Home / Europa / Nederland / Commercial / Consumentenrecht

Consumentenrecht

Terug naar Commercial

In de contractuele verhoudingen tussen consumenten en ondernemers gelden andere regels dan in de contractuele verhoudingen tussen ondernemers onderling. De wet kent aan de consument eenvoudigweg meer rechten en een verdergaande bescherming toe dan aan de ondernemer. Zo heeft een consument de vrije keuze tussen vervanging of reparatie van een product als er iets aan mankeert. Ook kan een consument zich erop beroepen dat een door hem gekocht product niet voldoet aan de verwachtingen die bijvoorbeeld in reclamemateriaal zijn gewekt. Daarnaast verbiedt de wet het gebruik van een aantal bedingen in algemene voorwaarden, wanneer er wordt gecontracteerd met een consument.

Als u zich als ondernemer richt tot de consument is het raadzaam om onder meer uw algemene voorwaarden, reclamemateriaal en gebruiksaanwijzingen door een gespecialiseerde jurist te laten toetsen. De advocaten van CMS beschikken over de daarvoor benodigde kennis en ervaring en kunnen u adviseren over alle aspecten van het consumentenrecht.

25/02/2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a...
25/07/2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all...

Feed

12/01/2022
Nieu­we re­gels voor prijs­ver­la­gin­gen op komst
De Eu­ro­pe­se Unie is druk be­zig om de re­gels die con­su­men­ten be­scher­men te mo­der­ni­se­ren en aan te scher­pen. Daar­voor heeft zij in 2019 de zo­ge­naam­de Om­ni­bus­richt­lijn of Mo­der­ni­se­rings­richt­lijn ge­pu­bli­ceerd...
22/10/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
25/08/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
06/07/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
Op maan­dag 23 maart pre­sen­teer­de het ka­bi­net aan­ge­scherp­te maat­re­ge­len om het CO­VID-19 vi­rus het hoofd te bie­den. Eén van die maat­re­ge­len luidt: “Win­kels en het open­baar ver­voer wor­den ver­plicht om...
11/03/2020
Vol­doet uw web­shop wel aan de wet­te­lij­ke ver­eis­ten?
In Ne­der­land ge­nie­ten con­su­men­ten om­vang­rij­ke be­scher­ming. De wet stelt dan ook ve­le ver­eis­ten aan de web­shops waar con­su­men­ten hun pro­duc­ten kun­nen ko­pen. Dit wordt vast­ge­legd in ar­ti­kel 6:230g e.v...
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
In de­ze vier­de en laat­ste pod­cast uit on­ze se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) heb­ben we In­grid de Bruijn, stra­te­gisch ad­vi­seur bij Ver­voer­re­gio Am­ster­dam, Quin­ten Sel­horst, CEO en Co-foun­der bij...
23/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: de (on)mo­ge­lijk­he­den van GD­PR
In de­ze der­de uit een vier­de­li­ge pod­cast se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) be­han­de­len we de im­pact van de GD­PR (AVG) op de mo­bi­li­teits­in­du­strie. Is het ge­bruik van per­soons­ge­ge­vens cru­ci­aal voor...
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
In de­ze twee­de uit een vier­de­li­ge pod­cast se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) be­spre­ken we de be­taal­mo­ge­lijk­he­den voor MaaS ver­voers­dienst­ver­le­ning. Da­niel van Delft, Coun­try Ma­na­ger bij Vi­sa, Mar­co...
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Dit is de eer­ste van een vier­de­li­ge pod­cast se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS). MaaS staat voor een tran­si­tie in mo­bi­li­teit, waar­bij de con­su­ment mo­bi­li­teit in­koopt, in plaats van te in­ves­te­ren in...
26/08/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen­recht/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
27/06/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen­recht/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...