Home / Europa / Nederland / Banking & Finance / Financial Services

Financial Services

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Financial Services

Terug naar Banking & Finance

De financiële sector is na het ontstaan van de crisis van 2007 onderworpen aan extreme veranderingen als het gaat om toezicht en daaruit voortvloeiende grenzen aan het ondernemingsmodel. Traditionele structuren moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Product- en dienstenpakket ondervinden grote wijzigingen als gevolg van de toenemende bemoeienis van overheid en toezichthouders. Het traditionele ‘stakeholder-model’ is op de schop gegaan en bestuurders en commissarissen ondervinden grote gevolgen van de nieuwe regelgeving als het gaat om hun eigen functioneren en de eisen die daaraan door de externe toezichthouder worden gesteld. Regelgeving voor de financiële sector is in een versneld tempo volledig herzien en de komende jaren volgen nog vele andere initiatieven.

Onze specialisten van Financial Services staan cliënten bij in verschillende vraagstukken die spelen in de veranderende omgeving voor de financiële sector. Wij richten ons daarbij op de volgende competenties en specialismen:

  • Inrichting van de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen en de compatibiliteit van processen en procedures met toezichtwetgeving;
  • Beheersing van risico’s binnen de financiële onderneming en de vertaling van het risicobeheer naar de organisatie- en bestuursvorm van de organisatie en passend beloningsbeleid;
  • Adviseren over corporate governance structuur. Voorbereiden toetsing integriteit en geschiktheid van bestuurders- en commissarissen en de vormgeving en vastlegging van de onderlinge relaties tussen executive en non-executive functies bij financiële ondernemingen;
  • Markttoetreding (vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen) van Nederlandse en buitenlandse financiële ondernemingen (waaronder banken, verzekeraars, betaalinstellingen, financiële dienstverleners, beleggingsondernemingen, clearingorganisaties en trustbedrijven) en 'Europese paspoorten';
  • Financiering van financiële ondernemingen (waaronder banken, verzekeraars, betaalinstellingen) en de vormgeving van de juridische voorwaarden voor externe eigen en vreemd vermogen financiering die voldoet aan toezicht regels;
  • Vormgeving van de zorgplicht voor consumenten van financiële producten en financiële diensten, waaronder het ontwikkelen van documentatie voor de relatie tussen financiële onderneming en zijn cliënten;
  • Risicobeheer door middel van ‘regulatoire transacties’, waaronder derivaten en gestructureerde kapitaal- en liquiditeitsproducten;
  • Infrastructuur voor het betalings- en effectenverkeer en maatregelen ter bescherming van rechten van cliënten (vermogensscheiding, bewaring en clearing en settlement).

"The firm stands out for its people and its clear advice and very quick turnaround."

The Legal 500 EMEA, 2024

"The team at CMS is highly knowledgeable on multiple topics."

The Legal 500 EMEA, 2024

"They are very understanding, and get the point. Quick work and turnaround, and very clear communication. They do what they say they will – deadlines are set realistically."

The Legal 500 EMEA, 2024

"The team can cover all topics we need as a financial institution. They have a direct key contact person as the single point of contact who coordinates all matters. They also have an advantage in that they can directly cover foreign law through their offices in other EU countries."

The Legal 500 EMEA, 2024

"The team is easy to work with and listens to the needs of the client, delivering clear and simple answers."

The Legal 500 EMEA, 2023

"Thinking with the client to find solid workable solutions for complicated issues. Good global network."

The Legal 500 EMEA, 2022

Responsive. Clear and concise advice. Legal advice combined with commercial insight.

IFLR1000, 2021
Aanmelden voor Banking & Finance onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
10/10/2022
CMS Banking & Finance Global Brochure
Financial and banking legislation does not stand still. So neither do we. At CMS we employ over 500 banking & finance lawyers to anticipate, interpret and advise on the local, cross-border and international...
12/03/2019
Taxation of the digital economy
This publication aims to identify various aspects of the digital economy and to consider whether income taxes are the most effective and efficient way to tax this economy. Do we need a revolution in the...

Feed

19/06/2024
AFM geeft nadere duiding aan verplichting tot actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie
In een eerdere Insurance Regulatory Alert hebben wij aandacht besteed aan het Wij­zi­gings­be­sluit Financiële Markten 2023 (het ''Wij­zi­gings­be­sluit''), welke per 1 juli 2024 in werking treedt. Het Wij­zi­gings­be­sluit introduceert onder meer een ''actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht'' voor bemiddelaars en adviseurs in scha­de­ver­ze­ke­rin­gen. Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") een interpretatie gepubliceerd waarin zij nadere duiding geeft aan de nieuwe verplichting tot actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie. In deze Insurance Regulatory Alert bespreken wij de gepubliceerde interpretatie van de AFM. Van passieve naar actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie Op basis van de huidige wetgeving moet een adviseur of bemiddelaar in scha­de­ver­ze­ke­rin­gen het bedrag van de ontvangen provisie kenbaar maken wanneer de klant daarom verzoekt. Deze verplichting wordt aangeduid als de ''passieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht''. Per 1 juli 2024 maakt de passieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht plaats voor een actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht ten opzichte van consumenten. Dit betekent dat adviseurs en bemiddelaars niet langer kunnen volstaan met het verstrekken van informatie over de ontvangen provisie enkel op verzoek van de consument, maar hier ook informatie over moeten verstrekken als de consument daar niet naar vraagt. De actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht geldt niet tegenover zakelijke klanten. Ten aanzien van deze klanten blijft voor adviseurs en bemiddelaars in scha­de­ver­ze­ke­rin­gen een passieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht gelden. Hierbij geldt wel de kanttekening dat per 1 juli 2024 ook op de zakelijke markt voor directe aanbieders van verzekeringen (in andere woorden: voor scha­de­ver­ze­ke­raars) aanvullende trans­pa­ran­tie­ver­plich­tin­gen zullen gaan gelden. Voor scha­de­ver­ze­ke­raars gaat de verplichting gelden om kenbaar te maken aan zowel consumenten als zakelijke klanten wat zij aan derden, niet zijnde adviseurs of bemiddelaars, betalen als zogeheten ''aan­breng­ver­goe­ding''. Een voorbeeld van een ''aan­breng­ver­goe­ding'' is de vergoeding die scha­de­ver­ze­ke­raars betalen aan een prijs­ver­ge­lij­kings­si­te, die niet tevens bemiddelaar of adviseur is, nadat de klant via de prijs­ver­ge­lij­kings­si­te op de website van de scha­de­ver­ze­ke­raar komt en vervolgens daar een verzekering afsluit. Doel actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie De AFM geeft in de interpretatie aan dat het doel van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht is om consumenten in alle gevallen inzicht te geven in de hoogte van de provisie, ook als zij daar niet zelf naar informeren. Hiermee wordt de consument in staat gesteld om kosten te vergelijken. Dit in verhouding tot de prijs en te leveren dienst­ver­le­ning.  Vorm actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie In beginsel dient het exacte bedrag van de provisie aan de consument te worden gecommuniceerd. Als het exacte bedrag van de provisie (nog) niet bekend is, kan worden volstaan met een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de exacte provisie. Hiervoor bestaat het concept ''fijnmazig gemiddelde''. Op basis van dit concept vergelijkt de ad­vi­seur/be­mid­de­laar de verzekering met andere producten met vergelijkbare risicodekkingen om vervolgens een inschatting te maken van de provisie. De AFM geeft aan dat als blijkt dat deze inschatting op een later moment gedurende de dienstverlening significant wijzigt, de consument hierover proactief dient te worden geïnformeerd door de ad­vi­seur/be­mid­de­laar. Reikwijdte actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie De verplichting tot actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie geldt voor scha­de­ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten die worden aangegaan vanaf 1 juli 2024. De AFM geeft aan dat de vraag of een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, een ci­viel­rech­te­lij­ke vraag is en ter beoordeling is van partijen zelf. Dit vraagstuk kan bijvoorbeeld opspelen bij de prolongatie van bestaande overeenkomsten. Het antwoord op de vraag of in een dergelijk geval een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, is mede afhankelijk van de vraag of er sprake is van een wezenlijke wijziging van de essentiële onderdelen van de bestaande overeenkomst. De AFM beveelt partijen aan om als er onduidelijkheid is over de vraag of een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, te handelen volgens de regels van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie. Ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen en pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie Tot slot haalt de AFM in haar interpretatie de ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen aan. Dit zijn partijen die een andere hoofd­be­roeps­werk­zaam­heid hebben dan bemiddelen in verzekeringen, zoals fietsenzaken, au­to­ver­huur­be­drij­ven, verkopers van mobiele telefoons en reisbureaus die naast hun hoofdactiviteit ook bemiddelen in verzekeringen. Onder bepaalde voorwaarden zijn ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen vrijgesteld van de vergunningplicht voor het bemiddelen in verzekeringen en een groot deel van de ge­drags­ver­plich­tin­gen uit de Wet op het financieel toezicht en onderliggende wetgeving. Ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen zijn ook vrijgesteld van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht. In het verlengde van de voor ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen geldende regels rondom koppelverkoop (op grond waarvan informatie over de kosten en bijbehorende lasten van financiële producten en diensten dient te worden verstrekt), beveelt de AFM ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen desondanks aan om te handelen volgens de regels van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie. Contact Heeft u vragen over de naderende inwerkingtreding van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
11/04/2024
Wanneer is er sprake van vergunningplicht bij groeps­ver­ze­ke­rin­gen?
In maart 2024 heeft de Autoriteit Financiële Markten (''AFM'') de ''Interpretatie Groeps­ver­ze­ke­rin­gen'' (de ''In­ter­pre­ta­tie'') gepubliceerd. In deze Interpretatie verduidelijkt de AFM wanneer een zogenoemde ''­groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer'' van een groeps­ver­ze­ke­ring kwalificeert als bemiddelaar in verzekeringen en daarmee in principe ver­gun­ning­plich­tig is. In dit artikel bespreken we de hoofdpunten van deze Interpretatie. Een groeps­ver­ze­ke­ring is kort gezegd een tussen een verzekeraar en verzekeringnemer gesloten ver­ze­ke­rings­over­een­komst, waarbij de verzekeringnemer deze ver­ze­ke­rings­over­een­komst niet voor zichzelf sluit, maar ten behoeve van bepaalde derden die zich al dan niet op vrijwillige basis aansluiten bij de ver­ze­ke­rings­over­een­komst. De verzekeringnemer wordt in dit verband veelal aangeduid als de ''­groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer'' en de derden die zich aansluiten als de ''individuele verzekerden''. De AFM noemt als voorbeeld van een structuur met een groeps­ver­ze­ke­ring een verhuisbedrijf die aan klanten de mogelijkheid biedt om een verzekering af te sluiten tegen schade aan de inboedel. De Interpretatie van de AFM volgt op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (''HvJ EU'') van 29 september 2022. Kort gezegd oordeelde het HvJ EU in deze uitspraak dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer onder bepaalde voorwaarden als een bemiddelaar in verzekeringen kwalificeert waarvoor in beginsel een vergunningplicht geldt. In de Interpretatie zoekt de AFM aansluiting bij deze voorwaarden en biedt zij duidelijkheid over de vergunningplicht bij groeps­ver­ze­ke­rin­gen voor de Nederlandse praktijk. De Interpretatie In de Interpretatie geeft de AFM aan dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer kwalificeert als bemiddelaar in verzekeringen indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:de individuele verzekerde heeft een keu­ze­mo­ge­lijk­heid; ende groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer ontvangt een vergoeding. Keu­ze­mo­ge­lijk­heid Met betrekking tot de eerste voorwaarde is van belang of er sprake is van een zogeheten automatische of een niet-au­to­ma­ti­sche toetreding van de individuele verzekerden tot de groeps­ver­ze­ke­ring. Van een ''automatische toetreding'' tot een groeps­ver­ze­ke­ring is sprake indien de individuele verzekerden geen keu­ze­mo­ge­lijk­heid hebben. Van ''geen keu­ze­mo­ge­lijk­heid'' is sprake als aan de volgende cumulatieve elementen wordt voldaan. De individuele verzekerden hebben:geen keuze voor een bepaalde dekking;geen keuze voor een bepaald verzekerd bedrag;geen keuze tussen verschillende polissen; engeen keuze voor een aan­bie­der/ver­ze­ke­raar. Is aan één of meer van de hiervoor genoemde cumulatieve elementen niet voldaan, dan is sprake van een niet-au­to­ma­ti­sche toetreding van de individuele verzekerden tot de groeps­ver­ze­ke­ring en daarom van een keu­ze­mo­ge­lijk­heid. Indien wel aan alle hiervoor genoemde cumulatieve elementen is voldaan, kwalificeert de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer naar het oordeel van de AFM niet als bemiddelaar. Voorwaarde hiervoor is wel dat geen sprake mag zijn van het vervullen van een adviserende rol door de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer ten opzichte van de individuele verzekerden. Als voorbeeld van een groeps­ver­ze­ke­ring zonder keu­ze­mo­ge­lijk­heid noemt de AFM een on­ge­val­len­ver­ze­ke­ring die een school of sportvereniging afsluit ten behoeve van hun leerlingen of leden, waarbij de leerlingen en leden automatisch verzekerd zijn onder de on­ge­val­len­ver­ze­ke­ring. Vergoeding Met betrekking tot de tweede voorwaarde om te kwalificeren als bemiddelaar in verzekeringen, is van belang of de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer een vergoeding ontvangt. Met ''vergoeding'' bedoelt de AFM dat de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer daadwerkelijk een financieel voordeel behaalt. Het uitsluitend doorberekenen van de premie en (ad­mi­ni­stra­tie)kos­ten door de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer wordt daarom door de AFM niet gezien als vergoeding in dit verband. Vergunningplicht en vrijstelling Indien voldaan is aan de voorwaarden met betrekking tot de keu­ze­mo­ge­lijk­heid en de vergoeding, kwalificeert de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer als bemiddelaar in verzekeringen. De AFM verduidelijkt echter in haar Interpretatie dat niet in alle gevallen waarin een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer kwalificeert als bemiddelaar, sprake is van een ver­gun­ning­plicht. De AFM wijst in dit verband op de vrijstelling voor de zogenoemde ''­ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen'' zoals geregeld in artikel 7 van de Vrij­stel­lings­re­ge­ling Wft. Dit artikel kent onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de vergunningplicht en een groot deel van de ge­drags­ver­plich­tin­gen uit de Wet op het financieel toezicht voor ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen. Dit zijn partijen die een andere hoofd­be­roeps­werk­zaam­heid hebben dan bemiddelen in verzekeringen, zoals fietsenzaken, au­to­ver­huur­be­drij­ven, verkopers van mobiele telefoons en reisbureaus die naast hun hoofdactiviteit ook bemiddelen in verzekeringen. De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn kort gezegd dat de verzekering het risico moet dekken van een defect, verlies of beschadiging van een geleverde zaak of het niet-gebruik van een verleende dienst. Verder mag de premie niet hoger zijn dan € 600 per jaar, of € 200 per persoon per jaar als de verzekering een aanvulling betreft op een dienst met een duur van maximaal drie maanden. De AFM geeft aan dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer zich op deze vrijstelling kan beroepen als aangetoond kan worden dat per individuele verzekerde binnen de groep aan de voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan. Overigens hebben wij recent voor het Tijdschrift voor Financieel Recht een artikel geschreven over de ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon. In dit artikel (getiteld ''De (vrijgestelde) ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon nader belicht'') bespreken wij enkele praktische vraagstukken bij de toepassing van de vrijstelling voor ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen. Groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mers die kwalificeren als bemiddelaar en geen gebruik kunnen maken van een uitzondering op of vrijstelling van de ver­gun­ning­plicht, moeten bij de AFM een vergunning aanvragen. Het is voor dergelijke partijen vereist om uiterlijk 1 oktober 2025 over de benodigde vergunning te beschikken. Contact Vraagt u zich af of de Interpretatie van de AFM impact heeft op uw organisatie, of heeft u vragen over bovengenoemd tijd­schrift­ar­ti­kel, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
19/02/2024
Nieuwe pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie- en ad­vies­ver­plich­tin­gen per 1 juli 2024
Per 1 juli 2024 treedt het Wij­zi­gings­be­sluit Financiële Markten 2023 (het ''Wij­zi­gings­be­sluit'') in werking. Het Wij­zi­gings­be­sluit bevat diverse nieuwe verplichtingen voor onder meer aanbieders, adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen. In deze signalering gaan wij in op een aantal van deze verplichtingen.
12/09/2023
CMS European Class Actions Report 2023
Data-driven insights into class action risk across Europe, a key concern for major corporates
07/07/2022
CMS European Class Actions Report 2022
Data driven insights into  class action risk across Europe, a key concern for major corporates
19/05/2022
Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk
Dat de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een belangrijker thema is dan ooit, is duidelijk. Daarom bundelden CMS, EY en Company. info de krachten. Samen ontwikkelden...
10/05/2022
Maak Wwft standaard onderdeel van bedrijfsproces
De an­ti-wit­was­re­gel­ge­ving is voortdurend in beweging en staat hoog op de agenda van de EU. Dit brengt voor (financiële) ondernemingen veel uit­da­gin­gen mee. Zij moeten hun beleid en procedures op orde...
02/03/2022
Interpretatie AFM: verduidelijking toe­pas­sings­be­reik Wft bij adviseren...
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft recent een interpretatie gepubliceerd over het onderscheid tussen informeren en adviseren over financiële producten. Overigens merkt de AFM in haar interpretatie...
16/06/2021
CMS European Class Actions Report 2021
First report on the true picture of European class action risk, a key concern for major corporates 
22/03/2021
Netherlands amends law on cross-border service provision by third-country...
On 17 March 2021, the Act amending the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht or DFSA), which introduces a prohibition on cross-border services by third-country insurers, entered...
19/05/2020
AFM pleit voor wettelijke regulering van en toezicht op private lease
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit in haar jaarlijkse wetgevingsbrief aan de Minister van Financiën voor aanpassingen in de toe­zicht­wet­ge­ving. Dit voorjaar heeft de AFM in haar wet­ge­vings­brief...
06/06/2019
CMS staat ALD Automotive bij in overname van Stern Lease
De transactie waarbij ALD Automotive Stern Lease heeft overgenomen is op 31 mei 2019 afgerond. Met de transactie zijn 13.000 leasecontracten overgenomen door ALD Automotive en is er een samenwerking voor...