Home / Expertise / Insolvency & Restructuring

Insolvency & Restructuring

Nederland

Het insolventierecht wordt steeds complexer. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en Nederlandse insolventieprocedures worden steeds meer beïnvloed door de Europese wet- en regelgeving.

Ondernemingen en hun bestuurders, crediteuren, financiële instellingen en andere financiers kunnen voor al hun vragen op het gebied van insolventie & herstructurering terecht bij CMS. Zonodig werken wij samen met andere wereldwijd gevestigde CMS-kantoren en voorzien wij u ook op internationaal niveau van grensoverschrijdende adviezen.

Onze insolventie- & herstructureringsspecialisten kunnen bogen op een langdurige en brede expertise en zijn aangesloten bij verschillende lokale en internationale verenigingen voor insolventierecht. Zij worden benoemd als curator in faillissementen en als bewindvoerder bij surséances van betaling en schuldsaneringen.

CMS is betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen. Wij denken met u mee vanuit een ondernemersvisie, waarbij gewerkt wordt naar de meest praktische oplossing voor uw zaak.

Lees meer Lees minder

Knowledgeable, experienced and pragmatic approach.

Chambers Europe 2021

Delicate and sensitive way of dealing with tension.

Chambers Europe, 2020

They take a firm stand on their position and I was really impressed with the calm manner in which they act.

Chambers Europe, 2020

"Combines skilled teams across its CEE branches with strong capabilities in the UK, Spain, Germany, Netherlands and Portugal."

Chambers Global, 2020

"They are extremely proactive and they are a very strong team from partner to associate level."

Chambers Global, 2020

"The lawyers are very experienced and far-sighted."

Chambers Global, 2020

"The firm is well positioned for debtor restructuring work in the Netherlands. They maintain a bankruptcy trustee practise which is an asset as a relatively large firm."

IFLR1000, 2020

"Provided very strong advice and coordination. Helped develop strong relationships with stakeholders."

IFLR1000, 2020

"Very reliable and very clear. They know their work, and can explain in clear and simple language what the situation entails."

IFLR1000, 2020

"Very friendly people who are really willing to work together at the highest level."

Chambers Europe, 2019

"Knowledgeable, they stay calm and are able to prioritise in stressful situations, and they are goal-focused."

Chambers Europe, 2019

Clients are satisfied with the firm's good collaboration between offices, noting that cross-border matters are "managed very well across the different offices."

Chambers Global, 2019

"The CMS group assists national and international clients on corporate recoveries and insolvencies with a focus on turnarounds."

The Legal 500, 2019

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le...
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

Toon alleen
18 februari 2021
Ran­kings CMS in Cham­bers Glo­bal 2021
De Cham­bers Glo­bal Gui­de voor 2020 is uit. CMS wordt daar­in als or­ga­ni­sa­tie ver­meld met daar­bin­nen de ver­mel­ding per land, rechts­ge­bied en ju­rist. Op ba­sis van on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in de markt en...
02 februari 2021
EC Con­sulta­ti­on on sustai­na­ble cor­po­ra­te gover­nan­ce: dead­line ap­pro­a­ching
Key ac­ti­on point On 26 Oc­to­ber 2020, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on laun­ched its pu­blic con­sulta­ti­on on sustai­na­ble cor­po­ra­te gover­nan­ce (Con­sulta­ti­on). The Con­sulta­ti­on clo­ses on 8 Fe­bru­a­ry 2021 and we would...
26 januari 2021
RTLZ: Marc van Zan­ten re­a­geert op mo­ge­lijk fail­lis­se­ment FC Bar­cel­o­na
FC Bar­cel­o­na staat op de rand van een fail­lis­se­ment. De voet­bal­club heeft een schuld van cir­ca 1,2 mil­jard eu­ro en 800 mil­joen eu­ro moet zo snel mo­ge­lijk wor­den over­ge­maakt. Marc van Zan­ten legt te­gen­over...
27 October 2020
Dut­ch sche­me avai­la­ble as of 1 Ja­nu­a­ry 2021
It took the le­gis­la­tor mo­re than six ye­ars, but as of 1 Ja­nu­a­ry 2021 the “Act on the con­fir­ma­ti­on of pri­va­te re­struc­tu­ring plans” (Wet Ho­mo­lo­ga­tie On­der­hands Ak­koord (WHOA)) will fi­nal­ly co­me in­to...
25 november 2020
New re­struc­tu­ring tools
The legal lands­ca­pe is cur­rent­ly charac­te­ri­sed by chan­ge and evo­lu­ti­on. The most re­cent examples are cer­tain­ly the new re­struc­tu­ring tools in Ger­ma­ny, the Ne­ther­lands and the Uni­ted King­dom.We are plea­sed...
10/11/2020
Pu­bliek­rech­te­lijk voor­keurs­recht en fail­lis­se­ment
De ei­ge­naar van of be­perkt ge­rech­tig­de tot grond waar­op een ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht rust, is in be­paal­de in de wet ge­noem­de uit­zon­de­rings­ge­val­len niet ge­bon­den aan de wet­te­lij­ke ver­plich­ting om die...
07 oktober 2020
Ger­ma­ny's Bu­si­ness Ju­d­ge­ment Ru­le not ap­pli­ca­ble to in­sol­ven­cy ad­mi­ni­stra­tors
In a re­cent de­ci­si­on, the Ger­man Fe­de­ral Su­pre­me Court ad­dres­sed the ap­pli­ca­bi­li­ty of the Bu­si­ness Ju­d­ge­ment Ru­le to in­sol­ven­cy ad­mi­ni­stra­tors in Ger­ma­ny and re­jec­ted the ap­pli­ca­bi­li­ty of the ru­le in...
6 oktober 2020
WHOA ein­de­lijk aan­ge­no­men
Op 6 ok­to­ber 2020 heeft de Eer­ste Ka­mer het wets­voor­stel “Wet ho­mo­lo­ga­tie on­der­hands ak­koord” (WHOA) als ha­mer­stuk af­ge­daan, het­geen be­te­kent dat het wets­voor­stel ook door de Eer­ste Ka­mer is aan­ge­no­men...
05 oktober 2020
Re­struc­tu­ring out­si­de of in­sol­ven­cy pro­ceedings soon pos­si­ble for il­li­quid...
Fe­de­ral Mi­ni­stry of Jus­ti­ce and Con­su­mer Pro­tec­ti­on sub­mits draft bill on pre­ven­ti­ve re­struc­tu­ring On 18 Sep­tem­ber 2020, the Fe­de­ral Mi­ni­stry of Jus­ti­ce and Con­su­mer Pro­tec­ti­on sub­mit­ted a 247-pa­ge draft...
24 september 2020
WHOA-we­bi­nar groot suc­ces (kijk hier te­rug)
Mar­cel Groe­ne­we­gen en Mar­lous de Groot pre­sen­teer­den gis­te­ren een we­bi­nar over de nieu­we Wet ho­mo­lo­ga­tie on­der­hands ak­koord (WHOA), waar­mee een on­der­ne­ming in zwaar weer haar schuld­ei­sers een dwan­g­ak­koord...
02 september 2020
'De WHOA heeft voor­al voor­de­len'
Een on­der­ne­ming in zwaar weer kan dank­zij de nieu­we Wet ho­mo­lo­ga­tie on­der­hands ak­koord (WHOA) haar schuld­ei­sers een dwan­g­ak­koord aan­bie­den. Met de drei­gen­de golf aan co­ro­na-fail­lis­se­men­ten een nieuw en...
24/6/2020
Wets­voor­stel ‘Wet op­hef­fing ver­pan­dings­ver­bo­den‘
In­lei­ding en hui­dig recht­Ar­ti­kel 3:83 van het Bur­ger­lijk Wet­boek (BW) re­gelt de over­draag­baar­heid van ei­gen­dom, be­perk­te rech­ten en vor­de­rings­rech­ten. Lid 2 van dit ar­ti­kel ziet op de over­dracht van vor­de­rings­rech­ten...