Home / Menneskene / Anders Stenbrenden
Portrett av Anders-Stenbrenden

Anders Stenbrenden

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Anders Stenbrenden leder CMS Kluges avdeling for arbeidsrett.

Anders Stenbrenden arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Stenbrendens praksis dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet, også personvernrett og pensjon. Han har betydelig erfaring med å forhandle og løse individuelle og kollektive tvister i arbeidslivet, samt med prosedyre av slike saker. Videre har Stenbrenden omfattende erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser og arbeidsforhold over landegrensene. Han blir ofte benyttet som foredragsholder i ulike arbeidsrettslige tema og er fast sensor og veileder i arbeidsrett på UiO.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2016 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 2014 - 2016 Assosiert partner, Kluge Advokatfirma
 • 2010 - 2014 Advokat, NHO Arbeidsrettsavdelingen
 • 2012 - 2013 Kst. tingrettsdommer Oslo tingrett (4 mnd.)
 • 2008 - 2010 Advokat, Konsernjuridisk i Nordea
 • 2004 - 2008 Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett og Oslo tingrett
 • 2003 - 2004 Advokatfullmektig Kvale & Co
 • 2001 - 2002 Avviklet siviltjeneste ved Institutt for Menneskerettigheter
 • 1994 - 2000 Forskjellige ekstrajobber, herunder praktikant i ulike advokatfirmaer
mer mindre

Verv med mer

 • 2014 Styremedlem i Norsk Pensjonsrettslig Forum. Foreningens formål er å fremme interessen for og kjennskap til pensjonsrettslige problemstillinger. Det tas sikte på å arrangere to foredrag i halvåret. Advokat/partner Pål Kvernås (Haavind) er styrets leder. Styremedlemmer er avdelingsdirektør Mona Næss (Arbeids- og sosialdepartementet), advokat Pål Behrens (Finansforbundet), Tor Petter Gulbrandsen (Shell) og Anders Stenbrenden (NHO).
 • 2013-2014 Medlem i referansegruppe nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet. Referansegruppen er sammensatt av de større arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Norge i forbindelse med at FAFO har fått i oppdrag å kartlegge bruk av tilkallingsvikarer i arbeidslivet.
 • 2011-2014 Varamedlem i Tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til utvidet stilling for deltidsansatte, redusert arbeidstid, utdanningspermisjon, permisjon i tilknytning til fødsel, andre permisjoner etter arbeidsmiljølovens kap. 12, fleksibel arbeidstid, fritak fra nattarbeid og fritak fra overtidsarbeid og merarbeid. Nemda er sammensatt med en formann (advokat Henning Harborg), og faste medlemmer fra hhv. LO og NHO samt bransjemedlemmer fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Stenbrenden har vært med på å fatte 40 vedtak i årene 2011 til 2014.
 • 2011-2014 Varamedlem i Ankenemnda for sykepenger. Ankenemnda for sykepenger behandler klager på sykepenger i arbeidsgiverperioden, f. eks. klage på vedtak om unntak for arbeidsgiverperiode ved kronisk sykdom og graviditet. Videre behandler nemnda klager på vedtak om refusjonskrav fra NAV dersom arbeidsgiver ikke har utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden fordi det er grunn til å tro at arbeidstakeren ikke er arbeidsufør. Nemnda er sammensatt av en leder (professor Asbjørn Kjønstad/ leder av Trygderetten Knut Brofors og en representant fra hhv. LO og NHO). Stenbrenden har vært med på å fatte 41 vedtak i årene 2011 til 2014.
 • 2013 Leder av arbeidsgruppe om tillitsvalgtes rettigheter i Hovedavtalerevisjonen 2014. Gruppens ansvar var å gjennomgå Hovedavtalens regler om tillitsvalgte, foreslå hvilke krav NHO og landsforeningenes skulle fremme i forhandlingene, samt ha ansvaret for å vurdere / imøtegå LO og LO-forbundenes krav før og under forhandlingene.
 • 2010-2011 Leder av arbeidsgruppe om midlertidig ansettelser i NHO-fellesskapet. Arbeidet besto i ledelse og koordinering av arbeid med sikte på å utarbeide felles avtalemaler for ulike typer midlertidige ansettelser.
mer mindre

Rangeringer

Anders Stenbrenden er rangert innen arbeidsrett av de ledende publikasjonene Chambers og Legal 500.

Anders Stenbrenden handles a variety of employment law mandates, including restructuring and downsizing processes, employment disputes and internal investigations. A client praises his "excellent availability and to-the-point advice."
Chamers Europe, 2022

"highly experienced and qualified lawyer." He is especially active on disciplinary cases and whistleblowing disputes. He also advises on non-contentious matters such as downsizing and restructurings. 
Chambers Europe, 2020

Anders Stenbrenden is also a key name to note in Oslo and focuses on employment litigation.
Legal 500, 2020

An honest, calm and knowledgeable individual.
Legal 500, 2019

emea recommended lawyer 2022

 

 

mer mindre

Publikasjoner

 • 2021 Karnov, kommentarer til statsansatteloven (under publisering)
  Stenbrenden utarbeider kommentarer til loven i samarbeid med tre øvrige forfattere.
 • 2014 Aldersgrenser og aldersdiskriminering
  Arbeidsrett VOL XI nr. 1, 2014, s. 139, Universitetsforlaget.
 • 2004 Arbeidsbok i Menneskerettigheter
  Njål Høstmælingen, Robert Lund, Anders Stenbrenden, Ken Uggerud, Cappelen Akademiske Forlag
mer mindre

Kurs/foredrag

 • 2015 Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsytelser. Det årlige arbeidsrettskurset (Sandefjord, Bergen, Oslo) arrangert av Juristens Utdanningssenter.
 • 2014 Masseoppsigelse, særlig om virkningene av brudd på særbestemmelsene om slike oppsigelser. Etterutdanningskurs i regi av Juristforbundet
 • 2014 Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Heldagskurs for HR-ansatte arrangert av Infotjenester / Næringslivets skole.
 • 2014 Ufravikelighet og ettervirkning. Etterutdanningskurs for advokater/advokatfullmektiger i kollektiv arbeidsrett arrangert av Juristenes Utdanningssenter.
 • 2013 De nye innleiereglene. Foredrag for NHOs medlemsbedrifter i Stavanger, Haugesund og Trondheim og for ISO-bedriftene (StS, Beerenberg m.fl.) i København.
 • 2012 Praktisk arbeidsrett for advokater og dommere. Foredrag for dommere og advokater i Hedmark og Oppland krets på fagkurs til Istanbul, Tyrkia.
 • 2011 Tariffavtalens ettervirkning. Foredrag for advokatene i NHO og NHOs landsforeninger under Kielseminar.
 • 2010 Avdelingsvis nedbemanning. Foredrag for advokatene i NHO og NHOs landsforeninger (i samarbeid med avdelingsdirektør Nina Melsom).
mer mindre

Utdanning

 • 2010 Arbeidsrett spesialfag (1. året i NHO)
 • 2002 Internasjonal privatrett (ifm. siviltjeneste)
 • 2001 Rettsfilosofi (ifm. siviltjeneste)
 • 2000 Profesjonsstudiets fellesdel
mer mindre

Feed

24/08/2022
Fro­kost­se­mi­nar | Nye reg­ler for inn­leie av ar­beids­kraft
Re­gje­rin­gen har nå frem­lagt sitt en­de­li­ge for­slag til nye reg­ler om inn­leie av per­so­nell. Reg­le­ne be­rø­rer alle som lei­er inn el­ler ut ar­beids­kraft. CMS Klu­ges ar­beids­retts­av­de­ling gjen­nom­går for­sla­get...
20/06/2022
For­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­reg­le­ne over­sendt Stor­tin­get
Re­gje­rin­gen send­te fre­dag 17. juni 2022 for­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­re­gel­ver­ket til Stor­tin­get. For­må­let med for­sla­get er at fle­re skal an­set­tes di­rek­te hos den de ut­fø­rer ar­bei­det hos. For­sla­get...
21/03/2022
Re­vi­dert hjem­me­kon­tor­for­skrift
Re­gje­rin­gen fast­sat­te fre­dag 18. mars 2022 end­rin­ger i for­skrift om ar­beid som ut­fø­res i ar­beids­ta­kers hjem - hjem­me­kon­tor­for­skrif­ten. For­må­let med end­rin­ge­ne er å til­pas­se reg­le­ne om hjem­me­kon­tor...
22/12/2021
Den di­gi­ta­le platt­form­øko­no­mi­en: nytt di­rek­tiv­for­slag fra Euro­pa­kom­mi­sjo­nen...
EU-kom­mi­sjo­nen frem­met 9. de­sem­ber 2021 et for­slag til di­rek­tiv som skal bed­re di­gi­ta­le platt­form­ar­bei­de­res ar­beids­vil­kår og klar­gjø­re hvor­vidt de skal ha sta­tus som ar­beids­ta­ke­re. Det­te var i tråd...
21/05/2021
Den di­gi­ta­le ar­beids­hver­da­gen: Førs­te steg mot en EU-re­gu­le­ring av di­gi­ta­le...
Det er nå godt over ett år si­den Nor­ge og res­ten av ver­den stod midt i den førs­te ned­steng­nin­gen etter ko­rona­pan­de­mi­en. Man­ge har etter hvert blitt godt kjent med uli­ke di­gi­ta­le løs­nin­ger, både i...
23/03/2021
Nytt lov­for­slag fra EU: åpen­het om lønn
Euro­pa­kom­mi­sjo­nen la 4. mars 2021 frem et for­slag til nytt di­rek­tiv om åpen­het om lønn. For­sla­get in­ne­bæ­rer bl.a. et for­bud for ar­beids­gi­ve­re mot å spør­re ar­beids­sø­ke­re om hvil­ket lønns­nivå de...
23/03/2021
Opp­si­gel­se i prøve­tid og ar­beids­ta­kers opp­lys­nings­plikt
Høy­este­rett av­sa 18. mars 2021 dom i en sak knyt­tet til opp­si­gel­se i prøve­tid. Dom­men inne­hol­der vik­ti­ge av­kla­rin­ger knyt­tet til ar­beids­ta­kers opp­lys­nings­plikt for­ut for an­set­tel­se og grunn­la­get for...
12/01/2021
To nye part­ne­re i Klu­ge
Vi er svært gla­de for å kun­ne øns­ke Ole André Of­te­bro og Nils Kris­ti­an Lie vel­kom­men som part­ne­re i Klu­ge. De vil være en del av vår sats­ning in­nen ar­beids­rett.Ole André vil bli en del av ar­beids­retts­team­et...