Compliance

Wij brengen risico’s in kaart…

Ondernemingen (en mensen die er werken) hebben zich natuurlijk altijd al aan allerlei regels moeten houden. Toch waren er vroeger geen risk managers, compliance officers en integrity managers. De context waarbinnen bedrijven en instellingen opereren is veranderd met de komst van veel nieuwe Nederlandse en internationale wet- en regelgeving, van talrijke gedragscodes, van steeds meer toezicht op naleving en van sterk toegenomen verplichtingen tot het afleggen van verantwoording (intern en in ’t openbaar).

Inbreuken kunnen ernstige gevolgen hebben voor de onderneming zelf, maar ook voor haar bestuurders en andere stakeholders: vervolging, onderzoek, procedures, boetes, verlies van omzet, uitsluiting, black-listing, aansprakelijkheden, reputatieschade, koersdaling enzovoort.

Vandaar dat regulatory compliance zo’n prominente plaats is gaan innemen. Een goede inventarisatie van toepasselijke regels en gedragscodes (waaronder tevens niet-bindende normen op sociaal of maatschappelijk terrein, business ethics, duurzaam ondernemen en dergelijke) is tegenwoordig onontbeerlijk; en elke wat grotere onderneming heeft programma’s nodig voor bewustmaking van de betrokkenen, voor controle en beheersing van risico’s en voor rapportage (binnen de onderneming en extern).

…opdat ongelukken kunnen worden voorkomen.

Specialisten van CMS adviseren op alle in aanmerking komende onderdelen van regulatory compliance. Coördinator van het team is Katja van Kranenburg.

  • Corporate Governance: de Corporate Governance Code uit 2003, de toepassing en wijzigingen van deze code, de principes die gelden voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, belangenconflicten, publicatievereisten. Contactpersonen: Martijn van der Bie en Erik Vorst.
  • Financiële sector: financieel toezicht, insider-trading, reglementen inzake handel in effecten, de code banken, meldingsplichten van belangen in beursgenoteerde bedrijven, naleving vergunningseisen. Contactpersoon: Reinout Slot.
  • Verzekeringssector: toezicht op het verzekeringswezen, toezicht op pensioenfondsen, risk management bij verzekeraars. Contactpersoon: Leonard Böhmer.
  • Pharmaceutische industrie: regelgeving voor pharmaceutische producten, marktordening, vergunningen, toelating, tarieven, vergoedingen en budgettering. Contactpersoon: Ellen Gielen.
  • Mededingingsrecht: nationaal en communautair, gedrag ten opzichte van concurrenten, afnemers en leveranciers; gedrag bij dawn raids. Contactpersonen: Robert Bosman en Edmon Oude Elferink.
  • Arbeidsrecht: beloningsbeleid, non-discriminatie, gedragscodes, klokkeluidersregelingen. Contactpersonen: Katja van Kranenburg en Barbara Veldmaat.
  • Insolventierecht: rechten en verplichtingen ingeval van (dreigende) betalingsonmacht en herstructurering van ondernemingen in zwaar weer. Contactpersoon: Marc van Zanten.
  • Gegevensbescherming en privacy: gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens, e-mail en internet gebruik, 'binding corporate rules'. Contactpersoon: Hendrik Struik. 
  • Fraude: fiscaal en economisch strafrecht, handel met voorkennis, witwassen, omkoping, handelsembargo's. Contactpersoon: Edmon Oude Elferink
  • Bestuursrecht: vergunningen, wettelijke normen en richtlijnen voor milieu, externe veiligheid, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en gezondheid; transparantieverplichtingen en openbaarheid van (bedrijfs-) informatie; publiekrechtelijk toezicht (onderzoeksbevoegdheden) en handhaving (bestuurlijke boete, dwangsom, intrekking vergunning). Contactpersoon: Luurt Wildeboer.

Tot de werkzaamheden behoren: het uitvoeren van een compliance due diligence waarbij alle relevante risico's worden geinventariserd en omschreven; het aanpassen van (standaard) overeenkomsten, algemene voorwaarden, formulieren en dergelijke; het opstellen van handleidingen voor intern gebruik; het geven van voorlichting en training aan directie en medewerkers; het opstellen van interne gedragscodes, checklists; klokkeluidersregelingen; het geven van advies bij het aanpassen van (ICT) systemen; het doornemen van crisis-scenario's.

 
Filters
KantoorGesproken taal

Niveau

Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Of Coun­sel
Nederland, Amsterdam
Robert Jan Dil is Of Counsel in de ondernemingsrechtpraktijk. Hij is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Voorts is hij voorzitter van de Kamer Seksuele Intimidatie van het...
Evert Dekker
Evert Dekker
Advocaat
Nederland, Utrecht
Evert Dekker is als advocaat werkzaam binnen de Insurance Litigation Praktijkgroep. Hij is gespecialiceerd in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Evert adviseert bij bedrijfsaansprakelijkheid...
Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Competition & EU. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken, misbruik machtspositie, concentratietoezicht...
Roderick Nieuwmeyer
Roderick Nieuwmeyer
Advocaat
België, Brussels
Nederland, Amsterdam
Roderick Nieuwmeyer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor. Roderick beschikt over brede kennis van het Europese recht en is gespecialiseerd in het mededingingsrecht...