Home / Expertise / Corporate/M&A / Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Nederland

Het begeleiden van fusies en overnames is een kernactiviteit van CMS. Onze advisering richt zich hierbij op een breed scala aan transacties zoals overnames en afstotingen van private bedrijven waarbij aandelen of specifieke activa en passiva betrokken zijn, privatiseringen en verzelfstandigingen. Ook op het gebied van aandelenbeleggingen, joint ventures en strategische allianties, fusies en splitsingen, overnames van bedrijven in financiële moeilijkheden en herstructureringen hebben wij diepgaande expertise.

Onze transactiekennis beperkt zich niet tot het uitsluitend afhandelen van juridisch-technische kwesties. Het omvat ook het beheer over het gehele proces gedurende de afzonderlijke transactiestadia, inclusief due diligence onderzoeken, belastingstrategieën en structureringsproblemen, contractonderhandelingen en integratie-activiteiten na afronding van de fusie of overname.

Het begeleiden van fusies en overnames vraagt om een grote mate van goed gecoördineerd teamwork. Dankzij CMS zorgen wij voor uitgebreide dekking van alle essentiële markten en rechtsgebieden overal ter wereld. Dit stelt ons in staat experts in te zetten die over alle benodigde vaardigheden beschikken om ingewikkelde en veeleisende fusie- en overnametransacties uit te voeren, zowel in eigen land als in vrijwel elke belangrijke markt ter wereld.

Onze geïntegreerde benadering maakt het verder mogelijk om transactie- en bedrijfsexpertise te combineren met aanvullende kennisgebieden zoals binnenlandse en internationale belastingstrategie, gestructureerde financiering, regelgeving, directievergoedingen en medezeggenschapsrechten van werknemers, antikartelmaatregelen en concurrentie en intellectueel eigendom.

CMS adviseert op dit gebied grote (inter)nationale bedrijven, maar ook kleinere bedrijven met hun eigen specifieke groeiscenario's. Daarnaast staan wij investeringsbanken die als financiële adviseurs optreden voor kopers en overnamekandidaten, curatoren en bewindvoerders van bedrijven in financiële moeilijkheden en managementteams bij.

Lees meer Lees minder

“They have the ability to develop solutions. Their integrity is very high.”

IFLR1000, 2019
24 maart 2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

Toon alleen
24 maart 2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021
The CMS Cor­po­ra­te/M&A Group is plea­sed to launch the thirteenth edi­ti­on of the Eu­ro­pean M&A Stu­dy
11 maart 2021
CMS ad­vi­seert World Brain bij de ver­koop van At­lan­tis Press
CMS heeft World Brain bij­ge­staan bij de ver­koop van At­lan­tis Press aan Sprin­ger Na­tu­re.At­lan­tis Press is een 'o­pen ac­ces­s' uit­ge­ver van we­ten­schap­pe­lij­ke, tech­ni­sche en me­di­sche (STM) pu­bli­ca­ties, op­ge­richt...
10/12/2020
Sun­web not for­ced to ac­qui­re Co­ren­don
On 7 De­cem­ber 2020, the Am­ster­dam Dis­trict Court ru­led in sum­ma­ry pro­ceedings that tra­vel ag­en­cy Suns­creen, ow­ner of Sun­web, a lar­ge na­ti­o­nal tra­vel ag­en­cy, is not obli­ged to pro­ceed with the ac­qui­si­ti­on...
9 June 2020
Im­pact of CO­VID-19 on Eu­ro­pean M&A ac­ti­vi­ty
The CMS Cor­po­ra­te/M&A Group teamed up with in­vest­ment bank Cre­dit Suis­se to ana­ly­se the fi­nan­ci­al and legal im­pli­ca­ti­ons of the CO­VID-19 pan­de­mic on M&A trans­ac­ti­ons in Wes­tern Eu­ro­pe.
19/05/2020
Im­pact of CO­VID-19 on M&A trans­ac­ti­ons
On 29 April 2020, the Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC) ru­led on a first ca­se in the Ne­ther­lands whe­re ter­mi­na­ti­on of an M&A trans­ac­ti­on was sought due to the cur­rent CO­VID-19 cir­cum­stan­ces. We re­fer...
11/05/2020
Can the CO­VID-19 cri­sis be con­si­de­red as an un­fo­re­s­een cir­cum­stan­ce in...
On 29 April 2020, the Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC) ru­led in sum­ma­ry pro­ceedings on the first ca­se whe­re­by an M&A trans­ac­ti­on has been abor­ted due to the cur­rent CO­VID-19 cir­cum­stan­ces. The mat­ter...
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020
Ver­ko­per blijft in Eu­ro­pa ko­ning ter­wijl in­du­strie pro­fi­teert van kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie Eu­ro­pa blijft een ver­ko­pers­markt. Al­le Eu­ro­pe­se lan­den pas­sen nu ‘ver­ko­pers­vrien­de­lij­ke’ ri­si­co­ver­de­lings­tech­nie­ken...
22 januari 2020
CMS be­ge­leidt Mo­sa Meat B.V. bij toe­tre­ding van Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon...
CMS heeft Mo­sa Meat B.V. bij­ge­staan bij de toe­tre­ding van in­ves­teer­ders Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon Ca­pi­tal. Maar­ten Bosch (CEO Mo­sa Meat) in een re­ac­tie: "Nu wij aan een nieu­we fa­se be­gin­nen, is het fan­tas­tisch...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
CMS heeft Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock, een Ne­der­lands-Bel­gi­sche ont­wik­ke­laar en dienst­ver­le­ner op het ge­bied van CAD soft­wa­re. Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor on­der meer de...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van de duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron. Van­de­bron past als groen voor­beeld en ex­pert naad­loos bij Es­sent's ver­de­re ver­duur­za­mings­stra­te­gie. Schaal­ver­gro­ting­Van­de­bron...
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
CMS heeft Ar­kan­ce Sys­tems bij­ge­staan bij de over­na­me van CAD Ac­cent, een soft­wa­re ont­wik­ke­laar met een fo­cus op Au­to­cad.Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor de bouw en een Au­to­desk Pla­ti­num...
02/10/2019
BNR Za­ken­doen: Pa­nel over fu­sies en over­na­mes (met Ro­man Tar­la­v­ski van...
Door de toe­ge­no­men ge­o­po­li­tie­ke on­rust en een af­koe­lend eco­no­misch kli­maat daalt de dea­lac­ti­vi­teit in Eu­ro­pa. Daar­over sprak Ro­man Tar­la­v­ski, part­ner en hoofd van de Prak­tijk­groep Cor­po­ra­te/M&A bij CMS...