Home / Expertise / Commercial / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Nederland

Algemene Voorwaarden zijn een onmisbare tool bij uw risicomanagement. Het is nu eenmaal onmogelijk om iedere transactie tot het laatste detail uit te onderhandelen. Vandaar dat professionele organisaties gebruik maken van Algemene Voorwaarden. Zij dienen als vangnet wanneer teveel wordt gevergd van uw coulance en de algemene wettelijke regeling voor u nadelig is.

Het maken van Algemene Voorwaarden is maatwerk. Uw organisatie verschilt van andere en bij het inkaderen van uw risico's moet daar rekening mee gehouden worden. Bovendien is het aan te raden om na te gaan of u internationaal contracteert, wat de functie van uw website is, en of u naast verkoopvoorwaarden ook inkoopvoorwaarden, voorwaarden van opdracht en aanbesteding van werk en andere specifieke, op uw activiteiten toegespitste regelingen nodig hebt.

CMS kan al deze aspecten rondom het opstellen van Algemene Voorwaarden voor u verzorgen. Op deze manier kunt u uw eigen wetgever zijn. Bovendien informeren wij u over de wijze, waarop u uw Algemene Voorwaarden moet gebruiken. De beste voorwaarden zijn namelijk niets waard, wanneer ze niet op een juiste manier worden behandeld.

Natuurlijk kunnen wij ook uw bestaande Algemene Voorwaarden screenen of u voorzien van een set standaard voorwaarden, wanneer u daaraan voldoende denkt te hebben.

Lees meer Lees minder
January 2019
The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain tech­no­lo­gies
We li­ve in an era of rapid tech­no­lo­gi­cal de­vel­op­ment. Though this pro­vi­des hu­ma­ni­ty with ama­zing op­por­tu­ni­ties to en­han­ce our standard of li­ving, it al­so for­ces law­ma­kers to work around the clock to ana­ly­se and cap­tu­re the im­pli­ca­ti­ons of the tech­no­lo­gy in­to le­gis­la­ti­on. The sa­me is true for the sub­ject of this pa­per – the ten­si­on bet­ween the re­la­ti­ve­ly new Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GD­PR) and the quick ri­se of block­chain and other dis­tri­bu­ted led­ger tech­no­lo­gies (DLTs).GD­PR was draf­ted ba­sed on a world in which cen­tra­li­sed and iden­ti­fia­ble ac­tors con­trol per­so­nal da­ta. Block­chain works ra­di­cally dif­fe­rent­ly. This tech­no­lo­gy aims to mo­ve the po­wer over per­so­nal da­ta away from cen­tra­li­sed en­ti­ties by pro­ces­sing it in a de­cen­tra­li­sed en­vi­ron­ment. One could ima­gi­ne that the pro­cess of ap­ply­ing le­gis­la­ti­on ba­sed on a cen­tra­li­sed view to tech­no­lo­gy wit­hout a clear­ly iden­ti­fia­ble cen­tra­li­sed en­ti­ty might cau­se so­me ten­si­on. Howe­ver, the de­cen­tra­li­sed na­tu­re of block­chain tech­no­lo­gy is not the on­ly fac­tor that cau­ses legal and com­pli­an­ce chal­len­ges.The near im­mu­ta­bi­li­ty of trans­ac­ti­ons, of co­de (e.g., smart con­tracts) and, in ge­ne­ral, of blocks in a block­chain po­ten­ti­al­ly af­fects the rights of da­ta sub­jects.This pa­per briefly ad­dres­ses three main is­sues ari­sing out of the ten­si­on bet­ween the GD­PR and block­chain.
June 2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is the co­re of eve­ry bu­si­ness.To­day’s in­cre­a­sin­gly re­gu­la­ted mar­kets de­mand that ope­ra­tors ma­na­ge com­mer­ci­al risk as they work to­wards their bu­si­ness ob­jec­ti­ves. Suc­cess de­pends on suc­ces­sful re­la­ti­ons­hips with cus­to­mers and sup­pliers, ba­sed on ef­fec­ti­ve sec­tor-spe­ci­fic con­tracts. Bu­si­nes­ses need the right legal ans­wers, groun­ded in the con­text of their spe­ci­fic mar­kets. Our mul­ti­dis­ci­pli­na­ry teams are trai­ned to un­der­stand the cul­tu­ral and bu­si­ness fac­tors im­pac­ting our clients’ com­mer­ci­al ar­ran­ge­ments.
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

Toon alleen
28/02/2020
Le­ve­rings­pro­ble­men en het Co­ro­na­vi­rus, over­macht of niet?
30/05/2018
Re­de­lijk­heid en bil­lijk­heid blok­ke­ren exo­ne­ra­tie­be­ding
June 2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
11/07/2016
Be­roep op exo­ne­ra­tie­be­ding in Me­taal­unie­voor­waar­den
24/05/2011
Ge­bruik van te­gen­strij­di­ge Al­ge­me­ne Voor­waar­den
02/05/2011
Kla­re taal
01/03/2011
Ter­hand­stel­ling van al­ge­me­ne voor­waar­den: nog een valkuil er­bij om te ver­mij­den
16/08/2010
Tien gou­den re­gels bij het ge­bruik van al­ge­me­ne voor­waar­den: re­gel 4
04/08/2010
Nieu­we wet moet ge­bruik elek­tro­ni­sche al­ge­me­ne voor­waar­den mak­ke­lij­ker...
05/07/2010
Ter­hand­stel­ling van de UAV over­bo­dig?
02/06/2010
Al­ge­me­ne voor­waar­den. 10 gou­den re­gels, re­gel 10
29/04/2010
Al­ge­me­ne voor­waar­den. 10 gou­den re­gels, re­gel 9
Be­lang­rij­ke clau­su­les