Home / Expertise / Tax / Fiscaal ondernemingsrecht

Fiscaal ondernemingsrecht

Nederland

De belastingrechtelijke aspecten van onder andere fusies en overnames, private equity, werknemersparticipatieplannen en structured finance vormen een belangrijk deel van het fiscaal ondernemingsrecht.

Bij een fusie, overname of private equity transactie stelt CMS vast wat voor u de juiste structuur is en werkt deze uit. Zo wordt onnodige heffing van belasting voorkomen en indien mogelijk extra fiscaal voordeel behaald. Daarnaast voeren wij fiscale due diligenceonderzoeken uit naar targets, waarbij fiscale risico's in kaart worden gebracht. Ook voor advies over de fiscale aspecten van het opzetten van investerings- en beleggingsfondsen kunt u bij ons terecht. Tevens schrijven of beoordelen wij de fiscale onderdelen van prospectussen.

Met een werknemersparticipatieplan kunt u uw werknemers financieel laten delen in de resultaten van uw onderneming, maar daaraan is een aantal fiscale aspecten verbonden. Wij kunnen u adviseren over de structurering en de vorm van het werknemersparticipatieplan. Bijvoorbeeld participatie door middel van aandelen, certificaten, opties of SAR's. Bovendien voeren wij de onderhandelingen met de fiscus over de fiscale gevolgen van de implementatie van het werknemersparticipatieplan.

Ook in het kader van structured finance kunnen wij u van gedegen advies voorzien, waarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke belastingefficiency voor betrokken partijen. Voorbeelden van dit soort transacties zijn: tax leases, in- en verkoop van fiscale winstcapaciteit, hybride financieringen en fiscaal transparante entiteiten.

Lees meer Lees minder
16/10/2014
Trans­fer Pri­cing - A stra­te­gic ap­pro­ach for glo­bal bu­si­ness per­for­man­ce
As shown by the re­cent works at G20, OECD, Eu­ro­pean or UN le­vel, mul­ti­na­ti­o­nal en­ter­pri­ses (MNEs) ha­ve to adapt to rapid­ly chan­ging legal and eco­no­mic en­vi­ron­ments:le­gis­la­ti­ons and prac­ti­ces evol­ve con­stant­ly...
Sub­scri­be to Tax to­pics
05/03/2020
CMS Tax Glo­bal Bro­chu­re
At the start of the 2020s, the roles of cor­po­ra­te tax plan­ning and re­gu­la­ti­on are un­der in­cre­a­sing scru­ti­ny as ques­ti­ons of ethics and cor­po­ra­te ci­ti­zens­hip con­ti­nue to ri­se up the com­mer­ci­al and tra­de...

Feed

09/07/2020
Up­da­te: Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
Met di­ver­se be­las­ting­maat­re­ge­len pro­beert de over­heid on­der­ne­mers te steu­nen in hun stre­ven om hun on­der­ne­min­gen door de­ze moei­lij­ke tij­den te lood­sen. Dit ar­ti­kel be­schrijft een aan­tal van de meest re­le­van­te...
23/05/2020
Dut­ch Su­pre­me Court con­firms con­ti­nued ap­pli­ca­bi­li­ty of debt clas­si­fi­ca­ti­on...
On 15 May 2020, the Dut­ch Su­pre­me Court is­sued an im­por­tant de­ci­si­on on the debt clas­si­fi­ca­ti­on ru­les for Dut­ch cor­po­ra­te in­co­me tax (CIT) pur­po­ses (ca­se ECLI:NL:HR:2020:874). In­tro­duc­ti­on The ca­se...
03/06/2019
Do tech com­pa­nies hold the so­lu­ti­on to taxing the di­gi­tal eco­no­my?
The di­gi­tal re­vo­lu­ti­on has trans­for­med bu­si­ness mo­dels, en­ti­re eco­no­mies and the li­ves of pe­o­p­le around the glo­be. It has al­so tested the con­cept of tra­di­ti­o­nal cor­po­ra­te tax ru­les, de­sig­ned lar­ge­ly in...
18/09/2015
Be­las­ting­plan 2016: be­per­king deel­ne­mings­vrij­stel­ling bij in­ter­na­ti­o­na­le...
Met in­gang van 1 ja­nu­a­ri 2016 wordt de an­ti­mis­bruik­be­pa­ling uit de Eu­ro­pe­se Moe­der-doch­ter­richt­lijn ("MDR") in de Ne­der­land­se ven­noot­schaps­be­las­ting ge­ïm­ple­men­teerd. De­ze aan­pas­sing moet voor­ko­men dat...
16/04/2015
Ont­bijt­se­mi­nars Fis­ca­le Ac­tu­a­li­tei­ten 2014 - 2015
Dit se­mi­nar is de laat­ste uit de cy­clus van ont­bijt­se­mi­nars die be­staat uit vier se­mi­nars ver­spreid over het jaar, hier­in ko­men on­der­wer­pen op fis­caal ge­bied aan bod. U wordt in kor­te tijd bij­ge­praat...
12/02/2015
Ont­bijt­se­mi­nars Fis­ca­le Ac­tu­a­li­tei­ten 2014-2015
Dit se­mi­nar is het 3e uit de cy­clus van ont­bijt­se­mi­nars die be­staat uit vier se­mi­nars ver­spreid over het jaar, hier­in ko­men on­der­wer­pen op fis­caal ge­bied aan bod. U wordt in kor­te tijd bij­ge­praat over...
29/01/2015
CMS ad­vi­seert Sun­ri­der bij de toe­tre­ding tot Lon­den­se ho­tel­markt
CMS heeft vo­ri­ge week de deal af­ge­rond be­tref­fen­de de aan­koop van het Lon­den­se St. Er­min's Ho­tel voor £ 185 mil­joen door mid­del van de over­na­me van al­le aan­de­len in het ka­pi­taal van St. Er­min's Hol­dings...
13/11/2014
Ont­bijt­se­mi­nars Fis­ca­le Ac­tu­a­li­tei­ten 2014-2015
Dit se­mi­nar is het 2e uit de cy­clus van ont­bijt­se­mi­nars die be­staat uit vier se­mi­nars ver­spreid over het jaar, hier­in ko­men on­der­wer­pen op fis­caal ge­bied aan bod. U wordt in kor­te tijd bij­ge­praat over...
17/09/2014
Ont­bijt­se­mi­nars Fis­ca­le Ac­tu­a­li­tei­ten 2014-2015
De­ze cy­clus be­staat uit vier se­mi­nars ver­spreid over het jaar, waar­in on­der­wer­pen op fis­caal ge­bied aan bod ko­men. U wordt in kor­te tijd bij­ge­praat over de ont­wik­ke­lin­gen die voor u re­le­vant zijn.Tij­dens...
27/11/2013
Fis­ca­le wa­ke-up call voor CV's en VOF's
En­ke­le we­ken ge­le­den schreef de au­teur nog in zijn co­lumn dat het vast­goed­kli­maat na de zo­mer be­ter leek te wor­den. In de­ze co­lumn moet de au­teur u he­laas toch weer mee­ne­men in de fis­ca­le na­wee­ën van...
24/10/2013
DGA recht­streeks aan­spra­ke­lijk bij be­las­ting­schuld CV
On­langs heeft Hof Arn­hem-Leeu­war­den zich uit­ge­spro­ken over de aan­spra­ke­lijk­heid van een di­rec­teur-groot­aan­deel­hou­der (“DGA”) voor de be­las­ting­schuld van een CV waar­in hij via di­ver­se BV’s par­ti­ci­peer­de...
18/07/2013
AN­BI-ver­eis­ten aan­ge­scherpt
Eer­der dit jaar werd al be­kend dat AN­BI’s van­af 1 ja­nu­a­ri 2014 be­paal­de in­for­ma­tie op het in­ter­net moe­ten pu­bli­ce­ren. In­mid­dels zijn de exac­te voor­waar­den rond­om de­ze ver­plich­te pu­bli­ca­tie be­kend. Het...