Expats

Terug naar Employment & Pensions

Onze specialisten van de CMS Expat Desk adviseren (internationale) bedrijven over expats. De advisering heeft betrekking op het arbeidsrecht, visa, werkvergunningen, belasting, pensioen en sociale zekerheidsaspecten. De navolgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • indienen van de vereiste vergunningen voor zowel expats als gezinsleden om in Nederland te kunnen verblijven en werken;
 • registratie van de werkgever bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • mobiliteitsbeleid;
 • internationale opdrachtovereenkomsten;
 • expatovereenkomsten;
 • beëindiging van de expatovereenkomst of internationale opdrachtovereenkomst;
 • de mogelijkheid voor het aanvragen van een belastingaftrek van 30%;
 • de fiscale optimalisatie van een "salary split" en werknemersvoordelen;
 • belastingverplichtingen van werkgevers, multi-state loon en aangiften voor inkomstenbelasting;
 • de toepasselijke pensioenregeling en hoe dient te worden omgegaan met pensioenen in verschillende landen;
 • de mogelijkheden voor internationale transfers van pensioenuitkeringen en doorlopende deelname aan een andere jurisdictie;
 • analyse van de toepasselijke socialezekerheidsregeling(en) en de gevolgen daarvan; en
 • de implementatie van het gewenste socialezekerheidsstelsel.
28/03/2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons.Whi­le mer­gers and ac­qui­si­ti­ons (M&A) tend to be led by cor­po­ra­te...
28/01/2019
CMS Gui­des to Dis­mis­sals
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the Gui­des to Dis­mis­salsThe CMS Gui­des to Dis­mis­sals are in­ten­ded to help em­ploy­ers an­ti­ci­pa­te the pos­si­ble cour­ses...
Sub­scri­be to Em­ploy­ment & Pen­si­ons to­pics

Feed

30/09/2021
CMS Ex­pat Desk Con­tact Card
When ta­lent needs to mo­ve, we’re be­hind you­Li­ving in a high­ly con­nec­ted world al­lows com­pa­nies to hi­re and mo­bi­li­se skil­led and ta­len­ted pe­o­p­le al­most any­whe­re – and lo­ca­te bu­si­ness ope­ra­ti­ons whe­re­ver they need to be.But when con­si­de­ring mo­ving of­fi­ces or em­ploy­ees, the­re are a ran­ge of fac­tors to con­si­der. The­se can in­clu­de the po­li­ti­cal and eco­no­mic con­se­quen­ces of CO­VID-19 or Brexit, the cor­po­ra­te and per­so­nal tax im­pli­ca­ti­ons of re­lo­ca­ti­on – even the im­pact of sanc­ti­ons im­po­sed on cer­tain coun­tries.Around the world our CMS Ex­pat Desk teams are rea­dy to help you ma­na­ge the em­ploy­ment, tax, vi­sa (im­mi­gra­ti­on) and so­ci­al se­cu­ri­ty as­pects of re­lo­ca­ti­on.Dra­wing to­gether spe­ci­a­lists from the CMS Em­ploy­ment & Pen­si­ons Group and the CMS Tax Group, our teams are net­wor­ked across lo­ca­ti­ons in Eu­ro­pe, Asia, Af­ri­ca and La­tin Ame­ri­ca to of­fer you mul­ti-ju­ris­dic­ti­o­nal sup­port – whe­ther you’re mo­ving one em­ploy­ee or a who­le of­fi­ce.Our emp­ha­sis is on un­der­stan­ding you and the spe­ci­fic needs of your bu­si­ness. By sha­ring our know­led­ge, net­works and pro­vi­ding prac­ti­cal day-to-day sup­port, we aim to help ma­ke any re­lo­ca­ti­on pro­cess smooth, swift and ful­ly-con­si­de­red – with mi­ni­mal dis­rup­ti­on to your co­re bu­si­ness.Ex­plo­re mo­re about our ex­pe­rien­ce and ser­vi­ces be­low. To con­tact your lo­cal CMS Ex­pat Desk team, plea­se check out the group con­tact card. ez­no­de://106509 ez­no­de://106714
15/04/2020
Exit van de ex­pat: ont­slag­mo­ge­lijk­he­den in het Ne­der­land­se ar­beids­recht
In de­ze bij­dra­ge be­spre­ken Ayşe­g­ül Av­cı en Niels Koe­ne de mo­ge­lijk­he­den tot ont­slag van de ex­pat en de bij­zon­de­re re­gels die gel­den ten aan­zien van de re­de­lij­ke gron­den en her­plaat­sings­in­span­nin­gen...
25/01/2019
CMS On your ra­dar
For em­ploy­ers ope­ra­ting across bor­ders, un­der­stan­ding an em­ploy­er’s free­dom to con­tract with its em­ploy­ees is vi­tal. New laws in in­di­vi­du­al coun­tries, which re­strict this by fil­ling per­cei­ved gaps in...
07/01/2019
Fo­reign com­pa­nies with branch of­fi­ces in Ne­ther­lands fa­ce man­da­to­ry em­ploy­ment...
Fo­reign em­ploy­ers in the Ne­ther­lands of­ten as­sign em­ploy­ees to third par­ties, such as a branch of­fi­ce, for a fixed pe­ri­od of ti­me, ba­sed on an exis­ting em­ploy­ment agree­ment. In this ca­se, par­ties ha­ve...