Home / Expertise / Commercial / Compliance

Compliance

Nederland

Wij brengen risico’s in kaart…

Ondernemingen (en mensen die er werken) hebben zich natuurlijk altijd al aan allerlei regels moeten houden. Toch waren er vroeger geen risk managers, compliance officers en integrity managers. De context waarbinnen bedrijven en instellingen opereren is veranderd met de komst van veel nieuwe Nederlandse en internationale wet- en regelgeving, van talrijke gedragscodes, van steeds meer toezicht op naleving en van sterk toegenomen verplichtingen tot het afleggen van verantwoording (intern en in ’t openbaar).

Inbreuken kunnen ernstige gevolgen hebben voor de onderneming zelf, maar ook voor haar bestuurders en andere stakeholders: vervolging, onderzoek, procedures, boetes, verlies van omzet, uitsluiting, black-listing, aansprakelijkheden, reputatieschade, koersdaling enzovoort.

Vandaar dat regulatory compliance zo’n prominente plaats is gaan innemen. Een goede inventarisatie van toepasselijke regels en gedragscodes (waaronder tevens niet-bindende normen op sociaal of maatschappelijk terrein, business ethics, duurzaam ondernemen en dergelijke) is tegenwoordig onontbeerlijk; en elke wat grotere onderneming heeft programma’s nodig voor bewustmaking van de betrokkenen, voor controle en beheersing van risico’s en voor rapportage (binnen de onderneming en extern).

…opdat ongelukken kunnen worden voorkomen.

Specialisten van CMS adviseren op alle in aanmerking komende onderdelen van regulatory compliance. Coördinator van het team is Katja van Kranenburg.

  • Corporate Governance: de Corporate Governance Code uit 2003, de toepassing en wijzigingen van deze code, de principes die gelden voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, belangenconflicten, publicatievereisten. Contactpersonen: Martijn van der Bie en Erik Vorst.
  • Financiële sector: financieel toezicht, insider-trading, reglementen inzake handel in effecten, de code banken, meldingsplichten van belangen in beursgenoteerde bedrijven, naleving vergunningseisen. Contactpersoon: Reinout Slot.
  • Verzekeringssector: toezicht op het verzekeringswezen, toezicht op pensioenfondsen, risk management bij verzekeraars. Contactpersoon: Leonard Böhmer.
  • Pharmaceutische industrie: regelgeving voor pharmaceutische producten, marktordening, vergunningen, toelating, tarieven, vergoedingen en budgettering. Contactpersoon: Ellen Gielen.
  • Mededingingsrecht: nationaal en communautair, gedrag ten opzichte van concurrenten, afnemers en leveranciers; gedrag bij dawn raids. Contactpersonen: Robert Bosman en Edmon Oude Elferink.
  • Arbeidsrecht: beloningsbeleid, non-discriminatie, gedragscodes, klokkeluidersregelingen. Contactpersonen: Katja van Kranenburg en Barbara Veldmaat.
  • Insolventierecht: rechten en verplichtingen ingeval van (dreigende) betalingsonmacht en herstructurering van ondernemingen in zwaar weer. Contactpersoon: Marc van Zanten.
  • Gegevensbescherming en privacy: gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens, e-mail en internet gebruik, 'binding corporate rules'. Contactpersoon: Edmon Oude Elferink en Simon Sanders
  • Fraude: fiscaal en economisch strafrecht, handel met voorkennis, witwassen, omkoping, handelsembargo's. Contactpersoon: Edmon Oude Elferink
  • Bestuursrecht: vergunningen, wettelijke normen en richtlijnen voor milieu, externe veiligheid, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en gezondheid; transparantieverplichtingen en openbaarheid van (bedrijfs-) informatie; publiekrechtelijk toezicht (onderzoeksbevoegdheden) en handhaving (bestuurlijke boete, dwangsom, intrekking vergunning). Contactpersoon: Luurt Wildeboer.

Tot de werkzaamheden behoren: het uitvoeren van een compliance due diligence waarbij alle relevante risico's worden geinventariserd en omschreven; het aanpassen van (standaard) overeenkomsten, algemene voorwaarden, formulieren en dergelijke; het opstellen van handleidingen voor intern gebruik; het geven van voorlichting en training aan directie en medewerkers; het opstellen van interne gedragscodes, checklists; klokkeluidersregelingen; het geven van advies bij het aanpassen van (ICT) systemen; het doornemen van crisis-scenario's.

Lees meer Lees minder
January 2019
The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain tech­no­lo­gies
We li­ve in an era of rapid tech­no­lo­gi­cal de­vel­op­ment. Though this pro­vi­des hu­ma­ni­ty with ama­zing op­por­tu­ni­ties to en­han­ce our standard of li­ving, it al­so for­ces law­ma­kers to work around the clock to ana­ly­se and cap­tu­re the im­pli­ca­ti­ons of the tech­no­lo­gy in­to le­gis­la­ti­on. The sa­me is true for the sub­ject of this pa­per – the ten­si­on bet­ween the re­la­ti­ve­ly new Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GD­PR) and the quick ri­se of block­chain and other dis­tri­bu­ted led­ger tech­no­lo­gies (DLTs).GD­PR was draf­ted ba­sed on a world in which cen­tra­li­sed and iden­ti­fia­ble ac­tors con­trol per­so­nal da­ta. Block­chain works ra­di­cally dif­fe­rent­ly. This tech­no­lo­gy aims to mo­ve the po­wer over per­so­nal da­ta away from cen­tra­li­sed en­ti­ties by pro­ces­sing it in a de­cen­tra­li­sed en­vi­ron­ment. One could ima­gi­ne that the pro­cess of ap­ply­ing le­gis­la­ti­on ba­sed on a cen­tra­li­sed view to tech­no­lo­gy wit­hout a clear­ly iden­ti­fia­ble cen­tra­li­sed en­ti­ty might cau­se so­me ten­si­on. Howe­ver, the de­cen­tra­li­sed na­tu­re of block­chain tech­no­lo­gy is not the on­ly fac­tor that cau­ses legal and com­pli­an­ce chal­len­ges.The near im­mu­ta­bi­li­ty of trans­ac­ti­ons, of co­de (e.g., smart con­tracts) and, in ge­ne­ral, of blocks in a block­chain po­ten­ti­al­ly af­fects the rights of da­ta sub­jects.This pa­per briefly ad­dres­ses three main is­sues ari­sing out of the ten­si­on bet­ween the GD­PR and block­chain.
June 2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is the co­re of eve­ry bu­si­ness.To­day’s in­cre­a­sin­gly re­gu­la­ted mar­kets de­mand that ope­ra­tors ma­na­ge com­mer­ci­al risk as they work to­wards their bu­si­ness ob­jec­ti­ves. Suc­cess de­pends on suc­ces­sful re­la­ti­ons­hips with cus­to­mers and sup­pliers, ba­sed on ef­fec­ti­ve sec­tor-spe­ci­fic con­tracts. Bu­si­nes­ses need the right legal ans­wers, groun­ded in the con­text of their spe­ci­fic mar­kets. Our mul­ti­dis­ci­pli­na­ry teams are trai­ned to un­der­stand the cul­tu­ral and bu­si­ness fac­tors im­pac­ting our clients’ com­mer­ci­al ar­ran­ge­ments.
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

Toon alleen
07/03/2019
Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2019
28/02/2019
De be­gren­zing van sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten: na­der on­der de loep!
20/02/2019
ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
July 2018
How to ad­dress mal­prac­ti­ce in sports: The is­sue of com­pli­an­ce
June 2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
06/09/2017
EU Court of Jus­ti­ce on In­tel ca­se: Loy­al­ty re­ba­tes are not per se abu­si­ve
19/09/2016
Een pa­pie­ren tij­ger?
Wet Huis voor klok­ken­lui­ders
14/06/2016
Hoe­veel ze­ker­heid biedt Wet Huis voor klok­ken­lui­ders?
18/04/2016
CMS Com­pli­an­ce Aca­de­my 2016
20/05/2014
Ini­ti­a­tief­wets­voor­stel: Huis voor Klok­ken­lui­ders
Op­mer­kin­gen en vra­gen van CMS Der­ks Star Bus­mann N.V. en Mi­zuho Ne­der­land N.V.
07/05/2014
Ga je mee naar het WK?
13/12/2013
Het ‘Huis voor klok­ken­lui­ders’
Lie­ver re­no­va­tie dan nieuw­bouw