Home / Expertise / Sociaal recht & Pensioenen
blurred image of hong kong central business district

Sociaal recht & Pensioenen

België

Om succesvol te ondernemen, is uw relatie met uw werknemers en hun vertegenwoordigers in ondernemingsraden, comités en vakbonden van essentieel belang. Of het nu gaat om salarispakketten, arbeidscontracten, gelijke kansen, concurrentiebeperkingen, of om herstructureringen overnames en fusies, het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa zijn bijzonder complex en soms zelfs tegenstrijdig.

Europese richtlijnen, Europese rechtspraak, nationale wetten, reglementeringen en praktijken moeten allemaal in acht worden genomen voor een doeltreffend management.

Onze groep van 280 specialisten in het sociaal recht over heel Europa en daarbuiten, staat klaar om u te loodsen door de doolhof van HR-regels, hun praktische toepassingen en problemen waar u als onderneming dagelijks mee te maken krijgt.

Indien u de grenzen oversteekt om internationaal te ondernemen, wordt u geconfronteerd met bijkomende hindernissen om uw objectieven te kunnen realiseren.

Dankzij ons netwerk dat zich uitstrekt over 33 landen, kunnen wij u helpen bij het oplossen van uw juridische problemen in alle landen waar u operaties heeft of plant, zowel voor overeenkomsten, pensioenschema’s, reorganisaties, M&A, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid of rechtszaken.

Lees meer Lees minder

Clients praise the team's "meticulous" approach to their work: "They look into every detail and it's very reassuring."

Chambers Europe, 2018

[The lawyers are] "highly responsive, confident and capable."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

‘Top choice for sensitive files’, CMS’ group impresses with its ‘quick responses and solutions’.

Legal 500, 2018

"I'm very satisfied, which is the reason why I work with them and continue to work with them – they are professional, straight to the point and explain well."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2017

Selecteer een gebied

  Expat Desk

  Our specialists of the CMS Expat Desk provide cross-border advice to (global) companies about international employees, also known as "expats".

  Lees meer

  Feed

  Toon alleen
  02 april 2021
  Brea­king news: De Bel­gi­sche Staat aan­spra­ke­lijk voor het fou­tief om­zet­ten...
  Per ar­rest van 24 maart 2021 heeft het ar­beids­hof Ant­wer­pen, af­de­ling Has­selt de Bel­gi­sche Staat ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding aan een werk­ne­mer die bin­nen het ka­der van een ge­rech­te­lij­ke...
  02/11/2020
  CO­VID-19: Cer­ti­fi­caat no­dig om de aan­we­zig­heid op de werk­plaats te recht­vaar­di­gen
  Wij wil­len uw aan­dacht ves­ti­gen op het feit dat er af­ge­lo­pen zon­dag een nieuw mi­nis­te­ri­eel be­sluit werd uit­ge­vaar­digd dat voor­ziet in nieu­we maat­re­ge­len en ver­plich­tin­gen in hoof­de van de werk­ge­vers...
  23 juni 2020
  We­bi­nar: Wat is de im­pact van de co­rona­cri­sis op uw aan­vul­lend pen­si­oen?
  De Co­rona­cri­sis heeft een im­pact ge­had op zeer veel as­pec­ten van het da­ge­lijk­se le­ven.Werk­ne­mers zijn of wa­ren tij­de­lijk werk­loos, na­men ex­tra va­kan­tie op of wer­den ziek.  Bent u zich be­wust van het...
  16 juni 2020
  We­bi­nar: De mo­da­li­tei­ten voor be­ëin­di­ging van ar­beids­over­een­kom­sten in...
  In de na­sleep van de CO­VID-19 ge­zond­heids­cri­sis zien ver­schil­len­de werk­ge­vers zich zo­wel in Bel­gië als we­reld­wijd he­laas ge­nood­zaakt om één of meer­de­re ar­beids­over­een­kom­sten te be­ëin­di­gen.   Het...
  07/05/2020
  De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de van "co­vid-19" tij­de­lij­ke...
  Lees­tijd: 2 mi­nu­ten Wat voor­ziet de wet­ge­ving op dit ogen­blik? Ter her­in­ne­ring, de hui­di­ge wet­ge­ving maakt een on­der­scheid tus­sen twee vor­men van tij­de­lij­ke werk­loos­heid: tij­de­lij­ke werk­loos­heid we­gens...
  29/04/2020
  On­der­gaat het over­heids­per­so­neel een ge­zond­heids­cri­sis?
  Op 4 mei 2020 mo­gen de niet-es­sen­ti­ë­le be­drij­ven, die op 3 mei moesten slui­ten om­dat ze ‘so­ci­al dis­tan­cing’ on­vol­doen­de kon­den ga­ran­de­ren, op­nieuw op­star­ten op voor­waar­de dat zij een reeks ge­zond­heids­maat­re­ge­len...
  05/03/2020
  CO­RO­NA-VI­RUS : prak­ti­sche gids met com­mer­ci­ë­le en ju­ri­di­sche to­pics/aan­be­ve­lin­gen
  We heb­ben de­ze prak­ti­sche gids op­ge­steld om de ju­ri­di­sche teams van on­der­ne­min­gen bij te staan in de aan­pak van de uit­da­gin­gen waar­mee ze ge­con­fron­teerd wor­den bij de snel­le en we­reld­wij­de ver­sprei­ding...
  12/07/2019
  De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de...
  De Waal­se lo­ka­le over­he­den heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de tijd om een over­een­komst te slui­ten met be­trek­king tot het aan­vul­lend pen­si­oen van hun con­trac­tu­e­le amb­te­na­ren en te ge­nie­ten van een fi­nan­ci­eel...
  20 september 2018
  Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
  1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de...
  29 mei 2018
  Star­ter jobs: jon­ge werk­ne­mers goed­ko­per van­af ju­li!
  Om de werk­ge­le­gen­heid voor jon­ge­ren te be­vor­de­ren, voor­ziet de wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie een sys­teem van « star­ter­jobs voor jon­ge­ren »...
  01/05/2018
  Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS wordt in Bel­gië ver­sterkt door de komst van een...
  Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt met veel ge­noe­gen de komst aan van Me­vrouw El­ke Du­den als ven­noot en dit van­af 1 mei 2018. El­ke, ge­spe­ci­a­li­seerd in ar­beids­recht en pen­si­oe­nen, volgt Jef De­grau­we op die...
  16 april 2018
  De wet­ge­ver in­tro­du­ceert een over­leg­ver­plich­ting met be­trek­king tot de...
  Ver­trek­ken­de van de vast­stel­ling dat werk­ne­mers steeds meer ge­con­nec­teerd zijn, ook bui­ten de nor­ma­le werk­uren, waar­door de grens tus­sen werk en pri­vé ver­vaagt, heeft de wet­ge­ver de ar­ti­kels 15 tot 17...