Home / Publicaties / Update: Belastingmaatregelen in verband met COVID...

Update: Belastingmaatregelen in verband met COVID-19

09/07/2020

Met diverse belastingmaatregelen probeert de overheid ondernemers te steunen in hun streven om hun ondernemingen door deze moeilijke tijden te loodsen. Dit artikel beschrijft een aantal van de meest relevante maatregelen en aandachtspunten die ondernemers daarbij in acht moeten nemen. Onderstaand overzicht behandelt niet alle genomen maatregelen. 

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor de duur van in beginsel 3 maanden. Het bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting wordt gelijktijdig in één keer uitstel van betaling aangevraagd. Voor alle andere belastingen dient telkens een separate aanvraag te worden ingediend.

Als een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is, kan een verzoek worden ingediend om het betalingsuitstel te verlengen. In dat geval zal de ondernemer aanvullende informatie moeten aanleveren over de liquiditeitspositie. Wanneer de belastingschuld op het moment van de eerste aanvraag EUR 20.000 of meer bedroeg, zal een verklaring van de derde-deskundige en een liquiditeitsprognose moeten worden toegevoegd. Eventueel kunnen ook andere bewijsstukken ter onderbouwing van het verzoek worden meegestuurd.
Wanneer om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling wordt verzocht, zal de ondernemer bovendien moeten verklaren dat hij er alles aan doet om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Daarbij geldt dat moet worden verklaard dat geen eigen aandelen zullen worden ingekocht, geen dividenden zullen worden uitgekeerd en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of dergelijke betalingen zullen worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening over het jaar 2020 wordt vastgesteld in 2021. Deze voorwaarde ziet niet op bonussen, dividenden en aandelen waarvan de uitbetaling en inkoop na het uitstelverzoek plaatsvindt, maar de daaraan ten grondslag liggende beslissing in 2019 is genomen.

De Belastingdienst zal een eventuele verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen terugdraaien of achterwege laten, mits betalingsuitstel is aangevraagd en verleend en de boete ziet op een tijdvak vanaf februari 2020.

Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Invorderingsrente en belastingrente

Ter verdere ondersteuning van de liquiditeit van de ondernemers is besloten om het tarief van de invorderingsrente, die moet worden betaald vanaf het moment dat een betaaltermijn is verstreken, vanaf 23 maart 2020 tijdelijk te verlagen van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Naast invorderingsrente worden ondernemers ook geregeld geconfronteerd met belastingrente. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te lang op zich laat wachten, bijvoorbeeld omdat de aangifte in een laat stadium wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook deze percentages worden tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente is voor de inkomstenbelasting ingegaan op 1 juli 2020 en voor overige belastingen op 1 juni 2020.

De tijdelijke verlaging van de invorderings- en belastingrente geldt vooralsnog tot 1 oktober 2020.

Vennootschapsbelasting / inkomstenbelasting

Wijzigen van de voorlopige aanslag

Veel ondernemers zullen belasting betaald hebben of betalen op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Indien als gevolg van de coronacrisis de verwachte winst voor 2020 omlaag moet worden bijgesteld, dan kan de Belastingdienst worden gevraagd om een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken, die verband kunnen houden met weggevallen omzet maar mogelijk ook financiële deconfiture van belangrijke schuldenaren, zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die in de eerste maanden van dit jaar is betaald, dan zal de Belastingdienst het verschil aan de ondernemer restitueren.
Let wel, wordt later in het jaar wel weer winst gemaakt, dan kan het zijn dat moet worden bijbetaald. In dat geval kan weer om een aanpassing van de voorlopige aanslag worden gevraagd, om te voorkomen dat de verschuldigde belasting later in één keer moet worden betaald. 

Verliesverrekening met fiscale coronareserve 

Om liquiditeitsproblemen te voorkomen biedt de regering ondernemingen de mogelijkheid om het als gevolg van de coronacrisis verwachte verlies in 2020 versneld te verrekenen met de winst behaald in 2019. Dit is mogelijk via de vorming van een fiscale coronareserve. Deze reserve mag niet hoger zijn dan het aan de coronacrisis gerelateerde verlies en de over 2019 behaalde belastbare winst (zonder dat rekening wordt gehouden met deze reserve). De coronareserve valt verplicht en volledig vrij in 2020.

Onbelaste tegemoetkomingen

De eenmalige uitkeringen op grond van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) of Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn onbelast. Dit geldt niet voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), waarmee wordt tegemoetgekomen in de loonkosten. Daar staat tegenover dat de loonkosten uiteraard wel aftrekbaar zijn voor de berekening van de fiscale winst.

Urencriterium

Voor de toepassing van bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting (waaronder de zelfstandigenaftrek) geldt een urencriterium van 1.225 uren per kalenderjaar. Door de coronacrisis kan mogelijk niet worden voldaan aan dit criterium, waardoor geen gebruik meer zou kunnen worden gemaakt van deze aftrekposten. Om dit risico te beperken, wordt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 ervan uitgegaan dat ten minste 24 uur per week aan de onderneming is besteed; ook als dat in werkelijkheid minder was.

Btw

Uitlenen van zorgpersoneel

Het uitlenen van personeel is doorgaans onderworpen aan de heffing van btw. In de periode van 16 maart tot 1 oktober 2020 geldt echter een voorwaardelijke btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel. Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:

  • de inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een btw-zorgvrijstelling toepast;
  • de uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de benodigde gegevens vast in diens administratie;
  • de uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%. Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

De toepassing van deze maatregel heeft geen impact op de btw-aftrekpositie van de uitlener.

Schenking van medische hulpgoederen en medische apparatuur

Ter zake van de schenking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw te worden afgedragen. Mits op de factuur is vermeld dat gebruik wordt gemaakt van deze regeling en zulks is vastgelegd in de administratie, leidt dit niet tot een correctie van de aftrek van inkoop-btw.

9% btw op steriele wattenstaafjes voor geneeskundige doeleinden

De levering van steriele wattenstaafjes die worden gebruikt voor geneeskundige doeleinden, zoals het nemen van keel- en neusswabs om te testen op COVID-19, is belast met 9% btw.

0% btw op mondkapjes

Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september 2020 geldt het btw-nultarief voor de verkoop van alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch). Door het nultarief toe te passen in plaats van een vrijstelling, behouden verkopers het recht op aftrek van inkoop-btw. 

Oninbare vorderingen of niet-betaalde facturen

Als uitgereikte facturen (gedeeltelijk) onbetaald blijven, kan de daarover afgedragen btw van de Belastingdienst worden teruggevraagd. Het recht op teruggaaf ontstaat uiterlijk 12 maanden nadat de vergoeding opeisbaar is geworden. Wanneer de oninbaarheid echter op een eerder moment vast komt te staan, kan de btw op dat moment worden teruggevorderd. Wij raden u daarom aan om na te gaan of uw klanten al uw facturen (volledig) kunnen betalen.
In het omgekeerde geval is een ondernemer die btw heeft afgetrokken of verrekend over een factuur die hij (gedeeltelijk) niet heeft betaald, de btw die is begrepen in het niet-betaalde deel weer verschuldigd aan de Belastingdienst. De verschuldigdheid ontstaat uiterlijk 12 maanden na het tijdstip van opeisbaarheid van de factuur. 

Keten- en inlenersaansprakelijkheid / G-rekening

Indien werk wordt uitbesteed aan (onder)aannemers of wanneer personeel van uitzendbureaus wordt ingehuurd, dan kan een ondernemer onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting die door de (onder)aannemers of uitzendbureaus niet worden betaald. Deze aansprakelijkheid kan op een aantal manieren  worden beperkt. Nagegaan dient te worden of de noodzakelijke maatregelen, waaronder het betalen op een zogenoemde G-rekening, zijn genomen. Indien u daarover ook maar de geringste twijfels heeft, dan raden wij aan dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt met het oog op de substantiële risico’s die hieraan verbonden kunnen zijn.
Aan de andere kant kunnen (onder)aannemers en uitleners verzoeken om de g-rekening tijdelijk te laten deblokkeren. Daarmee worden gereserveerde bedragen voor al opgelegde aanslagen loonheffingen of btw vrijgegeven. Voor die aanslagen moet dan wel bijzonder uitstel van betaling zijn verleend of moet de invordering zijn opgeschort in verband met bijzonder uitstel van betaling. Er vindt geen verrekening plaats met andere belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend of de invordering is opgeschort. 

Loonbelasting

Verruiming vrije ruimte

Onder de werkkostenregeling mag 'slechts' een deel van het fiscale loon worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, de zogenaamde vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 was de vrije ruimte 1,7% van het fiscale loon tot en met EUR 400.000 en 1,2% over het meerdere. Het percentage van 1,7% voor het fiscale loon tot en met EUR 400.000 is tijdelijk verhoogd naar 3%. Dat biedt de werkgever meer ruimte om werknemers extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een presentje. Wanneer thuiswerkfaciliteiten worden aangebracht kunnen bepaalde categorieën overigens zijn vrijgesteld, zoals terbeschikkingstelling van computers en printers of het vergoeden van de internetverbinding van de werknemer thuis.

Vaste vergoedingen

Als werknemers een vaste vergoeding krijgen, zoals reiskostenvergoeding of lunchvergoeding, dan hoeft de vergoeding niet aangepast te worden wanneer de werknemers vanwege de coronacrisis (bijna) volledig thuiswerken, mits de vergoeding uiterlijk op 12 maart 2020 vaststond.

Herziening WW-premie bij overwerken

Als een (vaste) werknemer, met een aanstelling van minder dan 35 uur, in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt, moet de hoge WW-premie aan het einde van het jaar alsnog worden afgedragen door de werkgever. Vanwege het coronavirus vindt binnen bepaalde sectoren, zoals de zorg, veel overwerk plaats. Om onbedoelde effecten te voorkomen is de regeling voor 2020 opgeschort.

Verlaging gebruikelijk loon

Als omzetdaling heeft plaatsgevonden als gevolg van de coronacrisis, dan mag een aanmerkelijkbelanghouder, zonder voorafgaande toestemming van de Belastingdienst, het gebruikelijk loon in 2020 lager vaststellen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld aan de hand van de volgende berekening: 

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019
Als de omzet in 2019 en 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken (niet gerelateerd aan de coronacrisis), dan moet de omzet zonder die beïnvloeding worden meegenomen in de berekening.

Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit de berekening, dan geldt het hogere loon. Loon dat al is genoten, kan niet worden teruggedraaid. Alleen voor de toekomstige maanden kan het loon worden verlaagd. Daarnaast mag de rekening-courantschuld of het dividend niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.

Overige aandachtspunten

Op een aantal andere terreinen kan ook fiscale optimalisatie worden nagestreefd om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. Dit vergt “maatpakaanpak”, op basis van de precieze situatie van de ondernemer. Een analyse op korte termijn is raadzaam, zodat voorkomen kan worden dat bestaande mogelijkheden onbenut blijven.

Mocht u hierover vragen hebben aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Auteurs

Portret vanAnton Louwinger
Anton Louwinger
Partner
Amsterdam
Portret vanEtienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam