Home / Expertise / Insolvency & Restructuring

Insolvency & Restructuring

Nederland

Het insolventierecht wordt steeds complexer. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en Nederlandse insolventieprocedures worden steeds meer beïnvloed door de Europese wet- en regelgeving.

Ondernemingen en hun bestuurders, crediteuren, financiële instellingen en andere financiers kunnen voor al hun vragen op het gebied van insolventie & herstructurering terecht bij CMS. Zonodig werken wij samen met andere wereldwijd gevestigde CMS-kantoren en voorzien wij u ook op internationaal niveau van grensoverschrijdende adviezen.

Onze insolventie- & herstructureringsspecialisten kunnen bogen op een langdurige en brede expertise en zijn aangesloten bij verschillende lokale en internationale verenigingen voor insolventierecht. Zij worden benoemd als curator in faillissementen en als bewindvoerder bij surséances van betaling en schuldsaneringen.

CMS is betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen. Wij denken met u mee vanuit een ondernemersvisie, waarbij gewerkt wordt naar de meest praktische oplossing voor uw zaak.

Lees meer Lees minder

‘Marcel Groenewegen is very experienced and has thorough knowledge of the restructuring and insolvency business in the Netherlands‘.

The Legal 500 EMEA, 2020

Delicate and sensitive way of dealing with tension.

Chambers Europe, 2020

They take a firm stand on their position and I was really impressed with the calm manner in which they act.

Chambers Europe, 2020

"Combines skilled teams across its CEE branches with strong capabilities in the UK, Spain, Germany, Netherlands and Portugal."

Chambers Global, 2020

"They are extremely proactive and they are a very strong team from partner to associate level."

Chambers Global, 2020

"The lawyers are very experienced and far-sighted."

Chambers Global, 2020

"The firm is well positioned for debtor restructuring work in the Netherlands. They maintain a bankruptcy trustee practise which is an asset as a relatively large firm."

IFLR1000, 2020

"Provided very strong advice and coordination. Helped develop strong relationships with stakeholders."

IFLR1000, 2020

"Very reliable and very clear. They know their work, and can explain in clear and simple language what the situation entails."

IFLR1000, 2020

"Very friendly people who are really willing to work together at the highest level."

Chambers Europe, 2019

"Knowledgeable, they stay calm and are able to prioritise in stressful situations, and they are goal-focused."

Chambers Europe, 2019

Clients are satisfied with the firm's good collaboration between offices, noting that cross-border matters are "managed very well across the different offices."

Chambers Global, 2019

"The CMS group assists national and international clients on corporate recoveries and insolvencies with a focus on turnarounds."

The Legal 500, 2019

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019

Selecteer een gebied

  Faillissement

  In het geval van een faillissement of eventuele doorstart moeten vaak activa verkocht worden. Daarnaast spelen er kwesties als debiteurenincasso, overleg met de banken over de uitwinning van zekerheden, onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, overname van eventuele lopende procedures, etc. Onze advocaten dragen, in de hoedanigheid van curator, zorg voor al deze zaken. Het komt veelvuldig voor dat CMS wordt gevraagd een onderneming te begeleiden bij een faillissementsaanvraag, tegen de curator op te treden, of om een onderneming bij te staan in het kader van onderhandelingen met de curator over de overname van activa ('doorstart'). Ook in deze werkzaamheden zijn wij gespecialiseerd. Wij werken vanuit jarenlange praktijkervaring en zijn betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen.

  Lees meer

  Herstructurering

  Bij het herstructureren van een onderneming is gedegen advies en begeleiding van groot belang. Bij bedrijfssaneringen, in de vorm van bijvoorbeeld financiële overlevingsscenario's bij zwaar weer, sterfhuisconstructies ter overleving, herfinancieringsoperaties in moeilijke tijden en activa/passiva transacties kan CMS u bijstaan.

  Lees meer

  Schuldsanering

  Schuldsaneringen worden vaak uitgesproken, omdat dit natuurlijke personen de gelegenheid biedt om tot definitieve sanering van schulden over te kunnen gaan. De periode van de schuldsanering duurt gemiddeld drie jaar. De bewindvoerder heeft in deze periode intensief overleg met de saniet.

  Lees meer

  Surseance van betaling

  De surséance van betaling is gericht op sanering van schulden. Onze advocaten worden benoemd als bewindvoerder bij surséances van betaling. De bewindvoerder is, naast de ondernemer, medeverantwoordelijk voor de onderneming en voor het feit dat tijdens de surséance van betaling boedelschulden kunnen worden voldaan. Wij hebben veel ervaring in het optreden als bewindvoerder bij surséances van betaling.

  Lees meer

  WHOA

  The Act on the confirmation of private plans (Wet homologatie onderhands akkoord or WHOA) was submitted to the Dutch parliament last year (2019) and, once adopted, introduces a framework under which tailor-made (financial) restructuring plans can be implemented outside formal insolvency proceedings. The WHOA combines elements of the English Scheme of Arrangements, US Chapter 11 and the EU Restructuring Directive (EU 2019/1023).

  Lees meer
  01/03/2019
  BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
  Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le ko­pers zou­den zich heb­ben ge­meld. We pra­ten
  Bankrupt­cies
  Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

  Feed

  Toon alleen
  02 september 2020
  'De WHOA heeft voor­al voor­de­len'
  24/6/2020
  Wets­voor­stel ‘Wet op­hef­fing ver­pan­dings­ver­bo­den‘
  Ein­de aan over­drachts- en ver­pan­dings­ver­bo­den om het kre­diet­po­ten­ti­eel van het be­drijfs­le­ven te ver­gro­ten
  10 april 2020
  Cu­ra­tor Marc van Zan­ten: ‘Er is een paar­den­mid­del no­dig om be­drij­ven te...
  07 april 2020
  Cu­ra­to­ren voor­zien een golf van fail­lis­se­men­ten als ex­tra steun uit­blijft
  26/03/2020
  Sanc­ties in ge­val van Über­schuld­ung op­ge­schort
  23/03/2020
  CO­VID-19: Se­lec­tie­ve be­ta­lin­gen in fi­nan­ci­eel zwaar weer
  20/03/2020
  Co­ro­na­vi­rus: sur­se­an­ce van be­ta­ling als paar­den­mid­del voor on­der­ne­min­gen
  18/03/2019
  Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
  12 maart 2020
  Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
  06/03/2020
  Wets­voor­stel rech­ten van de werk­ne­mer bij over­gang van een on­der­ne­ming...
  over het dich­ten van de kloof van de ar­beids­rech­te­lij­ke be­scher­ming in en bui­ten fail­lis­se­ment
  11/11/2019
  Voor­ont­werp wets­voor­stel over­gang van on­der­ne­ming in fail­lis­se­ment
  17/10/2019
  On­der­ver­huur door de cu­ra­tor zon­der toe­stem­ming van de ver­huur­der
  Een ac­tie­ve wan­pres­ta­tie met pri­vé­aan­spra­ke­lijk­heid tot ge­volg