Home / Expertise / Corporate/M&A / Private Equity

Private Equity

Nederland

Het belang van private equity is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij alle aspecten van de structurering, oprichting, fondsenwerving, exploitatie en beleggingsactiviteiten van private equity-fondsen is gedegen juridische kennis en ervaring een vereiste.

CMS adviseert en vertegenwoordigt private equity-fondsen, institutionele beleggers, durfinvesteerders, management teams en de bedrijven waarin zij investeren. Vertegenwoordigde fondsen zijn onder meer beleggers die investeren in een vroege, midden en late fase en onafhankelijke, captive en semi-captive fondsen. Wij vertegenwoordigen opkomende groeibedrijven in alle aspecten en fasen van hun levenscyclus, vanaf angel- en startfinanciering, daarop volgende transacties, beursintroductie en daarna.

Wij hebben ruime ervaring met het totale scala van diensten met betrekking tot private equity in een grote verscheidenheid van marktsectoren. Onze advocaten werken in transacties nauw samen met specialisten uit al onze praktijkgebieden. Hierdoor kunnen wij u wat betreft private equity-vraagstukken deskundig bijstaan op het gebied van vennootschapsrecht, fiscaal recht, banken en financieringen. Ook voor kwesties die te maken hebben met arbeidsrecht, onroerend goed, intellectueel eigendom, informatietechnologie, mededinging, fusies en overnames kunt u bij ons terecht. Samen met onze partners binnen CMS adviseren wij op het gebied van private equity in heel Europa en ook daarbuiten.

Lees meer Lees minder

"They adapt to the needs of the market" and "have good knowledge of market regulations."

Chambers Europe, 2019

"Pragmatic and solution-oriented," adding that "one always feels very well advised and as a priority."

Chambers Europe, 2019

"They don't get hung up on legal technicalities; they're always alive to the real commercial issues . The international network comes in handy too."

Chambers Europe, 2018
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

25/11/2020
New re­struc­tu­ring tools
The legal lands­ca­pe is cur­rent­ly charac­te­ri­sed by chan­ge and evo­lu­ti­on. The most re­cent examples are cer­tain­ly the new re­struc­tu­ring tools in Ger­ma­ny, the Ne­ther­lands and the Uni­ted King­dom.We are plea­sed...
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020
Ver­ko­per blijft in Eu­ro­pa ko­ning ter­wijl in­du­strie pro­fi­teert van kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie Eu­ro­pa blijft een ver­ko­pers­markt. Al­le Eu­ro­pe­se lan­den pas­sen nu ‘ver­ko­pers­vrien­de­lij­ke’ ri­si­co­ver­de­lings­tech­nie­ken...
13/05/2020
Pri­va­te Equi­ty Break­fast
CMS, one of the world’s lar­gest law firms, and in­ter­na­ti­o­nal exe­cu­ti­ve search firm Pe­der­sen & Part­ners are de­ligh­ted to in­vi­te you to the 4th edi­ti­on of their joint Be­ne­lux Pri­va­te Equi­ty Break­fast...
02/10/2019
BNR Za­ken­doen: Pa­nel over fu­sies en over­na­mes (met Ro­man Tar­la­v­ski van...
Door de toe­ge­no­men ge­o­po­li­tie­ke on­rust en een af­koe­lend eco­no­misch kli­maat daalt de dea­lac­ti­vi­teit in Eu­ro­pa. Daar­over sprak Ro­man Tar­la­v­ski, part­ner en hoofd van de Prak­tijk­groep Cor­po­ra­te/M&A bij CMS...
11/09/2019
Ro­man Tar­la­v­ski over da­len­de dea­lac­ti­vi­teit in Eu­ro­pa bij BNR
Door de toe­ge­no­men ge­o­po­li­tie­ke on­rust en een af­koe­lend eco­no­misch kli­maat daalt de dea­lac­ti­vi­teit in Eu­ro­pa. Daar­over sprak Ro­man Tar­la­v­ski, part­ner en hoofd van de Prak­tijk­groep Cor­po­ra­te/M&A bij CMS...
05/09/2019
M&A-voor­uit­zich­ten in Eu­ro­pa steeds slech­ter
Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld en tot het be­gin van een...
25/07/2019
CMS Pri­va­te Equi­ty Glo­bal Bro­chu­re
Pri­va­te equi­ty in­ves­tors fa­ce dai­ly pres­su­res of ori­gi­na­ti­on, va­lu­a­ti­ons, exe­cu­ti­on, per­for­man­ce, exit stra­te­gies, fund rai­sing and re­gu­la­ti­on. At CMS, our pri­va­te equi­ty stra­te­gy is de­sig­ned around our...
17/06/2019
Pri­va­te Equi­ty & Ven­tu­re Ca­pi­tal: Vo­la­ti­li­ty in Va­lu­a­ti­ons?
Va­lu­a­ti­ons remain high and new in­vest­ments li­ke­ly to be lo­wer than in 2018. The mar­ket trend is still re­gar­ded as 'sel­ler-friend­ly' for the ti­me being. Po­li­ti­cal and eco­no­mic un­cer­tain­ty both are li­ke­ly...
17/05/2019
Be­ne­lux Pri­va­te Equi­ty Break­fast: Vo­la­ti­li­ty in Va­lu­a­ti­ons?
Va­lu­a­ti­ons remain high and new in­vest­ments li­ke­ly to be lo­wer than in 2018. The mar­ket trend is still re­gar­ded as 'sel­ler-friend­ly' for the ti­me being. Po­li­ti­cal and eco­no­mic un­cer­tain­ty both are li­ke­ly...
16/05/2019
3rd Be­ne­lux Pri­va­te Equi­ty Break­fast
CMS, one of the world’s lar­gest law firms, and in­ter­na­ti­o­nal exe­cu­ti­ve search firm Pe­der­sen & Part­ners are de­ligh­ted to in­vi­te you to the 3rd edi­ti­on of their joint Be­ne­lux Pri­va­te Equi­ty Break­fast...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
27/03/2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Met trots pre­sen­teert de CMS Cor­po­ra­te/M&A groep de elf­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pe­se M&A-on­der­zoek. Het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019 ana­ly­seert 458 trans­ac­ties waar­in CMS in 2018 heeft ge­ad­vi­seerd...