Home / Europa / Nederland / Banking & Finance / Financial Services

Financial Services

Terug naar Banking & Finance

De financiële sector is na het ontstaan van de crisis van 2007 onderworpen aan extreme veranderingen als het gaat om toezicht en daaruit voortvloeiende grenzen aan het ondernemingsmodel. Traditionele structuren moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Product- en dienstenpakket ondervinden grote wijzigingen als gevolg van de toenemende bemoeienis van overheid en toezichthouders. Het traditionele ‘stakeholder-model’ is op de schop gegaan en bestuurders en commissarissen ondervinden grote gevolgen van de nieuwe regelgeving als het gaat om hun eigen functioneren en de eisen die daaraan door de externe toezichthouder worden gesteld. Regelgeving voor de financiële sector is in een versneld tempo volledig herzien en de komende jaren volgen nog vele andere initiatieven.

Onze specialisten van Financial Services staan cliënten bij in verschillende vraagstukken die spelen in de veranderende omgeving voor de financiële sector. Wij richten ons daarbij op de volgende competenties en specialismen:

  • Inrichting van de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen en de compatibiliteit van processen en procedures met toezichtwetgeving;
  • Beheersing van risico’s binnen de financiële onderneming en de vertaling van het risicobeheer naar de organisatie- en bestuursvorm van de organisatie en passend beloningsbeleid;
  • Adviseren over corporate governance structuur. Voorbereiden toetsing integriteit en geschiktheid van bestuurders- en commissarissen en de vormgeving en vastlegging van de onderlinge relaties tussen executive en non-executive functies bij financiële ondernemingen;
  • Markttoetreding (vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen) van Nederlandse en buitenlandse financiële ondernemingen (waaronder banken, verzekeraars, betaalinstellingen, financiële dienstverleners, beleggingsondernemingen, clearingorganisaties en trustbedrijven) en 'Europese paspoorten';
  • Financiering van financiële ondernemingen (waaronder banken, verzekeraars, betaalinstellingen) en de vormgeving van de juridische voorwaarden voor externe eigen en vreemd vermogen financiering die voldoet aan toezicht regels;
  • Vormgeving van de zorgplicht voor consumenten van financiële producten en financiële diensten, waaronder het ontwikkelen van documentatie voor de relatie tussen financiële onderneming en zijn cliënten;
  • Risicobeheer door middel van ‘regulatoire transacties’, waaronder derivaten en gestructureerde kapitaal- en liquiditeitsproducten;
  • Infrastructuur voor het betalings- en effectenverkeer en maatregelen ter bescherming van rechten van cliënten (vermogensscheiding, bewaring en clearing en settlement).

Thinking with the client to find solid workable solutions for complicated issues. Good global network.

The Legal500 EMEA, 2022

Responsive. Clear and concise advice. Legal advice combined with commercial insight.

IFLR1000, 2021
10/10/2022
CMS Ban­king & Fi­nan­ce Glo­bal Bro­chu­re
Fi­nan­ci­al and ban­king le­gis­la­ti­on does not stand still. So nei­ther do we.At CMS we em­ploy over 500 ban­king & fi­nan­ce la­wy­ers to an­ti­ci­pa­te, in­ter­pret and ad­vi­se on the lo­cal, cross-bor­der and in­ter­na­ti­o­nal...
12/03/2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the...
Sub­scri­be to Ban­king & Fi­nan­ce to­pics

Feed

07/07/2022
CMS Eu­ro­pean Class Ac­ti­ons Re­port 2022
Da­ta dri­ven in­sights in­to  class ac­ti­on risk across Eu­ro­pe, a key con­cern for ma­jor cor­po­ra­tes
10/05/2022
Maak Wwft stan­daard on­der­deel van be­drijfs­pro­ces
De an­ti-wit­was­re­gel­ge­ving is voort­du­rend in be­we­ging en staat hoog op de agen­da van de EU. Dit brengt voor (fi­nan­ci­ë­le) on­der­ne­min­gen veel uit­da­gin­gen mee. Zij moe­ten hun be­leid en pro­ce­du­res op or­de...
19/05/2022
Wwft-com­pli­ant zijn: van the­o­rie naar prak­tijk
Dat de Wet ter voor­ko­ming van Wit­was­sen en fi­nan­cie­ren van ter­ro­ris­me (Wwft) een be­lang­rij­ker the­ma is dan ooit, is dui­de­lijk. Daar­om bun­del­den CMS, EY en Com­pa­ny.in­fo de krach­ten. Sa­men ont­wik­kel­den...
02/03/2022
In­ter­pre­ta­tie AFM: ver­dui­de­lij­king toe­pas­sings­be­reik Wft bij ad­vi­se­ren...
De Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) heeft re­cent een in­ter­pre­ta­tie ge­pu­bli­ceerd over het on­der­scheid tus­sen in­for­me­ren en ad­vi­se­ren over fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten. Ove­ri­gens merkt de AFM in haar in­ter­pre­ta­tie...
16/06/2021
CMS Eu­ro­pean Class Ac­ti­ons Re­port 2021
First re­port on the true pic­tu­re of Eu­ro­pean class ac­ti­on risk, a key con­cern for ma­jor cor­po­ra­tes 
22/03/2021
Ne­ther­lands amends law on cross-bor­der ser­vi­ce pro­vi­si­on by third-coun­try...
On 17 March 2021, the Act amen­ding the Dut­ch Fi­nan­ci­al Su­per­vi­si­on Act (Wet op het fi­nan­ci­eel toe­zicht or DF­SA), which in­tro­du­ces a pro­hi­bi­ti­on on cross-bor­der ser­vi­ces by third-coun­try in­su­rers, en­te­red...
19/05/2020
AFM pleit voor wet­te­lij­ke re­gu­le­ring van en toe­zicht op pri­va­te lea­se
De Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) pleit in haar jaar­lijk­se wet­ge­vings­brief aan de Mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën voor aan­pas­sin­gen in de toe­zicht­wet­ge­ving. Dit voor­jaar heeft de AFM in haar wet­ge­vings­brief...
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
De trans­ac­tie waar­bij ALD Au­to­mo­ti­ve Stern Lea­se heeft over­ge­no­men is op 31 mei 2019 af­ge­rond. Met de trans­ac­tie zijn 13.000 lea­se­con­trac­ten over­ge­no­men door ALD Au­to­mo­ti­ve en is er een sa­men­wer­king voor...
28/01/2019
Brexit - Fi­nan­ci­al in­sti­tu­ti­ons wis­hing to con­ti­nue do­ing bu­si­ness in the...
Gi­ven the la­test po­li­ti­cal de­vel­op­ments in the UK, a hard Brexit is be­co­ming a mo­re tan­gi­ble re­a­li­ty. Dut­ch fi­nan­ci­al in­sti­tu­ti­ons do­ing bu­si­ness in the UK will be se­vere­ly af­fec­ted in a no-deal sce­na­rio...
12/06/2018
DTEK bank debt re­struc­tu­red in mar­ket-in­flu­en­cing USD 1.1bn deal
A mul­tij­u­ris­dic­ti­o­nal CMS team ad­vi­sed key client Deut­sche Bank and other cre­di­tors, in­clu­ding a group of US-ba­sed emer­ging mar­kets hed­ge funds, on the re­struc­tu­ring of the bank debt of DTEK.DTEK is the...
09/10/2017
Ac­tu­a­li­tei­ten In­sol­ven­tie­recht en ze­ker­he­den
Om­schrij­ving Prof. mr. N.E.D. Fa­ber be­han­delt de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van ze­ker­he­den en in­sol­ven­tie­recht. Aan de hand van de ju­ris­pru­den­tie van het af­ge­lo­pen jaar ko­men kwes­ties van pand...
25/09/2017
Ac­tu­a­li­tei­ten Ban­king & Fi­nan­ce
De exac­te on­der­wer­pen die tij­dens de bij­een­komst aan bod zul­len ko­men wor­den in sa­men­spraak met de sec­tie Ban­king & Fi­nan­ce nog be­paald.  Spre­ker Pro­fes­sor Jan Bie­mans (1974) is sinds 1 au­gus­tus 2013...