Home / Menneskene / Kari Eline Bjørndal Kloster
Portrett av Kari-Eline-Bjorndal-Kloster

Kari Eline Bjørndal Kloster

Senioradvokat

Kontakt
CMS Kluge
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Kari Eline arbeider i Kluges avdeling for arbeidsrett og offentlig sektor. Hun arbeider med konfliktløsning og rådgivning innen arbeidsrett, herunder omorganiseringer, nedbemanninger og virksomhetsoverdragelser. Kari Eline bistår i tillegg klienter innenfor kollektiv arbeidsrett, samt gir løpende rådgivning knyttet til individuell arbeidsrett. Kari Eline har også en særlig kompetanse knyttet til internasjonale spørsmål i arbeidsforhold, herunder spørsmål knyttet til utstasjonering av ansatte over landegrensene, lovvalg i arbeidsforhold og grensekryssende virksomhetsoverdragelser.

Kari Eline har tidligere arbeidet i Utenriksdepartementets Rettsavdeling, og har bred erfaring fra internasjonal tvisteløsning og handelsrett, herunder EØS- og WTO-rett. Hun har deltatt i mellomstatlige forhandlinger av EFTAs frihandelsavtaler, og har vært oppnevnt som agent for staten i tvistesaker for EU- og EFTA-domstolen, i tillegg til erfaring fra tvisteløsning i WTO.

I tillegg til mastergraden i rettsvitenskap har Kari Eline også en bachelor i International Business Management fra University of Gloucestershire i Storbritannia.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Senioradvokat, Kluge Advokatfirma AS
  • 2019 - 2021 Advokat, Kluge Advokatfirma AS
  • 2017 - 2019 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
  • 2008 - 2017 Førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver, Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet
mer mindre

Utdanning

  • 2004 - 2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2001 - 2004 Bachelor of Arts, International Business Management, University of Gloucestershire
  • 1999 - 2000 Ex. phil. og første avdeling jus, Universitetet i Bergen
mer mindre

Feed

07/06/2021
Ut­red­ning om til­gjen­ge­lig­hets­di­rek­ti­vet
Di­rek­tiv (EU) 2019/882 av 17. april 2019 om krav til til­gjen­ge­lig­het av va­rer og tje­nes­ter for per­soner med funk­sjons­ned­set­tel­se («til­gjen­ge­lig­hets­di­rek­ti­vet») skal gjen­nom­fø­res i norsk rett. Di­rek­ti­vet...
21/05/2021
Den di­gi­ta­le ar­beids­hver­da­gen: Førs­te steg mot en EU-re­gu­le­ring av di­gi­ta­le...
Det er nå godt over ett år si­den Nor­ge og res­ten av ver­den stod midt i den førs­te ned­steng­nin­gen etter ko­rona­pan­de­mi­en. Man­ge har etter hvert blitt godt kjent med uli­ke di­gi­ta­le løs­nin­ger, både i...
23/03/2021
Opp­si­gel­se i prøve­tid og ar­beids­ta­kers opp­lys­nings­plikt
Høy­este­rett av­sa 18. mars 2021 dom i en sak knyt­tet til opp­si­gel­se i prøve­tid. Dom­men inne­hol­der vik­ti­ge av­kla­rin­ger knyt­tet til ar­beids­ta­kers opp­lys­nings­plikt for­ut for an­set­tel­se og grunn­la­get for...
23/03/2021
Nytt lov­for­slag fra EU: åpen­het om lønn
Euro­pa­kom­mi­sjo­nen la 4. mars 2021 frem et for­slag til nytt di­rek­tiv om åpen­het om lønn. For­sla­get in­ne­bæ­rer bl.a. et for­bud for ar­beids­gi­ve­re mot å spør­re ar­beids­sø­ke­re om hvil­ket lønns­nivå de...