Dawn Raid

Terug naar Competition & EU

Het kan ook u of uw onderneming overkomen: op een ochtend staat de overheid onverwacht op de stoep. Men wil toegang tot uw administratie, men wil kopieën van uw computers, men wil vragen stellen aan u en uw medewerkers. Men komt bij het ochtendgloren, als het verrassingseffect het grootst is: een "Dawn Raid".

Zo'n dawn raid is vaak het eerste moment waarop zichtbaar wordt dat de overheid u of uw onderneming onderzoekt. Voor het verdere verloop van dat onderzoek, en de uitkomst van de zaak, is het verloop van het bedrijfsbezoek vaak cruciaal. Zaken worden gewonnen of verloren, afhankelijk van hoe u en uw onderneming reageren bij het onverwachte bedrijfsbezoek.

Een groot aantal overheidsinstanties kan onaangekondigd op de stoep staan. CMS heeft een dawn raid team wat altijd voor u klaar staat en 24/7 bereikbaar is. Tevens is het van belang dat u en uw medewerkers weten wat zij wel en niet moeten doen. Wij adviseren u om de onderstaande 10 geboden bij onverwachts bedrijfsbezoek paraat te hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van het dawn raid team of het hoofd van het team: Edmon Oude Elferink.

CMS Dawn Raid App
As dawn raids are being mo­re and mo­re com­mon the­se days with au­tho­ri­ties...
25/07/2019
CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Glo­bal Bro­chu­re
The CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Group is one of the lar­gest com­pe­ti­ti­on teams in Eu­ro­pe and of­fers you the most wi­despread pan-Eu­ro­pean co­ver­a­ge. With mo­re than 225 com­pe­ti­ti­on la­wy­ers ba­sed in 35 coun­tries...
Sub­scri­be to Com­pe­ti­ti­on & EU to­pics

Feed

12/08/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei, ju­ni...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­li 2021 kon­digt de ACM aan dat zij geen re­den ziet voor na­der on­der­zoek...
10/05/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - maart en...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 6 april 2021 pu­bli­ceer­de de ACM de re­ac­ties die zij tij­dens de con­sul­ta­tie­pe­ri­o­de...
09/03/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 fe­bru­a­ri 2021 pu­bli­ceer­de de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt ("ACM") een...
13/01/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ok­to­ber,...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Door het aan­bie­den van gra­tis cam­per­plaat­sen con­cur­reert de ge­meen­te Vijf­hee­ren­lan­den...
13/10/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li, au­gus­tus...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 sep­tem­ber 2020 maak­te de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) be­kend dat...
17/09/2020
EU Com­mis­si­on laun­ches in­quiry in­to IoT sec­tor, dawn raids ex­pec­ted
On 16 Ju­ly 2020, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on laun­ched an an­ti­trust in­quiry in­to the In­ter­net of Things (IoT) sec­tor, loo­king at con­su­mer-orien­ted pro­ducts and ser­vi­ces with a spe­ci­al fo­cus on wea­ra­ble de­vi­ces...
31/07/2019
CMS Dawn Raid Res­pon­se Team
The un­ri­val­led pan-Eu­ro­pean CMS Dawn Raid Res­pon­se Team is a good example of what the CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Group’s co­ver­a­ge holds for its clients.The CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Group has mo­re than 180 com­pe­ti­ti­on...
22/07/2019
CMS Com­pe­ti­ti­on Con­tact Card
The CMS Com­pe­ti­ti­on Group has mo­re than 180 com­pe­ti­ti­on la­wy­ers in 48 ci­ties in 34 coun­tries, ma­king it one of the lar­gest com­pe­ti­ti­on teams in Eu­ro­pe. We can rea­di­ly bol­ster our teams with com­pe­ti­ti­on...
10/05/2019
The Ver­dict
Wel­co­me to the Spring 2019 edi­ti­on of the Ver­dict, an at-a-glan­ce round-up of re­cent legal de­vel­op­ments in re­la­ti­on to cor­po­ra­te cri­me.This edi­ti­on in­clu­des a spot­light on the ex­ten­si­on of cor­po­ra­te cri­mi­nal...
20/02/2019
ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
De nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) heeft pu­blie­ke­lijk aan­ge­kon­digd meer boe­tes voor over­tre­din­gen van het me­de­din­gings­recht te gaan uit­de­len.Wie?In sep­tem­ber 2018...
04/02/2019
CMS lan­ceert gra­tis mo­bie­le app voor hulp bij in­val­len door me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten
In­val­len bij be­drij­ven of per­so­nen door me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten ko­men steeds va­ker voor (zo­ge­he­ten 'dawn raids'). Enorm ho­ge boe­tes wor­den op­ge­legd en in­spec­teurs ver­schij­nen op ver­schil­len­de lo­ca­ties...
11/06/2018
Mul­tij­u­ris­dic­ti­o­nal mer­ger con­trol fi­lings – a joi­ned-up ap­pro­ach
The num­ber of mer­ger fi­lings in­vol­ving one or mo­re ju­ris­dic­ti­ons has ri­sen shar­ply in re­cent ye­ars, in tan­dem with the in­crea­se in mer­ger con­trol re­gimes glo­bally. The ma­jo­ri­ty of lar­ge M&A deals ha­ve...