Home / Europa / Nederland / Tax / Internationaal Belastingrecht

Internationaal Belastingrecht

Terug naar Tax

Bij internationale fusies en overnames, private equity, international tax planning en transfer pricing is gedegen fiscaal advies van groot belang.

Door het bedenken en uitwerken van de juiste structuur kan bij een internationale fusie, overname of private equity transactie, onnodige heffing van belasting worden voorkomen. En, indien mogelijk, extra fiscaal voordeel worden behaald. Hierbij dient niet alleen rekening te worden gehouden met Nederlandse belastingheffing, maar ook met die in andere landen. CMS heeft veel kennis en ervaring op dit gebied. Daarnaast voeren onze belastingspecialisten fiscale due diligenceonderzoeken uit naar Nederlandse targets, waarbij zij fiscale risico's in kaart brengen. Ook kunnen wij u adviseren over de fiscale aspecten van het opzetten van investerings- en beleggingsfondsen. Het schrijven of beoordelen van de fiscale onderdelen van prospectussen behoort eveneens tot onze werkzaamheden.

Bij de optimalisering van uw internationale fiscale positie is het doel van ons advies steeds de totale belastingdruk van het internationale concern te minimaliseren, binnen werkbare parameters. Advisering over het opzetten van internationale holding-, financiering- en royaltystructuren speelt hierbij een belangrijke rol.

Internationale ondernemingen dienen voor de belastingautoriteiten een deugdelijke onderbouwing te hebben van de manier waarop zij omzet en kosten toerekenen aan dochtervennootschappen in de diverse landen (transfer pricing systematiek). Wij adviseren samen met onze partners in de internationale CMS-organisatie over transfer pricing en begeleiden u bij de onderhandelingen met de belastingautoriteiten in binnen- en buitenland.

12/03/2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the...
Sub­scri­be to Tax to­pics
18/08/2022
CMS Tax Glo­bal Bro­chu­re
Over the past two ye­ars, en­ter­pri­ses, govern­ments and ci­ti­zens ha­ve grap­pled with un­pa­ral­leled tech­no­lo­gi­cal evo­lu­ti­on and new bu­si­ness mo­dels, as well as sig­ni­fi­cant tax re­forms, re­gu­la­to­ry chan­ges...

Feed

14/04/2020
CMS Gui­de to Re­al Es­ta­te Trans­ac­ti­on Costs and Taxes in Eu­ro­pe
Com­pa­ring re­al es­ta­te in­vest­ment va­lu­es across Eu­ro­pe pro­vi­des on­ly part of the pic­tu­re. For a true com­pa­ri­son, the in­ves­tor will al­so ta­ke ac­count of trans­ac­ti­on costs and taxes, which can dif­fer wi­de­ly...
03/06/2019
Do tech com­pa­nies hold the so­lu­ti­on to taxing the di­gi­tal eco­no­my?
The di­gi­tal re­vo­lu­ti­on has trans­for­med bu­si­ness mo­dels, en­ti­re eco­no­mies and the li­ves of pe­o­p­le around the glo­be. It has al­so tested the con­cept of tra­di­ti­o­nal cor­po­ra­te tax ru­les, de­sig­ned lar­ge­ly in...
06/06/2018
Tax avoi­dan­ce in a glo­ba­li­sed world
This Gui­de il­lu­stra­tes the on­go­ing de­vel­op­ment of an­ti-avoi­dan­ce tools on eve­ry con­ti­nent. Af­ri­ca, Eu­ro­pe, La­tin Ame­ri­ca and Asia are equal­ly con­cerned. In­spi­red by the OECD and sti­mu­la­ted by Eu­ro­pean...
22/04/2018
CMS Gui­de to tax re­gimes in Cen­tral and Eas­tern Eu­ro­pe
The CMS Gui­de to tax re­gimes in Cen­tral and Eas­tern Eu­ro­pe is one of the fruits of our clo­se coo­p­e­ra­ti­on within the re­gi­on. It of­fers a uni­que over­view of the tax sys­tems of 13 coun­tries in an in­for­ma­ti­ve...
01/01/2018
Her­man Boer­sen is per 1 ja­nu­a­ri 2018 be­noemd tot aan­deel­hou­der/part­ner
Her­man Boer­sen is per 1 ja­nu­a­ri 2018 be­noemd tot aan­deel­hou­der/part­ner. Hij is sinds ju­ni 2013 als be­las­ting­ad­vi­seur werk­zaam bin­nen de fis­ca­le prak­tijk van CMS en is ge­spe­ci­a­li­seerd in di­rec­te be­las­tin­gen...
04/04/2017
Brexit: Groups of Com­pa­nies and Tax Tre­a­ties
Af­ter Brexit, the U.K. will no lon­ger be bound by the EU di­rec­ti­ves con­cerning tax mat­ters and by the ca­se law of the CJEU. This could ha­ve a sig­ni­fi­cant im­pact on groups of com­pa­nies that in­clu­de Bri­tish...
18/09/2015
Be­las­ting­plan 2016: be­per­king deel­ne­mings­vrij­stel­ling bij in­ter­na­ti­o­na­le...
Met in­gang van 1 ja­nu­a­ri 2016 wordt de an­ti­mis­bruik­be­pa­ling uit de Eu­ro­pe­se Moe­der-doch­ter­richt­lijn ("MDR") in de Ne­der­land­se ven­noot­schaps­be­las­ting ge­ïm­ple­men­teerd. De­ze aan­pas­sing moet voor­ko­men dat...
16/04/2015
Ont­bijt­se­mi­nars Fis­ca­le Ac­tu­a­li­tei­ten 2014 - 2015
Dit se­mi­nar is de laat­ste uit de cy­clus van ont­bijt­se­mi­nars die be­staat uit vier se­mi­nars ver­spreid over het jaar, hier­in ko­men on­der­wer­pen op fis­caal ge­bied aan bod. U wordt in kor­te tijd bij­ge­praat...
12/02/2015
Ont­bijt­se­mi­nars Fis­ca­le Ac­tu­a­li­tei­ten 2014-2015
Dit se­mi­nar is het 3e uit de cy­clus van ont­bijt­se­mi­nars die be­staat uit vier se­mi­nars ver­spreid over het jaar, hier­in ko­men on­der­wer­pen op fis­caal ge­bied aan bod. U wordt in kor­te tijd bij­ge­praat over...
13/11/2014
Ont­bijt­se­mi­nars Fis­ca­le Ac­tu­a­li­tei­ten 2014-2015
Dit se­mi­nar is het 2e uit de cy­clus van ont­bijt­se­mi­nars die be­staat uit vier se­mi­nars ver­spreid over het jaar, hier­in ko­men on­der­wer­pen op fis­caal ge­bied aan bod. U wordt in kor­te tijd bij­ge­praat over...
17/09/2014
Ont­bijt­se­mi­nars Fis­ca­le Ac­tu­a­li­tei­ten 2014-2015
De­ze cy­clus be­staat uit vier se­mi­nars ver­spreid over het jaar, waar­in on­der­wer­pen op fis­caal ge­bied aan bod ko­men. U wordt in kor­te tijd bij­ge­praat over de ont­wik­ke­lin­gen die voor u re­le­vant zijn.Tij­dens...
15/07/2014
Chi­na tax re­gu­la­ti­on up­da­te - Ju­ne 2014
Brin­ging you the la­test de­vel­op­ments in Chi­ne­se tax law.Plea­se click he­re to down­load the ta­ble high­ligh­ting the de­vel­op­ments