Pharmaceuticals

Terug naar Life Sciences & Healthcare

Het wordt steeds ingewikkelder en duurder om voor geneesmiddelen marketing autorisatie te krijgen. Bovendien wordt vaststelling van prijs en vergoeding steeds lastiger door de voortdurende druk op de nationale gezondheidszorgbegrotingen. Ons gespecialiseerde regulatory team kan cliënten die met deze uitdagingen worden geconfronteerd, ondersteunen en commerciële kansen helpen benutten.

Wij bieden uitgebreide expertise in elke fase van de ontwikkeling van een geneesmiddel aan, van R&D-activiteiten tot klinisch onderzoek, van het op de markt brengen en verkopen van een product tot late life cycle management, voor elke stap bieden wij bijpassend juridisch advies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: regulatory kwesties, reclame en promotie regels, waaronder compliance met CGR Code, openbare aanbestedingsprocedures of een belasting gerelateerde kwestie.

Wij vertegenwoordigen cliënten ook in juridische procedures met betrekking tot prijs- en vergoedingsdiscussies met overheden, in nationale en grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot commerciële contracten, fusies en overnames, productaansprakelijkheidsclaims, bescherming van intellectuele eigendomsrechten of CGR-zaak.

15/09/2022
CMS Ex­pert Gui­de to ad­ver­ti­sing of me­di­ci­nes and me­di­cal de­vi­ces
Ad­ver­ti­sing of phar­ma­ceu­ti­cals and me­di­cal de­vi­ces is a chal­len­ging area for the Li­fe Sci­en­ces and He­al­th­ca­re in­du­stry.The legal fra­me­work is con­stant­ly chan­ging. Due to very few laws on this area, the­re are sig­ni­fi­cant dif­fe­ren­ces bet­ween ju­ris­dic­ti
Sub­scri­be to Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re to­pics

Feed

14/06/2022
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­to­rAan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te den­ken uit het pu­blie­ke do­mein. Ook in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor wor­den steeds meer aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res...
17/09/2021
Vac­ci­ne com­pen­sa­ti­on re­gimes in the Ne­ther­lands
1. Are CO­VID-19 vac­ci­na­ti­ons obli­ga­to­ry in your ju­ris­dic­ti­on? Are you ex­pec­ting any le­gis­la­ti­ve chan­ges to ena­ble man­da­to­ry vac­ci­nes for all or cer­tain pe­o­p­le (e.g. he­al­th­ca­re pro­fes­si­o­nals, pu­blic ser­vants...
Comparable
17/02/2021
Com­pul­s­ory li­cen­sing in the Ne­ther­lands
1. What is the de­fi­ni­ti­on of com­pul­s­ory li­cen­sing? The­re is no spe­ci­fic legal de­fi­ni­ti­on for com­pul­s­ory li­cen­sing un­der Dut­ch law. Howe­ver, the Dut­ch Pa­tents Act 1995 con­tains a num­ber of re­qui­re­ments...
Comparable
16/02/2021
Figh­ting poor me­di­ca­ti­on ad­he­ren­ce in the Eu­ro­pean Union: The Gra­vi­ta­te-He­alth...
No­wa­days, Eu­ro­pean ci­ti­zens can ob­tain a gre­at amount of in­for­ma­ti­on (on­li­ne and of­fli­ne) about any me­di­ci­ne. Howe­ver, this in­for­ma­ti­on is in ma­ny ca­ses un­re­lia­ble and dif­fi­cult to un­der­stand, en­cou­ra­ging...
03/12/2020
With the in­tro­duc­ti­on of a new Phar­ma­ceu­ti­cal Stra­te­gy for Eu­ro­pe, the...
New Phar­ma­ceu­ti­cal Stra­te­gy to be a cor­nersto­ne of the Eu­ro­pean He­alth Union The new Phar­ma­ceu­ti­cal Stra­te­gy for Eu­ro­pe, an­noun­ced by the EU Com­mis­si­on on 25 No­vem­ber, is ex­pec­ted to be­co­me a main pil­lar...
07/07/2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
17/06/2020
Pod­cast: Ad­ver­ti­sing of Me­di­ci­nes and Me­di­cal De­vi­ces
The se­ries brings to­gether CMS la­wy­ers and ex­perts to dis­cuss key in­du­stry to­pics im­pac­ting, in­no­va­ting and dis­rup­ting the li­fe sci­en­ces & he­al­th­ca­re sec­tor.  In Epi­so­de #2, Nick Bec­kett (Chi­na/Hong...
27/03/2020
Ma­na­ging cli­ni­cal tri­als un­der CO­VID-19: New EU guid­an­ce is­sued for spon­sors...
The CO­VID-19 pan­de­mic has had a dra­ma­tic im­pact on Eu­ro­pean he­alth sys­tems, who­se pri­o­ri­ty first and fo­re­most is the tre­at­ment of pa­tients suf­fe­ring from this di­sea­se both in the in-pa­tient and out-pa­tient...
21/11/2019
CMS Glo­bal Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re Fo­rum 2019
 We ha­ve the plea­su­re to cor­di­al­ly in­vi­te you to our    on Thurs­day, 21 No­vem­ber 2019, at 09:30 CET in Frank­furt.The Fo­rum will pro­vi­de in­sights from ex­ter­nal ex­perts and CMS spe­ci­a­lists on four co­re...
02/04/2019
WLG Can­na­bis Le­ga­li­za­ti­on: Eu­ro­pe Up­da­te
What is the sta­tus of can­na­bis li­be­ra­li­za­ti­on in the Ne­ther­lands, Ger­ma­ny and Spain? Pa­ne­lists El­len Gie­len (CMS Ne­ther­lands), Jörn Witt, Susan­ne Pech (both CMS Ger­ma­ny) and Ju­an Car­los Her­nanz (Cu­atre­casas...
21/06/2018
El­len Gie­len: "Wet­te­lij­ke ruim­te al­ter­na­tie­ven voor du­re me­di­cij­nen is...
Het is goed dat er in Ne­der­land wordt ge­ke­ken naar al­ter­na­tie­ven voor du­re me­di­cij­nen. Maar de wet­te­lij­ke ruim­te daar­toe is op dit mo­ment be­perkt en daar wordt te wei­nig aan­dacht aan be­steed. Dat ver­telt...
24/05/2018
SYN­LAB ta­kes con­trol with tes­ting ac­qui­si­ti­on
In one of last year’s most sig­ni­fi­cant deals in the li­fe sci­en­ces sec­tor, CMS client SYN­LAB bought AL­con­trol, a Eu­ro­pean pro­vi­der of en­vi­ron­men­tal tes­ting ser­vi­ces. SYN­LAB is Eu­ro­pe’s lea­ding pro­vi­der...