Home / Menneskene / Nina Gundersen Sandnes
Portrett av Nina-Gundersen-Sandnes

Nina Gundersen Sandnes

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Språk Norsk, Engelsk, Fransk

Sandnes har lang og bred erfaring som advokatfullmektig og advokat i henholdsvis Finansnæringens Arbeidsgiverforening og CMS Kluge. Til daglig jobber Sandnes hovedsakelig som rådgiver og med prosessoppdrag som omfatter alle typer arbeidsrettslige/HR relaterte problemstillinger. For tiden omfatter hovedvekt av oppdrag bistand innenfor permittering, omstilling og nedbemanning. I disse prosesser utføres arbeidet enten som løpende rådgiving til selskapets styre/administrasjon, eller ved gjennomføring av hele prosessen for selskapet.

Sandnes representerer i det alt vesentlige arbeidsgiversiden. Hun har også omfattende erfaring med rådgivning og prosedyreoppdrag knyttet til tidligere rammeavtale med LO og dets forbund. En stor del av Sandnes sin virksomhet innebærer også tvistehåndtering utenfor domstolene, gjennom dialog og forhandlinger for å unngå rettslige tvister.

Sandnes har også erfaring med rådgivning innenfor kollektiv arbeidsrett/tariffjuss.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2012 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 2011 - 2012 Assosiert partner, Kluge Advokatfirma 
 • 2001 - 2010 Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat, Kluge Advokatfirma 
 • 1997 - 2001 Advokatfullmektig, Finansnæringens Arbeidsgiverforening
 • 1996 - 1997 Førstekonsulent, Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet
mer mindre

Verv med mer

 • Styremedlem i DOF ASA
 • Medlem av Den Norske Advokatforening
mer mindre

Rangeringer

Nina G. Sandnes er anerkjent av Legal 500 innen arbeidsrett.

emea recommended lawyer 2022

 

mer mindre

Kurs/foredrag

 • Virksomhetsoverdragelse ved anbudskonkurranser
 • Oppsigelse begrunnet i sykefravær
 • Syk arbeidstaker
 • Rettslige utfordringer i saker som omhandler mobbing/trakassering
 • Sosiale medier • Nye regler om innsyn i e-postkasse mv.
 • Lederskap i utfordrende tider – omstilling/nedbemanning
 • Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsgivers styringsrett – muligheter og begrensninger
 • Lovens rammer – hva er tillatt og hvordan gjennomfører man?
 • Nyheter i rettsutviklingen – Arbeidsrett
 • Omstillinger i arbeidslivet – Når og hvordan kan omstillinger gjennomføres?
mer mindre

Utdanning

 • 1995 Cand.jur. Universitetet i Oslo.
 • 1987 - 1988 Fransk, Université d’Aix-Marseilles, Institutes d’Etudes Francaises pour etudiants etrangers
mer mindre

Feed

20/06/2022
For­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­reg­le­ne over­sendt Stor­tin­get
Re­gje­rin­gen send­te fre­dag 17. juni 2022 for­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­re­gel­ver­ket til Stor­tin­get. For­må­let med for­sla­get er at fle­re skal an­set­tes di­rek­te hos den de ut­fø­rer ar­bei­det hos. For­sla­get...
23/03/2022
Kom­men­tar til Høy­este­retts kjen­nel­se i Aker So­lu­tions-dom­men HR-2021-2554-A
Aker So­lu­tions-sa­ken gjaldt spørs­må­let om når fris­ten for å rei­se søks­mål ba­sert på gyl­dig­he­ten av en opp­si­gel­se star­ter å løpe ved virk­som­hets­over­dra­gel­se. Høy­este­retts av­gjø­rel­se fra de­sem­ber...
21/03/2022
Re­vi­dert hjem­me­kon­tor­for­skrift
Re­gje­rin­gen fast­sat­te fre­dag 18. mars 2022 end­rin­ger i for­skrift om ar­beid som ut­fø­res i ar­beids­ta­kers hjem - hjem­me­kon­tor­for­skrif­ten. For­må­let med end­rin­ge­ne er å til­pas­se reg­le­ne om hjem­me­kon­tor...
23/02/2022
Ny dom fra Høy­este­rett
I en av­gjø­rel­se 18. fe­bru­ar (HR-2022-390-A) fast­slår Høy­este­rett at en ar­beids­ta­ker med va­rig re­du­sert ar­beids­evne kun­ne sies opp, og at ar­beids­gi­vers til­rette­leg­gings­plikt ikke in­ne­bar at ar­beids­ta­ke­ren...
21/02/2022
Prak­tis­ke kon­se­kven­ser av Høy­este­retts dom om mot­reg­nings­for­bud i lønn...
Svært man­ge ar­beids­gi­ve­re har en stan­dard­klau­sul i sine ar­beids­av­ta­ler om at der­som det feil­ut­be­ta­les for mye lønn, kan ar­beids­gi­ver trek­ke (mot­reg­ne) det som ut­be­ta­les for mye, i se­ne­re lønns­ut­be­ta­lin­ger...
22/12/2021
Den di­gi­ta­le platt­form­øko­no­mi­en: nytt di­rek­tiv­for­slag fra Euro­pa­kom­mi­sjo­nen...
EU-kom­mi­sjo­nen frem­met 9. de­sem­ber 2021 et for­slag til di­rek­tiv som skal bed­re di­gi­ta­le platt­form­ar­bei­de­res ar­beids­vil­kår og klar­gjø­re hvor­vidt de skal ha sta­tus som ar­beids­ta­ke­re. Det­te var i tråd...
21/12/2021
Høy­este­rett be­gren­ser ar­beids­gi­ver­nes ad­gang til å inn­kre­ve feil­ut­be­talt...
Ar­beids­gi­ve­re feil­ut­be­ta­ler fra tid til an­nen for mye lønn til sine ar­beids­ta­ke­re. Svært man­ge ar­beids­gi­ve­re har en stan­dard­klau­sul i sine ar­beids­av­ta­ler om at ar­beids­gi­ver i sli­ke si­tua­sjo­ner kan trek­ke...
08/12/2021
Ny dom fra Høy­este­rett – Sno­king i pa­si­ent­opp­lys­nin­ger er opp­si­gel­ses­grunn
Høy­este­rett av­sa 6. de­sem­ber 2021 dom om opp­si­gel­se etter brudd på «snok­e­for­bu­det» i helse­per­so­nello­ven § 21 a. Sa­ken er av prin­si­pi­ell be­tyd­ning, for­di det er lite retts­prak­sis om ar­beids­retts­li­ge...
21/05/2021
Den di­gi­ta­le ar­beids­hver­da­gen: Førs­te steg mot en EU-re­gu­le­ring av di­gi­ta­le...
Det er nå godt over ett år si­den Nor­ge og res­ten av ver­den stod midt i den førs­te ned­steng­nin­gen etter ko­rona­pan­de­mi­en. Man­ge har etter hvert blitt godt kjent med uli­ke di­gi­ta­le løs­nin­ger, både i...
26/04/2021
For­slag til ny hjem­me­kon­tor­for­skrift
For­skrift om ar­beid i ar­beids­ta­gers hjem fra 2002 gir i dag sær­skil­te reg­ler for ar­beid fra hjem­me­kon­tor. Un­der pan­de­mi­en har hjem­me­kon­tor for man­ge vært ho­ved­re­ge­len, og det har vært usik­ker­het rundt...
23/03/2021
Nytt lov­for­slag fra EU: åpen­het om lønn
Euro­pa­kom­mi­sjo­nen la 4. mars 2021 frem et for­slag til nytt di­rek­tiv om åpen­het om lønn. For­sla­get in­ne­bæ­rer bl.a. et for­bud for ar­beids­gi­ve­re mot å spør­re ar­beids­sø­ke­re om hvil­ket lønns­nivå de...
23/03/2021
Opp­si­gel­se i prøve­tid og ar­beids­ta­kers opp­lys­nings­plikt
Høy­este­rett av­sa 18. mars 2021 dom i en sak knyt­tet til opp­si­gel­se i prøve­tid. Dom­men inne­hol­der vik­ti­ge av­kla­rin­ger knyt­tet til ar­beids­ta­kers opp­lys­nings­plikt for­ut for an­set­tel­se og grunn­la­get for...