Home / Expertise / Sociaal recht & Pensioenen
blurred image of hong kong central business district

Sociaal recht & Pensioenen

België

Om succesvol te ondernemen, is uw relatie met uw werknemers en hun vertegenwoordigers in ondernemingsraden, comités en vakbonden van essentieel belang. Of het nu gaat om salarispakketten, arbeidscontracten, gelijke kansen, concurrentiebeperkingen, of om herstructureringen overnames en fusies, het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa zijn bijzonder complex en soms zelfs tegenstrijdig.

Europese richtlijnen, Europese rechtspraak, nationale wetten, reglementeringen en praktijken moeten allemaal in acht worden genomen voor een doeltreffend management.

Onze groep van 280 specialisten in het sociaal recht over heel Europa en daarbuiten, staat klaar om u te loodsen door de doolhof van HR-regels, hun praktische toepassingen en problemen waar u als onderneming dagelijks mee te maken krijgt.

Indien u de grenzen oversteekt om internationaal te ondernemen, wordt u geconfronteerd met bijkomende hindernissen om uw objectieven te kunnen realiseren.

Dankzij ons netwerk dat zich uitstrekt over 33 landen, kunnen wij u helpen bij het oplossen van uw juridische problemen in alle landen waar u operaties heeft of plant, zowel voor overeenkomsten, pensioenschema’s, reorganisaties, M&A, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid of rechtszaken.

Lees meer Lees minder

Clients praise the team's "meticulous" approach to their work: "They look into every detail and it's very reassuring."

Chambers Europe, 2018

[The lawyers are] "highly responsive, confident and capable."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

‘Top choice for sensitive files’, CMS’ group impresses with its ‘quick responses and solutions’.

Legal 500, 2018

"I'm very satisfied, which is the reason why I work with them and continue to work with them – they are professional, straight to the point and explain well."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2017

Selecteer een gebied

  Expat Desk

  Our specialists of the CMS Expat Desk provide cross-border advice to (global) companies about international employees, also known as "expats".

  Lees meer

  Feed

  Toon alleen
  07/05/2020
  De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de van "co­vid-19" tij­de­lij­ke...
  27 april 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to Govern­ment Sup­port for Em­ploy­ers and Wor­kers
  This ex­pert gui­de ex­plo­res the ways dif­fe­rent govern­ments ha­ve at­temp­ted to al­le­vi­a­te the stress the pan­de­mic has im­po­sed on both em­ploy­ers and wor­kers and en­su­re bu­si­ness con­ti­nui­ty.
  16 juni 2020
  We­bi­nar: De mo­da­li­tei­ten voor be­ëin­di­ging van ar­beids­over­een­kom­sten in...
  In de na­sleep van de CO­VID-19 ge­zond­heids­cri­sis zien ver­schil­len­de werk­ge­vers zich zo­wel in Bel­gië als we­reld­wijd he­laas ge­nood­zaakt om één of meer­de­re ar­beids­over­een­kom­sten te be­ëin­di­gen.
  20 september 2018
  Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
  1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de...
  29/04/2020
  On­der­gaat het over­heids­per­so­neel een ge­zond­heids­cri­sis?
  29 mei 2018
  Star­ter jobs: jon­ge werk­ne­mers goed­ko­per van­af ju­li!
  Om de werk­ge­le­gen­heid voor jon­ge­ren te be­vor­de­ren, voor­ziet de wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie een sys­teem van « star­ter­jobs voor jon­ge­ren »...
  05/03/2020
  CO­RO­NA-VI­RUS : prak­ti­sche gids met com­mer­ci­ë­le en ju­ri­di­sche to­pics/aan­be­ve­lin­gen
  16 april 2018
  De wet­ge­ver in­tro­du­ceert een over­leg­ver­plich­ting met be­trek­king tot de...
  Ver­trek­ken­de van de vast­stel­ling dat werk­ne­mers steeds meer ge­con­nec­teerd zijn, ook bui­ten de nor­ma­le werk­uren, waar­door de grens tus­sen werk en pri­vé ver­vaagt, heeft de wet­ge­ver de ar­ti­kels 15 tot 17...
  12/07/2019
  De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de...
  11 april 2018
  Kor­te­re op­zeg­gings­ter­mij­nen bij het be­gin van de ar­beids­over­een­komst
  De wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie werd op 30 maart 2018 ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad. De­ze wet wij­zigt de op­zeg­gings­ter­mij­nen...
  30/11/2018
  No­vem­ber 2018 News­let­ter
  26 januari 2018
  Niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len: uit­ge­slo­ten in ge­val van...
  Sinds 1 ja­nu­a­ri 2008 kun­nen werk­ge­vers on­der het stel­sel van niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len (“NR­RV”) een bo­nus toe­ken­nen die af­hangt van de col­lec­tie­ve re­sul­ta­ten van de on­der­ne­ming,...