Home / Europa / Nederland / Corporate/M&A / Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Terug naar Corporate/M&A

Het begeleiden van fusies en overnames is een kernactiviteit van CMS. Onze advisering richt zich hierbij op een breed scala aan transacties zoals overnames en afstotingen van private bedrijven waarbij aandelen of specifieke activa en passiva betrokken zijn, privatiseringen en verzelfstandigingen. Ook op het gebied van aandelenbeleggingen, joint ventures en strategische allianties, fusies en splitsingen, overnames van bedrijven in financiële moeilijkheden en herstructureringen hebben wij diepgaande expertise.

Onze transactiekennis beperkt zich niet tot het uitsluitend afhandelen van juridisch-technische kwesties. Het omvat ook het beheer over het gehele proces gedurende de afzonderlijke transactiestadia, inclusief due diligence onderzoeken, belastingstrategieën en structureringsproblemen, contractonderhandelingen en integratie-activiteiten na afronding van de fusie of overname.

Het begeleiden van fusies en overnames vraagt om een grote mate van goed gecoördineerd teamwork. Dankzij CMS zorgen wij voor uitgebreide dekking van alle essentiële markten en rechtsgebieden overal ter wereld. Dit stelt ons in staat experts in te zetten die over alle benodigde vaardigheden beschikken om ingewikkelde en veeleisende fusie- en overnametransacties uit te voeren, zowel in eigen land als in vrijwel elke belangrijke markt ter wereld.

Onze geïntegreerde benadering maakt het verder mogelijk om transactie- en bedrijfsexpertise te combineren met aanvullende kennisgebieden zoals binnenlandse en internationale belastingstrategie, gestructureerde financiering, regelgeving, directievergoedingen en medezeggenschapsrechten van werknemers, antikartelmaatregelen en concurrentie en intellectueel eigendom.

CMS adviseert op dit gebied grote (inter)nationale bedrijven, maar ook kleinere bedrijven met hun eigen specifieke groeiscenario's. Daarnaast staan wij investeringsbanken die als financiële adviseurs optreden voor kopers en overnamekandidaten, curatoren en bewindvoerders van bedrijven in financiële moeilijkheden en managementteams bij.

“They have the ability to develop solutions. Their integrity is very high.”

IFLR1000, 2019
24/03/2022
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2022
The CMS Cor­po­ra­te/M&A Group is plea­sed to launch the fourteenth edi­ti­on of the Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

18/07/2022
Chro­ni­cle on Dut­ch M&A dis­pu­tes
In 2021 the­re was a sig­ni­fi­cant in­crea­se of ju­dg­ments in re­la­ti­on to dis­pu­tes re­gar­ding Dut­ch M&A trans­ac­ti­ons. In the chro­ni­cle on Dut­ch M&A Dis­pu­tes our cor­po­ra­te li­ti­ga­ti­on spe­ci­a­lists Bart-Adri­aan...
09/06/2022
Kro­niek over­na­me­ge­schil­len in co­ro­na­jaar 2021
Op vrij­dag 3 ju­ni 2022 is de ‘Kro­niek Over­na­me­ge­schil­len in co­ro­na­jaar 2021’ van Bart-Adri­aan de Ruij­ter en Do­mi­ni­que Gla­ze­ner ver­sche­nen in het toon­aan­ge­ven­de tijd­schrift ‘Maand­blad voor On­der­ne­mings­recht’...
12/05/2022
Ar­bi­tra­ti­on in post M&A dis­pu­tes: stra­te­gic choi­ce for ar­bi­tra­tors and...
Con­tri­bu­ti­on by Bart-Adri­aan de Ruij­ter and Mau­rits Rab­bie for the e-book 'Ma­na­ging and Re­sol­ving Com­mer­ci­al Dis­pu­tes 2022' pu­blis­hed by Fi­nan­cier World­wi­de in as­so­ci­a­ti­on with the In­ter­na­ti­o­nal Cen­tre...
04/03/2022
Re­ac­tie op con­sul­ta­tie wets­voor­stel im­ple­men­ta­tie richt­lijn grens­over­schrij­den­de...
Op 7 fe­bru­a­ri 2022 is een wets­voor­stel ter im­ple­men­ta­tie van de Eu­ro­pe­se Richt­lijn in­za­ke grens­over­schrij­den­de om­zet­tin­gen, fu­sies en split­sin­gen ge­pu­bli­ceerd. CMS ad­vi­seert in de prak­tijk veel in­za­ke...
08/02/2022
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij ver­koop van Sprin­gest
CMS heeft FD Me­di­a­groep bij­ge­staan bij de ver­koop van Sprin­gest, een ver­ge­lij­kings- en boe­kings­si­te voor op­lei­din­gen, e-learning en trai­ners aan Stu­dy­tu­be, een snel­groei­end Ne­der­lands on­li­ne leer­plat­form.Het...
28/09/2021
Over­na­me­ge­schil­len in tij­den van (co­ro­na)cri­sis
Af­ge­lo­pen week ver­scheen de toon­aan­ge­ven­de bun­del Ge­schrif­ten van­we­ge de Ver­e­ni­ging Cor­po­ra­te Li­ti­ga­ti­on 2020-2021 (Wol­ters Klu­wer, 2021) met een bij­dra­ge van on­ze ad­vo­ca­ten Bart-Adri­aan de Ruij­ter en...
17/08/2021
CMS ad­vi­seer­de Riet­er bij de over­na­me van drie be­drij­ven van Sau­rer
CMS heeft Riet­er Hol­ding AG ge­ad­vi­seerd bij het ver­krij­gen van een aan­de­len­be­lang van 57% in Sau­rer Ne­ther­lands Ma­chi­ne­ry Com­pa­ny B.V. De trans­ac­tie­waar­de be­draagt EUR 300 mil­joen. Als on­der­deel van de­ze...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021
The CMS Cor­po­ra­te/M&A Group is plea­sed to launch the thirteenth edi­ti­on of the Eu­ro­pean M&A Stu­dy
11/03/2021
CMS ad­vi­seert World Brain bij de ver­koop van At­lan­tis Press
CMS heeft World Brain bij­ge­staan bij de ver­koop van At­lan­tis Press aan Sprin­ger Na­tu­re.At­lan­tis Press is een 'o­pen ac­ces­s' uit­ge­ver van we­ten­schap­pe­lij­ke, tech­ni­sche en me­di­sche (STM) pu­bli­ca­ties, op­ge­richt...
10/12/2020
Sun­web not for­ced to ac­qui­re Co­ren­don
On 7 De­cem­ber 2020, the Am­ster­dam Dis­trict Court ru­led in sum­ma­ry pro­ceedings that tra­vel ag­en­cy Suns­creen, ow­ner of Sun­web, a lar­ge na­ti­o­nal tra­vel ag­en­cy, is not obli­ged to pro­ceed with the ac­qui­si­ti­on...
09/06/2020
Im­pact of CO­VID-19 on Eu­ro­pean M&A ac­ti­vi­ty
The CMS Cor­po­ra­te/M&A Group teamed up with in­vest­ment bank Cre­dit Suis­se to ana­ly­se the fi­nan­ci­al and legal im­pli­ca­ti­ons of the CO­VID-19 pan­de­mic on M&A trans­ac­ti­ons in Wes­tern Eu­ro­pe
19/05/2020
Im­pact of CO­VID-19 on M&A trans­ac­ti­ons
On 29 April 2020, the Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC) ru­led on a first ca­se in the Ne­ther­lands whe­re ter­mi­na­ti­on of an M&A trans­ac­ti­on was sought due to the cur­rent CO­VID-19 cir­cum­stan­ces. We re­fer...