Home / Expertise / Tax / Internationaal Belastingrecht

Internationaal Belastingrecht

Nederland

Bij internationale fusies en overnames, private equity, international tax planning en transfer pricing is gedegen fiscaal advies van groot belang.

Door het bedenken en uitwerken van de juiste structuur kan bij een internationale fusie, overname of private equity transactie, onnodige heffing van belasting worden voorkomen. En, indien mogelijk, extra fiscaal voordeel worden behaald. Hierbij dient niet alleen rekening te worden gehouden met Nederlandse belastingheffing, maar ook met die in andere landen. CMS heeft veel kennis en ervaring op dit gebied. Daarnaast voeren onze belastingspecialisten fiscale due diligenceonderzoeken uit naar Nederlandse targets, waarbij zij fiscale risico's in kaart brengen. Ook kunnen wij u adviseren over de fiscale aspecten van het opzetten van investerings- en beleggingsfondsen. Het schrijven of beoordelen van de fiscale onderdelen van prospectussen behoort eveneens tot onze werkzaamheden.

Bij de optimalisering van uw internationale fiscale positie is het doel van ons advies steeds de totale belastingdruk van het internationale concern te minimaliseren, binnen werkbare parameters. Advisering over het opzetten van internationale holding-, financiering- en royaltystructuren speelt hierbij een belangrijke rol.

Internationale ondernemingen dienen voor de belastingautoriteiten een deugdelijke onderbouwing te hebben van de manier waarop zij omzet en kosten toerekenen aan dochtervennootschappen in de diverse landen (transfer pricing systematiek). Wij adviseren samen met onze partners in de internationale CMS-organisatie over transfer pricing en begeleiden u bij de onderhandelingen met de belastingautoriteiten in binnen- en buitenland.

Lees meer Lees minder
March 2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the tax sy­s­tem?
Sub­scri­be to Tax to­pics
March 2020
CMS Tax Glo­bal Bro­chu­re
At the start of the 2020s, the roles of cor­po­ra­te tax plan­ning and re­gu­la­ti­on are un­der in­cre­a­sing scru­ti­ny as ques­ti­ons of ethics and cor­po­ra­te ci­ti­zens­hip con­ti­nue to ri­se up the com­mer­ci­al and tra­de po­li­cy agen­da.Tax be­ha­vi­our is now a ma­jor fea­tu

Feed

Toon alleen
02/03/2018
CMS Gui­de to Re­al Es­ta­te Trans­ac­ti­on Costs and Taxes in Eu­ro­pe
06 juni 2018
Tax avoi­dan­ce in a glo­ba­li­sed world
June 2018
CMS Gui­de to tax re­gimes in Cen­tral and Eas­tern Eu­ro­pe
01/01/2018
Her­man Boer­sen is per 1 ja­nu­a­ri 2018 be­noemd tot aan­deel­hou­der/part­ner
18/09/2015
Be­las­ting­plan 2016: be­per­king deel­ne­mings­vrij­stel­ling bij in­ter­na­ti­o­na­le...
16/10/2014
Trans­fer Pri­cing - A stra­te­gic ap­pro­ach for glo­bal bu­si­ness per­for­man­ce
15/09/2011
CMS Gui­de to Cross Bor­der Mer­ger 2011
15/09/2011
CMS pu­bli­ceert Gui­de to Cross-Bor­der Mer­ger met on­li­ne trans­ac­tie­plan­ner
11/07/2011
CMS ad­vi­seert Uni­pa­pel over bin­dend bod voor grens­over­schrij­den­de over­na­me
09/12/2009
Af­trek­be­per­king voor over­na­me hol­dings en bui­ten­land­se fi­li­aal­ver­lie­zen