Home / Europa / Nederland / Insolvency & Restructuring

Insolvency & Restructuring

Het insolventierecht wordt steeds complexer. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en Nederlandse insolventieprocedures worden steeds meer beïnvloed door de Europese wet- en regelgeving.

Ondernemingen en hun bestuurders, crediteuren, financiële instellingen en andere financiers kunnen voor al hun vragen op het gebied van insolventie & herstructurering terecht bij CMS. Zonodig werken wij samen met andere wereldwijd gevestigde CMS-kantoren en voorzien wij u ook op internationaal niveau van grensoverschrijdende adviezen.

Onze insolventie- & herstructureringsspecialisten kunnen bogen op een langdurige en brede expertise en zijn aangesloten bij verschillende lokale en internationale verenigingen voor insolventierecht. Zij worden benoemd als curator in faillissementen en als bewindvoerder bij surséances van betaling en schuldsaneringen.

CMS is betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen. Wij denken met u mee vanuit een ondernemersvisie, waarbij gewerkt wordt naar de meest praktische oplossing voor uw zaak.

CMS has an important team in this field in the Netherlands.

The Legal500 EMEA, 2022

Working with the team is a "very pleasant and sensible experience."

Chambers Europe, 2022

Quick and well-organised recovery advice and follow-up.

IFLR1000, 2021

Very professional team with a long track record of successful recoveries.

The Legal 500 EMEA, 2021

Knowledgeable, experienced and pragmatic approach.

Chambers Europe 2021

Delicate and sensitive way of dealing with tension.

Chambers Europe, 2020

They take a firm stand on their position and I was really impressed with the calm manner in which they act.

Chambers Europe, 2020

"Combines skilled teams across its CEE branches with strong capabilities in the UK, Spain, Germany, Netherlands and Portugal."

Chambers Global, 2020

"They are extremely proactive and they are a very strong team from partner to associate level."

Chambers Global, 2020

"The lawyers are very experienced and far-sighted."

Chambers Global, 2020

"The firm is well positioned for debtor restructuring work in the Netherlands. They maintain a bankruptcy trustee practise which is an asset as a relatively large firm."

IFLR1000, 2020

"Provided very strong advice and coordination. Helped develop strong relationships with stakeholders."

IFLR1000, 2020

"Very reliable and very clear. They know their work, and can explain in clear and simple language what the situation entails."

IFLR1000, 2020

Selecteer een gebied

publication pool water
Faillissement
In het geval van een faillissement of eventuele doorstart moeten vaak activa verkocht worden. Daarnaast spelen er kwesties als debiteurenincasso, over
light trails on German autobahn
Herstructurering
Bij het herstructureren van een onderneming is gedegen advies en begeleiding van groot belang. Bij bedrijfssaneringen, in de vorm van bijvoorbeeld fin
Schuldsanering
Schuldsaneringen worden vaak uitgesproken, omdat dit natuurlijke personen de gelegenheid biedt om tot definitieve sanering van schulden over te kunnen
Surseance van betaling
De surséance van betaling is gericht op sanering van schulden. Onze advocaten worden benoemd als bewindvoerder bij surséances van betaling. De bewindv
WHOA
De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is ingediend bij het Nederlandse parlement (2019) en introduceert, na aanname, een kader waarbinnen op ma
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met Marc van Zan­ten van...
Door fel­le con­cur­ren­tie van prijs­vech­ters en on­li­ne spe­lers, zag de ei­ge­naar van In­ter­toys geen an­de­re uit­weg dan de stek­ker uit het be­drijf trek­ken. Toch lijkt het af­scheid niet de­fi­ni­tief, vier po­ten­ti­ë­le...
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

16/02/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Duur­za­me Fi­nan­cie­ring. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op de toe­pas­sing en wer­king van re­cen­te ESG-re­gel­ge­ving en staan wij stil...
11/11/2022
Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
In re­la­tief kor­te tijd is de im­ple­men­ta­tie van ESG-as­pec­ten (en­vi­ron­men­tal, so­ci­al en gover­nan­ce) in het eco­no­misch ver­keer uit­ge­groeid tot een stra­te­gi­sche pri­o­ri­teit op be­stuurs­ni­veau. Hoe­wel de be­te­ke­nis van ESG de ko­men­de ja­ren waar­schijn­lijk nog wel zal evo­lu­e­ren, is de on­der­lig­gen­de drijf­veer om als be­drijf naast een eco­no­mi­sche te­vens een maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge te le­ve­ren, een blij­ver­tje. In de kern gaat het na­me­lijk om het be­hou­den en het ver­ster­ken van de maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­ding om be­drijfs­ma­tig te ope­re­ren in een snel ver­an­de­ren­de we­reld. ESG raakt daar­mee de kern van ie­der be­drijf. Toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven Niet al­le as­pec­ten van E, S en G heb­ben pri­o­ri­teit voor be­drij­ven. Be­drij­ven zul­len zorg­vul­dig moe­ten af­we­gen op welk as­pect van ESG zij zich wil­len fo­cus­sen. Het is daar­om leer­zaam om or­ga­ni­sa­ties te ob­ser­ve­ren die ESG op een ge­rich­te, so­ci­aal en maat­schap­pe­lijk ge­mo­ti­veer­de en stra­te­gi­sche ma­nier be­na­de­ren. McK­in­sey noemt de­ze or­ga­ni­sa­ties ‘toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven’. Ze ma­ken ESG een on­der­deel van hun stra­te­gie door wel­be­wust juist die ESG-as­pec­ten toe te pas­sen die aan­slui­ten bij de co­re van hun bu­si­ness. Toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven be­vor­de­ren ook de con­cur­ren­tie door zich te on­der­schei­den en met goed maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men bij te dra­gen aan het vin­den van op­los­sin­gen voor exis­ten­ti­ë­le vraag­stuk­ken, zo­als kli­maat­ver­an­de­ring. On­der­schei­den­de rol Welk am­bi­tie­ni­veau uw be­drijf ook heeft, u zult al­tijd aan de ESG-re­gel­ge­ving moe­ten vol­doen op on­der meer het ge­bied van mi­li­eu­wet­ge­ving, ar­beids­rech­te­lij­ke vraag­stuk­ken of gover­nan­ce. Maar toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven gaan ver­der dan dat en leg­gen de lat over het al­ge­meen ho­ger door zich te fo­cus­sen op be­paal­de as­pec­ten van ESG waar­op zij een lei­den­de of on­der­schei­den­de rol kun­nen spe­len. Hier­door kun­nen in het ide­a­le ge­val ook an­de­re soort­ge­lij­ke be­drij­ven wor­den ge­mo­ti­veerd om een ver­ge­lijk­ba­re weg te be­wan­de­len op het ge­bied van ESG. Rou­te­kaart naar maat­schap­pe­lij­ke winst CMS heeft sa­men met het NGB de spe­ci­a­le ESG-pu­bli­ca­tie 'Rou­te­kaart naar maat­schap­pe­lij­ke winst' uit­ge­bracht. Het be­vat een com­pact over­zicht van de be­lang­rijk­ste ESG-re­gel­ge­ving. Te­vens biedt het con­cre­te hand­vat­ten om be­stuur­ders be­ter te kun­nen ad­vi­se­ren op het ge­bied van ESG. Ver­schil­len­de as­pec­ten en on­der­de­len van een on­der­ne­ming ko­men aan bod: van dis­tri­bu­tie­ke­ten tot be­drijfs­ma­ti­ge vast­goed, van duur­za­me fi­nan­cie­rings­vraag­stuk­ken tot het ge­wens­te ni­veau aan di­ver­si­teit en in­clu­si­vi­teit bin­nen de po­pu­la­tie, en van gover­nan­ce tot ESG li­ti­ga­ti­on.  Vi­deo-in­ter­views Over de­ze ESG-on­der­wer­pen gin­gen be­drijfs­ju­ris­ten van ver­schil­len­de sec­to­ren en ESG-spe­ci­a­lis­ten van CMS met el­kaar in ge­sprek. De­ze vi­deo-in­ter­views vindt u op de on­der­lig­gen­de pa­gi­na's. ESG Ont­bijt­ses­sies In de eer­ste helft van 2023 or­ga­ni­seert CMS voor be­drijfs­ju­ris­ten 7 ont­bijt­ses­sies over ver­schil­len­de as­pec­ten van ESG:19 ja­nu­a­ri 2023: "Ma­na­ging the Sup­ply Chain"2 fe­bru­a­ri 2023: "ESG & Be­las­tin­gen"16 fe­bru­a­ri 2023: "Duur­za­me Fi­nan­cie­ring"16 maart 2023: "Cor­po­ra­te Gover­nan­ce"6 april 2023: "ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims"11 mei 2023: "Duur­zaam Vast­goed"8 ju­ni 2023: "ESG & Hu­man Ca­pi­tal"U kunt zich hier aan­mel­den voor de­ze ESG Ont­bijt­ses­sies.
07/07/2022
Ho­ge Raad: on­o­ver­draag­baar­heids­be­ding met goe­de­ren­rech­te­lij­ke wer­king leidt...
Op 1 ju­li 2022 heeft de Ho­ge Raad een ar­rest ge­we­zen (ECLI:NL:HR:2022:984) over de ge­vol­gen van een on­o­ver­draag­baar­heids­be­ding met goe­de­ren­rech­te­lij­ke wer­king. In dit ar­rest be­ant­woordt de Ho­ge Raad de...
17/03/2022
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2022 be­kend
De nieu­we ran­kings van Cham­bers Eu­ro­pe zijn ge­pu­bli­ceerd. We dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
07/03/2022
EU and UK Sanc­ti­ons against Rus­sia: a fo­cus on the Fi­nan­ci­al Sec­tor
In re­cent days the EU and the UK ha­ve adop­ted and ex­pand­ed a num­ber of  sanc­ti­ons me­a­su­res against Rus­si­an and Be­la­ru­si­an in­di­vi­du­als and com­pa­nies. This ar­ti­cle fo­cu­ses on re­stric­ti­ve me­a­su­res di­rec­ted...
27/01/2022
Sustai­na­ble fi­nan­ce: de pu­blie­ke opi­nie als groot­ste ri­si­co­fac­tor bij in­ac­ti­vi­teit...
Stil­zit­ten als je ge­scho­ren wordt. Dat was ja­ren­lang het bes­te ad­vies voor on­der­ne­min­gen die te ma­ken kre­gen met ac­tie­groe­pen of an­de­re vor­men van pu­blie­ke ver­ont­waar­di­ging. Maar de tij­den zijn ver­an­derd:...
25/10/2021
Voor­stel voor een nieu­we pro­ce­du­re bij on­be­twis­te vor­de­rin­gen
Het Ne­der­land­se rechts­sys­teem voor­ziet bij een on­be­twis­te vor­de­ring, an­ders dan het ge­val is in een aan­tal ons om­rin­gen­de lan­den, niet in een doel­ma­ti­ge pro­ce­du­re om een exe­cu­to­ri­a­le ti­tel te ver­krij­gen...
22/07/2021
Con­sul­ta­tie No­vel­le WCO I
Marc van Zan­ten heeft na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel Wij­zi­ging van de Wet con­ti­nu­ï­teit on­der­ne­min­gen I met het oog op de be­per­king van het toe­pas­sings­be­reik ter...
01/06/2021
So­me leaks can't be fixed
“Con­fi­den­ti­al in­for­ma­ti­on is li­ke an ice cu­be... gi­ve it to the par­ty who has no re­fri­ge­ra­tor or will not agree to keep it in one, and by the ti­me of the tri­al you ha­ve just a pool of wa­ter.” This...
18/02/2021
Ran­kings CMS in Cham­bers Glo­bal 2021
De Cham­bers Glo­bal Gui­de voor 2020 is uit. CMS wordt daar­in als or­ga­ni­sa­tie ver­meld met daar­bin­nen de ver­mel­ding per land, rechts­ge­bied en ju­rist. Op ba­sis van on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in de markt en...
02/02/2021
EC Con­sulta­ti­on on sustai­na­ble cor­po­ra­te gover­nan­ce: dead­line ap­pro­a­ching
Key ac­ti­on point On 26 Oc­to­ber 2020, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on laun­ched its pu­blic con­sulta­ti­on on sustai­na­ble cor­po­ra­te gover­nan­ce (Con­sulta­ti­on). The Con­sulta­ti­on clo­ses on 8 Fe­bru­a­ry 2021 and we would...