Home / Europa / Nederland / Tax / Vastgoed fiscaal

Vastgoed fiscaal

Terug naar Tax

Bij vastgoedtransacties en vastgoedontwikkelingen is actieve ondersteuning op fiscaal gebied van groot belang. Door het signaleren en oplossen van fiscale valkuilen en fiscaal creatieve structurering kunnen deze transacties en ontwikkelingen financieel geoptimaliseerd worden.

CMS adviseert bij de koop en verkoop van beleggingsvastgoed, het structureren van de koop en verkoop van beleggingsportefeuilles of het opzetten van beleggingsproducten in vastgoed. Tevens adviseren wij u bij het selecteren van internationale REIT structuren, waaronder de Nederlandse FBI. Ook staan wij u bij in het opzetten en structureren van publiek private samenwerkingsverbanden of samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen. Daarnaast kunnen wij innovatieve, fiscaal optimale financierings- en leasestructuren voor u opzetten.

Voor kwesties op het gebied van omzet- en overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting kunt u bij ons terecht. Internationale fiscale vastgoedproblemen lossen wij samen met onze partners in CMS voor u op.

Projectontwikkelaars, bouwbedrijven, institutionele beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en andere (semi-)overheden worden binnen dit praktijkgebied door ons begeleid en kunnen rekenen op gedegen advies.

12/03/2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the...
16/10/2014
Trans­fer Pri­cing - A stra­te­gic ap­pro­ach for glo­bal bu­si­ness per­for­man­ce
As shown by the re­cent works at G20, OECD, Eu­ro­pean or UN le­vel, mul­ti­na­ti­o­nal en­ter­pri­ses (MNEs) ha­ve to adapt to rapid­ly chan­ging legal and eco­no­mic en­vi­ron­ments:le­gis­la­ti­ons and prac­ti­ces evol­ve con­stant­ly...
05/03/2020
CMS Tax Glo­bal Bro­chu­re
At the start of the 2020s, the roles of cor­po­ra­te tax plan­ning and re­gu­la­ti­on are un­der in­cre­a­sing scru­ti­ny as ques­ti­ons of ethics and cor­po­ra­te ci­ti­zens­hip con­ti­nue to ri­se up the com­mer­ci­al and tra­de...

Feed

07/03/2022
De Til­burg­se Aabe-fa­briek: geen ab­c'­tje
Eti­en­ne Cox gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op de be­bouw­de om­ge­ving en fis­ca­le wet­ge­ving.  Voor de btw en over­drachts­be­las­ting is het al­les-of-niets. We moe­ten kie­zen: óf vol­le­dig nieuw...
08/02/2022
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2021
De fis­ca­le rech­ter heeft in het twee­de jaar van de pan­de­mie niet stil­ge­ze­ten. Al­leen al op het ge­bied van de btw en over­drachts­be­las­ting heb­ben Eti­en­ne Cox en Stef van Heug­ten een veel­heid aan ju­ris­pru­den­tie...
06/12/2021
Over­drachts­be­las­ting­vrij­stel­ling voor in­ter­ne net­wer­ken
De Ho­ge Raad heeft re­cen­te­lijk een ar­rest ge­we­zen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van bron­net­ten van een warm­te-kou­de-op­slag­in­stal­la­tie (WKO). In de zaak voor de Ho­ge Raad...
19/04/2021
Ver­krij­ging aan­de­len in op­slag­be­drijf mo­ge­lijk toch be­last met over­drachts­be­las­ting
Af­ge­lo­pen vrij­dag is een ar­rest van de Ho­ge Raad ver­sche­nen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van aan­de­len in een op­slag­be­drijf (ook wel self-stor­a­ge of soms zelfs goe­de­ren­ho­tel...
01/02/2021
Btw-hef­fing bij sa­le-and-lea­se­back­trans­ac­ties?
De Ho­ge Raad heeft on­langs ge­oor­deeld over een sa­le-and-lea­se­back­trans­ac­tie rond­om een nieuw­bouw wo­ning­com­plex. De ver­ko­per werd na de le­ve­ring hoofd­huur­der en zet­te de ver­huur rich­ting de par­ti­cu­lie­re...
05/11/2020
Fac­tuur maakt schuld
De fac­tuur is de sleu­tel naar btw-af­trek. Zon­der een rechts­gel­di­ge fac­tuur die vol­doet aan een aan­tal for­me­le ver­eis­ten be­staat geen recht op af­trek. Nu heeft het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie wel­is­waar...
01/09/2020
Leak­ed 2021 Dut­ch tax plans may re­qui­re re­al es­ta­te trans­ac­ti­ons to be...
Re­cent­ly, so­me plans that ap­pa­rent­ly are part of the 2021 Tax Plan we­re leak­ed to the Dut­ch press. If pro­po­sed and im­ple­men­ted, the­se plans will ha­ve a sig­ni­fi­cant im­pact on Dut­ch re­al es­ta­te trans­ac­ti­ons:the...
30/04/2020
Ho­tel­de­bo­tel
In de ju­ris­pru­den­tie komt met eni­ge re­gel­maat de vraag of de be­drijfs­voe­ring van een be­paal­de on­der­ne­ming hoofd­za­ke­lijk ge­richt is op de han­del of ex­ploi­ta­tie van vast­goed – en of dus over­drachts­be­las­ting...
14/04/2020
CMS Gui­de to Re­al Es­ta­te Trans­ac­ti­on Costs and Taxes in Eu­ro­pe
Com­pa­ring re­al es­ta­te in­vest­ment va­lu­es across Eu­ro­pe pro­vi­des on­ly part of the pic­tu­re. For a true com­pa­ri­son, the in­ves­tor will al­so ta­ke ac­count of trans­ac­ti­on costs and taxes, which can dif­fer wi­de­ly...
09/03/2020
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2019
Waar in 2018 zich voor­al klei­ne nu­an­ce­ver­schil­len voor­de­den, lijkt 2019 de op­maat te zijn naar een an­de­re in­vul­ling van be­lang­rij­ke fis­ca­le be­grip­pen als ‘ver­nieuw­bouw’ en ‘wo­ning’. Maar ook daar­naast...
18/12/2019
Voor niets gaat de zon op
De Twee­de Ka­mer heeft haar zor­gen ge­uit over het toe­ne­men­de aan­tal zon­ne­par­ken dat ten kos­te gaat van land­bouw­grond en ne­ga­tie­ve ge­vol­gen heeft voor kwets­ba­re na­tuur en bo­dem­le­ven. De op­los­sing:...
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
On­langs heeft het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie uit­spraak ge­daan in de van oor­sprong Deen­se zaak KPC Herning (C-71/18). In ver­volg op de ar­res­ten Don Bo­sco, J.J. Ko­men en Woon­stich­ting Maas­driel ging het...