Home / Expertise / Corporate/M&A / Private Equity

Private Equity

Nederland

Het belang van private equity is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij alle aspecten van de structurering, oprichting, fondsenwerving, exploitatie en beleggingsactiviteiten van private equity-fondsen is gedegen juridische kennis en ervaring een vereiste.

CMS adviseert en vertegenwoordigt private equity-fondsen, institutionele beleggers, durfinvesteerders, management teams en de bedrijven waarin zij investeren. Vertegenwoordigde fondsen zijn onder meer beleggers die investeren in een vroege, midden en late fase en onafhankelijke, captive en semi-captive fondsen. Wij vertegenwoordigen opkomende groeibedrijven in alle aspecten en fasen van hun levenscyclus, vanaf angel- en startfinanciering, daarop volgende transacties, beursintroductie en daarna.

Wij hebben ruime ervaring met het totale scala van diensten met betrekking tot private equity in een grote verscheidenheid van marktsectoren. Onze advocaten werken in transacties nauw samen met specialisten uit al onze praktijkgebieden. Hierdoor kunnen wij u wat betreft private equity-vraagstukken deskundig bijstaan op het gebied van vennootschapsrecht, fiscaal recht, banken en financieringen. Ook voor kwesties die te maken hebben met arbeidsrecht, onroerend goed, intellectueel eigendom, informatietechnologie, mededinging, fusies en overnames kunt u bij ons terecht. Samen met onze partners binnen CMS adviseren wij op het gebied van private equity in heel Europa en ook daarbuiten.

Lees meer Lees minder

"They adapt to the needs of the market" and "have good knowledge of market regulations."

Chambers Europe, 2019

"Pragmatic and solution-oriented," adding that "one always feels very well advised and as a priority."

Chambers Europe, 2019

"They don't get hung up on legal technicalities; they're always alive to the real commercial issues . The international network comes in handy too."

Chambers Europe, 2018
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Met trots pre­sen­teert de CMS Cor­po­ra­te/M&A groep de elf­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pe­se M&A-on­der­zoek. 560px340pxhtt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?uni­que_key=bfd4ddeb­be2c42442e25ca7daaa0c5d9&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&cleanal­waysez­no­de://556355Het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019 ana­ly­seert 458 trans­ac­ties waar­in CMS in 2018 heeft ge­ad­vi­seerd. Dit is het groot­ste aan­tal deals dat ooit in dit jaar­lijk­se on­der­zoek on­der de loep is ge­no­men en een af­spie­ge­ling van het steeds gro­ter wor­den­de markt­aan­deel van CMS en de bij­be­ho­ren­de stij­ging in de M&A-lea­gue ta­bles. Het on­der­zoek rap­por­teert over de hui­di­ge markt­stan­daar­den in ri­si­co­ver­de­ling bij fu­sies en over­na­mes, waar­bij 2018 ver­ge­le­ken wordt met 2017 en het acht­ja­ri­ge ge­mid­del­de van de pe­ri­o­de 2010-2017.In de rap­por­ta­ge la­ten we in het bij­zon­der ons licht schij­nen op:CMS Trend In­dexTrends en ont­wik­ke­lin­gen in ver­schil­len­de spe­ci­fie­ke ele­men­ten van de on­der­zoch­te trans­ac­ties wor­den weer­ge­ge­ven door de po­si­tie in 2018 te ver­ge­lij­ken met die van 2017 en/of het acht­ja­ri­ge ge­mid­del­de van de pe­ri­o­de 2010–2017.Ver­ge­lij­king tus­sen Eu­ro­pe­se en Ame­ri­kaan­se ri­si­co­ver­de­lingOp hoofd­lij­nen ana­ly­se­ren we de ver­schil­len tus­sen de ri­si­co­ver­de­ling in stan­daard­kwes­ties van Eu­ro­pe­se en Ame­ri­kaan­se fu­sies en over­na­mes.Re­gi­o­na­le ver­schil­len in Eu­ro­paBe­paal­de kwes­ties die ken­mer­kend zijn voor een of meer van de zes Eu­ro­pe­se re­gi­o's die in het on­der­zoek aan bod ko­men, wor­den be­licht.Deal­waar­de ana­ly­seWe heb­ben on­ze da­ta aan­ge­hou­den te­gen trans­ac­ties met drie ver­schil­len­de deal­waar­den: deals tot 25 mil­joen eu­ro; deals van 25 mil­joen tot 100 mil­joen eu­ro en deals van meer dan 100 mil­joen eu­ro.Voor het eerst geeft het rap­port in­zicht in wat de be­lang­rijk­ste deal­dri­vers zijn ge­weest van el­ke on­der­zoch­te trans­ac­tie. Dit in aan­vul­ling op de ana­ly­se van­uit de ach­ter­grond van de ver­ko­per (voor­na­me­lijk stra­te­gi­sche en fi­nan­ci­ë­le in­ves­teer­ders maar ook een aan­zien­lijk aan­tal pri­vé­per­so­nen) en de ko­per (bij­na uit­slui­tend stra­te­gi­sche en fi­nan­ci­ë­le in­ves­teer­ders).Be­lang­rij­ke be­vin­din­gen uit het rap­port zijn on­der meer:Af­na­me in ge­bruik van koop­prijs­aan­pas­sin­genOn­ge­veer 44% van de deals be­vat­te een koop­prijs­aan­pas­sing te­gen­over 48% in 2017. Dit is een aan­zien­lij­ke af­wij­king van de al­ge­me­ne ten­dens in de af­ge­lo­pen ja­ren.Sig­ni­fi­can­te toe­na­me in de toe­pas­sing van ‘lock­ed box’-struc­tu­renVan de deals zon­der koop­prijs­aan­pas­sing werd in 2018 in 59% van de ge­val­len een lock­ed box ge­bruikt. Dat is een sig­ni­fi­can­te toe­na­me ten op­zich­te van de 49% in 2017.De po­pu­la­ri­teit van earn-outs blijft groei­enEr was in 2018 een stij­ging van twee pro­cent­pun­ten in het ge­bruik van earn-outs ten op­zich­te van het jaar er­voor. Een kwart van de klei­ne en mid-cap deals heeft nu een earn-out­re­ge­ling.Een re­cord­jaar voor War­ran­ty & In­dem­ni­ty-ver­ze­ke­rin­gen (W&I)Ver­ko­pers wen­den hun ga­ran­tie­ri­si­co’s steeds meer af door het aan­bie­den van W&I. Bij­na een der­de (30%) van de deals met een waar­de van meer dan 100 mil­joen eu­ro be­vat een W&I.Wij ver­trou­wen er­op dat het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek een hulp­mid­del zal zijn bij uw da­ge­lijk­se M&A-ac­ti­vi­tei­ten.560px340pxhtt­ps://form.jot­form.com/90832787017968al­ways
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Wel­co­me to the sixth edi­ti­on of the CMS Eu­ro­pean M&A Out­look, pu­blis­hed in as­so­ci­a­ti­on with Mer­ger­mar­ket.560340htt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?key=359d53310ff19bdc048fb1438aec07d0&uni­que_key=40f0ab7fd6ab47cd40a6d4555ce3a7f8&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&clean1al­waysez­no­de://499576The op­ti­mism amongst deal­ma­kers we re­por­ted in au­tumn last year was well-foun­ded: the mar­ket has remai­ned buoy­ant but the ques­ti­on now is can this op­ti­mism sur­vi­ve in the cur­rent frac­tious in­ter­na­ti­o­nal po­li­ti­cal en­vi­ron­ment?Our for­ward-loo­king sur­vey paints a mo­re nu­an­ced pic­tu­re than 12 months ago. For ma­ny, the sun­ny up­lands of M&A ac­ti­vi­ty are still in sight with cash-rich do­mestic and in­ter­na­ti­o­nal ac­qui­rers, an on­go­ing dri­ve for con­so­li­da­ti­on and an ap­pe­ti­te for lar­ge trans­for­ma­ti­o­nal deals dri­ving the mar­ket in the year ahead. Others, howe­ver, ques­ti­on this op­ti­mism and tho­se ex­pec­ting Eu­ro­pean M&A to slow and fi­nan­ci­al con­di­ti­ons to wor­sen ha­ve mul­ti­plied, re­flec­ting mo­re mo­de­ra­te GDP growth but per­haps mo­re sig­ni­fi­cantly, con­cern around ge­o­po­li­ti­cal risk and stock mar­ket vo­la­ti­li­ty.Key fin­dings from our re­search in­clu­de:M&A con­fi­den­ce ri­sing. Ne­ar­ly three-quar­ters of res­pon­dents are con­si­de­ring a deal in the next 12 months and ne­ar­ly 25% ex­pect Eu­ro­pean M&A to in­crea­se sig­ni­fi­cantly (both up from last year’s sur­vey) showing con­fi­den­ce in the mar­ket is still ro­bust.Ap­pe­ti­te high among over­seas buy­ers. Res­pon­dents pre­dict that over­seas buy­ers will show gro­wing in­te­rest in the Eu­ro­pean mar­ket with the overw­hel­ming ma­jo­ri­ty (92%) ex­pec­ting an in­crea­se in the num­ber of in­bound trans­ac­ti­ons and ne­ar­ly two-thirds an­ti­ci­pa­ting a fur­ther up-tick in ag­gre­ga­te in­bound M&A in va­lue for the year ahead.Fi­nan­cing con­di­ti­ons remain buoy­ant. Fi­nan­cing op­ti­ons ha­ve mul­ti­plied as bank len­ding cre­dit standards and terms and con­di­ti­ons con­ti­nue to ea­se. Debt ca­pi­tal mar­kets are mo­re li­quid and pri­va­te debt and PE funds con­ti­nue to draw in ca­pi­tal.Our fea­tu­res in this year’s re­port in­clu­de ar­ti­cles on “Key trends af­fec­ting the Eu­ro­pean com­pli­an­ce and re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment” and, of par­ti­cu­lar in­te­rest in the­se cur­rent un­cer­tain ti­mes, “The ri­se of pro­tec­ti­o­nist me­a­su­res” within the EU and other Eu­ro­pean ju­ris­dic­ti­ons.We ho­pe you find the Eu­ro­pean M&A Out­look in­te­res­ting and by all means sha­re the re­port with your col­lea­gues. Our an­nu­al CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy will be pu­blis­hed in spring 2019 when we will re­port back on how this buoy­ant mar­ket has im­pac­ted M&A trans­ac­ti­on terms and con­di­ti­ons.
June 2020
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re
A glo­bal lea­der in Cor­po­ra­te / M&AWe ad­vi­se so­me of the world’s lea­ding com­pa­nies on mer­gers & ac­qui­si­ti­ons, of­ten in chal­len­ging and cross-bor­der si­tu­a­ti­ons. With mo­re than 1,000 la­wy­ers of­fe­ring best-in-class legal ex­per­ti­se across 41 ju­ris­dic­ti­ons, we de­li­ver a seam­less client ex­pe­rien­ce and in­va­ria­bly re­cei­ve top ran­kings from in­du­stry com­men­ta­tors in­clu­ding Bloom­berg, Mer­ger­mar­ket and Thom­son Reu­ters.

Feed

Toon alleen
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020
02/10/2019
BNR Za­ken­doen: Pa­nel over fu­sies en over­na­mes (met Ro­man Tar­la­v­ski van...
Pod­cast
11/09/2019
Ro­man Tar­la­v­ski over da­len­de dea­lac­ti­vi­teit in Eu­ro­pa bij BNR
05/09/2019
M&A-voor­uit­zich­ten in Eu­ro­pa steeds slech­ter
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
27/03/2019
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019: Ve­ko­pers be­pa­len de agen­da, on­danks on­ze­ke­re...
18/01/2019
Deal­waar­de in op­ko­mend Eu­ro­pa naar € 80,5 mil­jard in 2018
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
June 2018
EUR 530m Apol­lo ho­tels ac­qui­si­ti­on marks ma­jor Event in sec­tor
An­nu­al Re­view 2017-2018
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M & A mar­ket
An­nu­al Re­view 2017-2018
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food