Home / Expertise / Life Sciences & Healthcare / Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

Nederland

Het farmaceutisch en gezondheidsrecht ziet op alle speciale regelgeving en alle juridische gebieden rond geneesmiddelenvoorziening, biotechnologie en gezondheidszorg. Of het nu gaat om fabriceren, exploiteren, vergunningen, tarieven, kwaliteit, marktregulering, zorgverzekering, op al deze gebieden bestaat specifieke regelgeving.

CMS adviseert op dit gebied groothandels, fabrikanten, zorginstellingen, beroepsbeoefenaren, brancheverenigingen en zorgverzekeraars.

Wij beschikken over uitgebreide kennis van de specifieke regelgeving en op het gebied van alle andere juridische vragen waarvoor u kunt komen te staan. Zo kunnen wij u bijstaan op het gebied van het verkrijgen van vergunningen, de financiering van biotec projecten, private initiatieven in de zorg, medisch wetenschappelijk onderzoek, zorg tarieven en budgetten, reclame uitingen en alle aspecten verbonden aan de beroepsuitoefening.

Daarnaast adviseren wij op het gebied van fusies en overnames, mededingingsvraagstukken, aanbesteden, octrooien en allerhande contracten. Ook op aanverwante terreinen als medische hulpmiddelen, gezondheidsproducten en cosmetica kunt u bij ons terecht.

Op dit complexe, nationaal maar ook EU gereguleerde, rechtsgebied is het bovendien van groot belang om toegang te hebben tot een Europees netwerk van experts. Binnen CMS hebben wij daarom ook een team van specialisten samengebracht, waarmee wij u tot ver over de grenzen van dienst kunnen zijn.

Lees meer Lees minder
02/04/2019
WLG Can­na­bis Le­ga­li­za­ti­on: Eu­ro­pe Up­da­te
What is the sta­tus of can­na­bis li­be­ra­li­za­ti­on in the Ne­ther­lands, Ger­ma­ny and Spain? Pa­ne­lists El­len Gie­len (CMS Ne­ther­lands), Jörn Witt, Susan­ne Pech (both CMS Ger­ma­ny) and Ju­an Car­los Her­nanz (Cu­atre­casas, Spain) will gi­ve an up­da­te on their ju­ris­dic­ti­on. Ste­ven Stein (Green­berg Glus­ker) ac­ted as a mo­de­ra­tor.Length: 57:30 mi­nu­tesSour­ce: World Law GroupTy­pe: We­bi­nar re­cor­dingLan­gu­a­ge: En­glishSi­ze: 26,3 MBme­di­umme­di­umme­di­um
Sub­scri­be to Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re to­pics
May 2020
CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re Glo­bal Bro­chu­re
With mo­re than 300 la­wy­ers, pa­tent at­tor­neys, sci­en­tists and aca­de­mics’ across CMS and the sup­port of the Li­fe Sci­en­ces Asia-Pa­ci­fic Net­work (LAN), we un­der­stand the sci­en­ti­fic and com­mer­ci­al as well as the legal im­pe­ra­ti­ves af­fec­ting your li­fe sci­en­ces & he­al­th­ca­re bu­si­ness. We work with and ha­ve es­ta­blis­hed long-term re­la­ti­ons­hips with the top 100 li­fe sci­en­ces & he­al­th­ca­re com­pa­nies in the are­as of phar­ma­ceu­ti­cals, me­di­cal de­vi­ces, bi­o­tech­no­lo­gy, agri­cul­tu­re and food, in­clu­ding the top 20 glo­bal phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­nies and ni­ne out of the top ten glo­bal me­di­cal de­vi­ce com­pa­nies. Our ex­perts, ma­ny of whom ha­ve wor­ked in-hou­se in your sec­tor, ha­ve de­vel­o­ped a sha­red ca­pa­bi­li­ty in the are­as of phar­ma­ceu­ti­cals, bi­o­tech­no­lo­gy, me­di­cal de­vi­ces and dia­gnos­tics. With ac­ti­ve mem­ber­ships in ma­jor in­du­stry as­so­ci­a­ti­ons such as the AB­PI, AB­HI, BI­V­DA, PAGB, EU­CO­MED and EF­PIA, we help sha­pe the legal fra­me­works im­pac­ting the li­fe sci­en­ces & he­al­th­ca­re sec­tor. We re­gu­lar­ly ad­vi­se our clients on their day-to-day ope­ra­ti­o­nal needs such as sup­port with ad­ver­ti­se­ment and pro­mo­ti­on of me­di­ci­ne, pu­blic sec­tor pro­cure­ment, pri­cing and reim­bur­se­ment, pa­tent en­for­ce­ment, com­mer­ci­al and cli­ni­cal tri­al agree­ments as well as re­gu­la­to­ry ad­vi­ce. Equal­ly, when you need li­fe sci­en­ces & he­al­th­ca­re spe­ci­a­list ad­vi­ce for stra­te­gic agree­ments, plan­ning a cor­po­ra­te trans­ac­ti­on or em­bar­king on li­ti­ga­ti­on (whe­ther pro­duct li­a­bi­li­ty or other­wi­se), we ha­ve a team that is well ver­sed in the in­du­stry is­sues to help you. 

Feed

Toon alleen
21/06/2018
El­len Gie­len: "Wet­te­lij­ke ruim­te al­ter­na­tie­ven voor du­re me­di­cij­nen is...
June 2018
SYN­LAB ta­kes con­trol with tes­ting ac­qui­si­ti­on
An­nu­al Re­view 2017-2018
16/10/2017
Mo­ving ti­mes
Con­ti­nui­ty and sta­bi­li­ty are vi­tal when it co­mes to the EMA's re­lo­ca­ti­on when it lea­ves Lon­don
04/07/2016
Legal de­vel­op­ments in pro­duct li­a­bi­li­ty
With re­stric­ti­ve le­gis­la­ti­on and re­cent land­mark ca­ses, the me­di­cal in­du­stry is un­der in­cre­a­sing legal pres­su­re
09/10/2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
06/01/2015
Aan­ge­pas­te Ge­drags­co­de Ge­nees­mid­de­len­re­cla­me per 2015
30/05/2011
CMS be­ge­leidt gro­te mul­ti-ju­ris­dic­ti­o­ne­le far­ma M&A-trans­ac­tie