Home / Europa / Nederland / Commercial / Compliance

Compliance

Terug naar Commercial

Wij brengen risico’s in kaart…

Ondernemingen (en mensen die er werken) hebben zich natuurlijk altijd al aan allerlei regels moeten houden. Toch waren er vroeger geen risk managers, compliance officers en integrity managers. De context waarbinnen bedrijven en instellingen opereren is veranderd met de komst van veel nieuwe Nederlandse en internationale wet- en regelgeving, van talrijke gedragscodes, van steeds meer toezicht op naleving en van sterk toegenomen verplichtingen tot het afleggen van verantwoording (intern en in ’t openbaar).

Inbreuken kunnen ernstige gevolgen hebben voor de onderneming zelf, maar ook voor haar bestuurders en andere stakeholders: vervolging, onderzoek, procedures, boetes, verlies van omzet, uitsluiting, black-listing, aansprakelijkheden, reputatieschade, koersdaling enzovoort.

Vandaar dat regulatory compliance zo’n prominente plaats is gaan innemen. Een goede inventarisatie van toepasselijke regels en gedragscodes (waaronder tevens niet-bindende normen op sociaal of maatschappelijk terrein, business ethics, duurzaam ondernemen en dergelijke) is tegenwoordig onontbeerlijk; en elke wat grotere onderneming heeft programma’s nodig voor bewustmaking van de betrokkenen, voor controle en beheersing van risico’s en voor rapportage (binnen de onderneming en extern).

…opdat ongelukken kunnen worden voorkomen.

Specialisten van CMS adviseren op alle in aanmerking komende onderdelen van regulatory compliance. Coördinator van het team is Katja van Kranenburg.

  • Corporate Governance: de Corporate Governance Code uit 2003, de toepassing en wijzigingen van deze code, de principes die gelden voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, belangenconflicten, publicatievereisten. Contactpersonen: Martijn van der Bie en Erik Vorst.
  • Financiële sector: financieel toezicht, insider-trading, reglementen inzake handel in effecten, de code banken, meldingsplichten van belangen in beursgenoteerde bedrijven, naleving vergunningseisen. Contactpersoon: Reinout Slot.
  • Verzekeringssector: toezicht op het verzekeringswezen, toezicht op pensioenfondsen, risk management bij verzekeraars. Contactpersoon: Leonard Böhmer.
  • Pharmaceutische industrie: regelgeving voor pharmaceutische producten, marktordening, vergunningen, toelating, tarieven, vergoedingen en budgettering. Contactpersoon: Ellen Gielen.
  • Mededingingsrecht: nationaal en communautair, gedrag ten opzichte van concurrenten, afnemers en leveranciers; gedrag bij dawn raids. Contactpersoon: Edmon Oude Elferink.
  • Arbeidsrecht: beloningsbeleid, non-discriminatie, gedragscodes, klokkeluidersregelingen. Contactpersonen: Katja van Kranenburg.
  • Insolventierecht: rechten en verplichtingen ingeval van (dreigende) betalingsonmacht en herstructurering van ondernemingen in zwaar weer. Contactpersoon: Marc van Zanten.
  • Gegevensbescherming en privacy: gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens, e-mail en internet gebruik, 'binding corporate rules'. Contactpersoon: Edmon Oude Elferink en Simon Sanders
  • Fraude: fiscaal en economisch strafrecht, handel met voorkennis, witwassen, omkoping, handelsembargo's. Contactpersoon: Edmon Oude Elferink
  • Bestuursrecht: vergunningen, wettelijke normen en richtlijnen voor milieu, externe veiligheid, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en gezondheid; transparantieverplichtingen en openbaarheid van (bedrijfs-) informatie; publiekrechtelijk toezicht (onderzoeksbevoegdheden) en handhaving (bestuurlijke boete, dwangsom, intrekking vergunning). Contactpersoon: Alexander Ijkelenstam.

Tot de werkzaamheden behoren: het uitvoeren van een compliance due diligence waarbij alle relevante risico's worden geinventariserd en omschreven; het aanpassen van (standaard) overeenkomsten, algemene voorwaarden, formulieren en dergelijke; het opstellen van handleidingen voor intern gebruik; het geven van voorlichting en training aan directie en medewerkers; het opstellen van interne gedragscodes, checklists; klokkeluidersregelingen; het geven van advies bij het aanpassen van (ICT) systemen; het doornemen van crisis-scenario's.

14/01/2019
The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain tech­no­lo­gies
We li­ve in an era of rapid tech­no­lo­gi­cal de­vel­op­ment. Though this pro­vi­des hu­ma­ni­ty with ama­zing op­por­tu­ni­ties to en­han­ce our standard of li­ving, it al­so for­ces law­ma­kers to work around the clock to ana­ly­se...
25/07/2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all...
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

24/11/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - sep­tem­ber...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.
26/09/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li en...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kortOp 25 au­gus­tus 2022 ver­klaart de ACM bin­dend de toe­zeg­gin­gen van KPN en...
26/07/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei en ju­ni...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kortOp 27 ju­ni 2022 be­ves­tigt de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (“ACM”) dat...
10/05/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - maart en...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 20 april 2022 maakt de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (“ACM”) be­kend...
17/03/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 fe­bru­a­ri 2022 maakt de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (“ACM”)...
25/01/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - no­vem­ber...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:De Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (“ACM”) ves­tigt de aan­dacht on­ver­min­derd...
03/11/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - au­gus­tus,...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:In een FD-ar­ti­kel van 17 ok­to­ber 2021 wordt aan­ge­kon­digd dat de Au­to­ri­teit...
12/08/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei, ju­ni...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­li 2021 kon­digt de ACM aan dat zij geen re­den ziet voor na­der on­der­zoek...
10/05/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - maart en...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 6 april 2021 pu­bli­ceer­de de ACM de re­ac­ties die zij tij­dens de con­sul­ta­tie­pe­ri­o­de...
09/03/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 fe­bru­a­ri 2021 pu­bli­ceer­de de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt ("ACM") een...
13/01/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ok­to­ber,...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Door het aan­bie­den van gra­tis cam­per­plaat­sen con­cur­reert de ge­meen­te Vijf­hee­ren­lan­den...
13/10/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li, au­gus­tus...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 sep­tem­ber 2020 maak­te de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) be­kend dat...