Home / Europa / Nederland / Commercial / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Terug naar Commercial

Algemene Voorwaarden zijn een onmisbare tool bij uw risicomanagement. Het is nu eenmaal onmogelijk om iedere transactie tot het laatste detail uit te onderhandelen. Vandaar dat professionele organisaties gebruik maken van Algemene Voorwaarden. Zij dienen als vangnet wanneer teveel wordt gevergd van uw coulance en de algemene wettelijke regeling voor u nadelig is.

Het maken van Algemene Voorwaarden is maatwerk. Uw organisatie verschilt van andere en bij het inkaderen van uw risico's moet daar rekening mee gehouden worden. Bovendien is het aan te raden om na te gaan of u internationaal contracteert, wat de functie van uw website is, en of u naast verkoopvoorwaarden ook inkoopvoorwaarden, voorwaarden van opdracht en aanbesteding van werk en andere specifieke, op uw activiteiten toegespitste regelingen nodig hebt.

CMS kan al deze aspecten rondom het opstellen van Algemene Voorwaarden voor u verzorgen. Op deze manier kunt u uw eigen wetgever zijn. Bovendien informeren wij u over de wijze, waarop u uw Algemene Voorwaarden moet gebruiken. De beste voorwaarden zijn namelijk niets waard, wanneer ze niet op een juiste manier worden behandeld.

Natuurlijk kunnen wij ook uw bestaande Algemene Voorwaarden screenen of u voorzien van een set standaard voorwaarden, wanneer u daaraan voldoende denkt te hebben.

14/01/2019
The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain tech­no­lo­gies
We li­ve in an era of rapid tech­no­lo­gi­cal de­vel­op­ment. Though this pro­vi­des hu­ma­ni­ty with ama­zing op­por­tu­ni­ties to en­han­ce our standard of li­ving, it al­so for­ces law­ma­kers to work around the clock to ana­ly­se...
25/07/2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all...
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

28/02/2020
Le­ve­rings­pro­ble­men en het Co­ro­na­vi­rus, over­macht of niet?
Steeds meer be­drij­ven ko­men in de pro­ble­men door het CO­VID-19-vi­rus, zo­als het Co­ro­na­vi­rus of­fi­ci­eel luidt. Het Co­ro­na­vi­rus zorgt er on­der an­de­re voor dat de pro­duc­tie in en het trans­port van goe­de­ren...
22/11/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 22 no­vem­ber 2018 het jaar­lijk­se se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de.  On­der­wer­pen die tij­dens het se­mi­nar aan bod ko­men zijn on­der meer:be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid­cau­saal...
30/05/2018
Re­de­lijk­heid en bil­lijk­heid blok­ke­ren exo­ne­ra­tie­be­ding
Hof 's-Her­to­gen­bosch, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHS­HE:2018:1836 (en Hof 's-Her­to­gen­bosch, 22 de­cem­ber 2015, ECLI:NL:GHS­HE:2015:5309).  De ex­ploi­tant van een klei­ne ho­re­ca­ge­le­gen­heid ver­trouwt voor wat be­treft...
25/05/2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
In a world whe­re ‘con­tent is king’, the batt­le among me­dia com­pa­nies for the rights to screen ori­gi­nal en­ter­tain­ment and li­ve spor­ting events has ne­ver been mo­re in­ten­se.When broad­cast gi­ants BT Group...
11/07/2016
Be­roep op exo­ne­ra­tie­be­ding in Me­taal­unie­voor­waar­den
Ho­ge Raad 24 ju­ni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1280B B.V. heeft bij Ve­ka het cas­co be­steld van een schip. Ei­ser in cas­sa­tie heeft in op­dracht van Ve­ka be­re­ke­nin­gen en con­struc­tie­te­ke­nin­gen voor het schip ge­maakt...
30/10/2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
24/05/2011
Ge­bruik van te­gen­strij­di­ge Al­ge­me­ne Voor­waar­den
In de on­der­ne­mings­prak­tijk is het nor­maal, dat bei­de con­tract­s­par­tij­en bij het slui­ten van de over­een­komst wil­len dat hun ei­gen Al­ge­me­ne Voor­waar­den gel­dig zijn. Vaak be­vat­ten de Al­ge­me­ne Voor­waar­den...
02/05/2011
Kla­re taal
On­langs ont­ving de au­teur als in­wo­ner van Utrecht een brief van de ge­meen­te met het ver­zoek mee te hel­pen aan ver­be­te­ring van brie­ven van de ge­meen­te. De ge­meen­te geeft in de brief aan dat zij de dienst­ver­le­ning...
01/03/2011
Ter­hand­stel­ling van al­ge­me­ne voor­waar­den: nog een valkuil er­bij om te ver­mij­den
De Ho­ge Raad heeft re­cen­te­lijk be­paald dat al­ge­me­ne voor­waar­den al­leen van toe­pas­sing zijn als ze daad­wer­ke­lijk door de le­ve­ran­cier aan de klant zijn ter­hand­ge­steld. De toe­pas­se­lijk­heid van de al­ge­me­ne...
16/08/2010
Tien gou­den re­gels bij het ge­bruik van al­ge­me­ne voor­waar­den: re­gel 4
In de eer­ste News­flash Dis­tri­bu­tie & Fran­chi­sing heb­ben wij tien gou­den re­gels voor het ge­bruik van al­ge­me­ne voor­waar­den ge­ge­ven. In dit ar­ti­kel wer­ken wij de vier­de re­gel na­der uit.Re­gel 4. Taal­De taal...
04/08/2010
Nieu­we wet moet ge­bruik elek­tro­ni­sche al­ge­me­ne voor­waar­den mak­ke­lij­ker...
Een op 1 ju­li 2010 in wer­king ge­tre­den wets­wij­zi­ging moet het voor het be­drijfs­le­ven een­vou­di­ger ma­ken om hun al­ge­me­ne voor­waar­den per e-mail of via het in­ter­net aan klan­ten ter be­schik­king te stel­len...
05/07/2010
Ter­hand­stel­ling van de UAV over­bo­dig?
In de bouw wordt veel­vul­dig ge­bruik ge­maakt van al­ge­me­ne voor­waar­den, zo­als de Uni­for­me Ad­mi­ni­stra­tie­ve Voor­waar­den voor de uit­voe­ring van wer­ken 1989 (UAV). Als in de ver­hou­ding op­dracht­ge­ver - aan­ne­mer...