Home / Europa / België / Sociaal recht & Pensioenen

Sociaal recht & Pensioenen

Om succesvol te ondernemen, is uw relatie met uw werknemers en hun vertegenwoordigers in ondernemingsraden, comités en vakbonden van essentieel belang. Of het nu gaat om salarispakketten, arbeidscontracten, gelijke kansen, concurrentiebeperkingen, of om herstructureringen overnames en fusies, het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa zijn bijzonder complex en soms zelfs tegenstrijdig.

Europese richtlijnen, Europese rechtspraak, nationale wetten, reglementeringen en praktijken moeten allemaal in acht worden genomen voor een doeltreffend management.

Onze groep van 280 specialisten in het sociaal recht over heel Europa en daarbuiten, staat klaar om u te loodsen door de doolhof van HR-regels, hun praktische toepassingen en problemen waar u als onderneming dagelijks mee te maken krijgt.

Indien u de grenzen oversteekt om internationaal te ondernemen, wordt u geconfronteerd met bijkomende hindernissen om uw objectieven te kunnen realiseren.

Dankzij ons netwerk dat zich uitstrekt over 33 landen, kunnen wij u helpen bij het oplossen van uw juridische problemen in alle landen waar u operaties heeft of plant, zowel voor overeenkomsten, pensioenschema’s, reorganisaties, M&A, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid of rechtszaken.

"responsive and on the spot"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2022

"The team is knowledgeable and pragmatic. They understand our business needs and are building legal solutions around that. This is what we are expecting from outside counsel. They are open to discussions and extremely responsive."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"The CMS team goes the extra mile to know and understand the client. One of their strengths is being able to anticipate our needs."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"The team are deeply knowledgeable about employment and pensions practice in Belgium which is invaluable for an international business like us. They have recently supported and advised us through a complicated divestment and legal demerger and both their advice and their practical support was excellent."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"Good, young team."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"CMS‘ multi-office practice regularly works with key players in the disruptive economy, advising major tech players on various multi-jurisdictional employment matters. Collective dismissals, reorganisations, and (domestic and pan-European) pension issues are all core areas of expertise for the practice, which is jointly helmed by Elke Duden, Sophie Berg and Gaël Chuffart. Karen Dereepere is the driving force behind the team’s Covid-19 hub."

Legal 500, 2022

Selecteer een gebied

luggage
Expat Desk
Our specialists of the CMS Expat Desk provide cross-border advice to (global) companies about international employees, also known as "expats". The pro

Feed

24/03/2022
Op­na­me HR we­bi­nar se­ries
Be­kijk de op­na­me van on­ze op­lei­din­gen in het ar­beids­recht.
17/03/2022
Mijn werk­ne­mer is ziek: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta:18/11/2021 09/12/2021 18/01/2022 17/03/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
18/01/2022
CMS staat de ei­ge­naars van Dob­by bij in de ver­koop van hun be­drijf aan...
CMS heeft de ei­ge­naars van Dob­by, een pi­o­nier in de ont­wik­ke­ling van be­heer­soft­wa­re voor de vast­goed­sec­tor, bij­ge­staan in de ver­koop­s­trans­ac­tie van hun be­drijf aan Ge­ran­tis, die on­der­steund wordt door...
18/01/2022
Kan ik door­wer­ken na de pen­si­oen­leef­tijd en wat ge­beurt er met mijn ver­de­re...
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld :...
09/12/2021
Mijn werk­ne­mer start een start-up: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 09/12/2021 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
31/08/2021
Be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen kun­nen niet lan­ger wor­den...
Tot voor kort kon­den be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen als zelf­stan­di­ge op­tre­den en te­ge­lij­ker­tijd hun ope­ra­ti­o­ne­le ta­ken als werk­ne­mer ver­vul­len. Die tijd is nu voor­bij. De­ze ken­te­ring is...
22/06/2021
HR tran­si­tie­plan
SES­SI­ON EN FRAN­ÇAIS­Vraag u zich af hoe u uw per­so­neel op de best mo­ge­lij­ke ma­nier te­rug naar het werk laat ko­men nu de CO­VID-maat­re­ge­len lang­zaam aan ver­soe­peld zul­len wor­den? Wilt u we­ten wel­ke nieu­we...
27/05/2021
Ar­beids­rech­te­lij­ke, so­ci­aal ze­ker­heids­rech­te­lij­ke en pen­si­oen­as­pec­ten -...
 me­di­um­De glo­ba­li­se­ring leidt er­toe dat veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen deel uit­ma­ken van een dy­na­mi­sche groep die in­ter­na­ti­o­naal wordt ge­stuurd. De aan de glo­ba­li­se­ring ver­bon­den be­drijfs­ri­si­co’s ge­ven...
02/04/2021
Brea­king news: De Bel­gi­sche Staat aan­spra­ke­lijk voor het fou­tief om­zet­ten...
Per ar­rest van 24 maart 2021 heeft het ar­beids­hof Ant­wer­pen, af­de­ling Has­selt de Bel­gi­sche Staat ver­oor­deeld tot het be­ta­len van een scha­de­ver­goe­ding aan een werk­ne­mer die bin­nen het ka­der van een ge­rech­te­lij­ke...
02/11/2020
CO­VID-19: Cer­ti­fi­caat no­dig om de aan­we­zig­heid op de werk­plaats te recht­vaar­di­gen
Wij wil­len uw aan­dacht ves­ti­gen op het feit dat er af­ge­lo­pen zon­dag een nieuw mi­nis­te­ri­eel be­sluit werd uit­ge­vaar­digd dat voor­ziet in nieu­we maat­re­ge­len en ver­plich­tin­gen in hoof­de van de werk­ge­vers...
23/06/2020
We­bi­nar: Wat is de im­pact van de co­rona­cri­sis op uw aan­vul­lend pen­si­oen?
De Co­rona­cri­sis heeft een im­pact ge­had op zeer veel as­pec­ten van het da­ge­lijk­se le­ven.Werk­ne­mers zijn of wa­ren tij­de­lijk werk­loos, na­men ex­tra va­kan­tie op of wer­den ziek.  Bent u zich be­wust van het...
16/06/2020
We­bi­nar: De mo­da­li­tei­ten voor be­ëin­di­ging van ar­beids­over­een­kom­sten in...
In de na­sleep van de CO­VID-19 ge­zond­heids­cri­sis zien ver­schil­len­de werk­ge­vers zich zo­wel in Bel­gië als we­reld­wijd he­laas ge­nood­zaakt om één of meer­de­re ar­beids­over­een­kom­sten te be­ëin­di­gen.   Het...