol­doet uw web­shop wel aan de wet­te­lij­ke ver­eis­ten?
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
Pod­cast
23/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: de (on)mo­ge­lijk­he­den van GD­PR
Pod­cast
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
Pod­cast
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast
26/08/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
27/06/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
17/04/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
07/03/2019
Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2019