Home / Expertise / Banking & Finance / Financial Services

Financial Services

Nederland

De financiële sector is na het ontstaan van de crisis van 2007 onderworpen aan extreme veranderingen als het gaat om toezicht en daaruit voortvloeiende grenzen aan het ondernemingsmodel. Traditionele structuren moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Product- en dienstenpakket ondervinden grote wijzigingen als gevolg van de toenemende bemoeienis van overheid en toezichthouders. Het traditionele ‘stakeholder-model’ is op de schop gegaan en bestuurders en commissarissen ondervinden grote gevolgen van de nieuwe regelgeving als het gaat om hun eigen functioneren en de eisen die daaraan door de externe toezichthouder worden gesteld. Regelgeving voor de financiële sector is in een versneld tempo volledig herzien en de komende jaren volgen nog vele andere initiatieven.

Onze specialisten van Financial Services staan cliënten bij in verschillende vraagstukken die spelen in de veranderende omgeving voor de financiële sector. Wij richten ons daarbij op de volgende competenties en specialismen:

  • Inrichting van de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen en de compatibiliteit van processen en procedures met toezichtwetgeving;
  • Beheersing van risico’s binnen de financiële onderneming en de vertaling van het risicobeheer naar de organisatie- en bestuursvorm van de organisatie en passend beloningsbeleid;
  • Adviseren over corporate governance structuur. Voorbereiden toetsing integriteit en geschiktheid van bestuurders- en commissarissen en de vormgeving en vastlegging van de onderlinge relaties tussen executive en non-executive functies bij financiële ondernemingen;
  • Markttoetreding (vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen) van Nederlandse en buitenlandse financiële ondernemingen (waaronder banken, verzekeraars, betaalinstellingen, financiële dienstverleners, beleggingsondernemingen, clearingorganisaties en trustbedrijven) en 'Europese paspoorten';
  • Financiering van financiële ondernemingen (waaronder banken, verzekeraars, betaalinstellingen) en de vormgeving van de juridische voorwaarden voor externe eigen en vreemd vermogen financiering die voldoet aan toezicht regels;
  • Vormgeving van de zorgplicht voor consumenten van financiële producten en financiële diensten, waaronder het ontwikkelen van documentatie voor de relatie tussen financiële onderneming en zijn cliënten;
  • Risicobeheer door middel van ‘regulatoire transacties’, waaronder derivaten en gestructureerde kapitaal- en liquiditeitsproducten;
  • Infrastructuur voor het betalings- en effectenverkeer en maatregelen ter bescherming van rechten van cliënten (vermogensscheiding, bewaring en clearing en settlement).
Lees meer Lees minder
June 2019
CMS Ban­king & Fi­nan­ce Glo­bal Bro­chu­re
Fi­nan­ci­al and ban­king le­gis­la­ti­on does not stand still. So nei­ther do we.At CMS we em­ploy over 500 ban­king & fi­nan­ce la­wy­ers to an­ti­ci­pa­te, in­ter­pret and ad­vi­se on the lo­cal, cross-bor­der and in­ter­na­ti­o­nal laws sha­ping your mar­kets. So wha­te­ver is ah
March 2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the tax sy­s­tem?
Sub­scri­be to Ban­king & Fi­nan­ce to­pics

Feed

Toon alleen
19/05/2020
AFM pleit voor wet­te­lij­ke re­gu­le­ring van en toe­zicht op pri­va­te lea­se
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
June 2018
DTEK bank debt re­struc­tu­red in mar­ket-in­flu­en­cing USD 1.1bn deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
16/12/2015
CMS heeft drie lo­cal part­ners be­noemd
17/07/2015
Com­pli­an­ce met het Eu­ro­pe­se Sin­gle Ru­le Book
07/07/2015
CMS Gui­de: Eu­ro­fit – ma­na­ging the risks ari­sing from the Eu­ro­zo­ne cri­sis
29/06/2015
Pri­va­te lea­se
28/05/2015
Ban­kiers­eed en ban­cair tucht­recht
28/04/2015
Ver­mel­ding CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2015
24/02/2015
Ter­ri­to­ri­a­le of na­ti­o­na­le wer­king van de Wwft-meld­plicht?
07/01/2015
Client Brie­fing Fi­nan­ci­al Ser­vi­ces
22/08/2014
EU ver­ruimt mo­ge­lijk­he­den voor leg­gen bank­be­slag
Cre­di­teur krijgt nieuw wa­pen te­gen in­ter­na­ti­o­na­le wan­be­ta­lers waar­aan in tijd van re­ces­sie gro­te be­hoef­te be­staat