Home / Expertise / Commercial / Consumentenrecht

Consumentenrecht

Nederland

In de contractuele verhoudingen tussen consumenten en ondernemers gelden andere regels dan in de contractuele verhoudingen tussen ondernemers onderling. De wet kent aan de consument eenvoudigweg meer rechten en een verdergaande bescherming toe dan aan de ondernemer. Zo heeft een consument de vrije keuze tussen vervanging of reparatie van een product als er iets aan mankeert. Ook kan een consument zich erop beroepen dat een door hem gekocht product niet voldoet aan de verwachtingen die bijvoorbeeld in reclamemateriaal zijn gewekt. Daarnaast verbiedt de wet het gebruik van een aantal bedingen in algemene voorwaarden, wanneer er wordt gecontracteerd met een consument.

Als u zich als ondernemer richt tot de consument is het raadzaam om onder meer uw algemene voorwaarden, reclamemateriaal en gebruiksaanwijzingen door een gespecialiseerde jurist te laten toetsen. De advocaten van CMS beschikken over de daarvoor benodigde kennis en ervaring en kunnen u adviseren over alle aspecten van het consumentenrecht.

Lees meer Lees minder
25 February 2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
AI in Con­su­mer and Re­tail
June 2019
CMS Con­su­mer Pro­ducts Glo­bal Bro­chu­re
June 2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
Herman Boersen
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast
26/08/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
27/06/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
17/04/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
Merle Temme
07/03/2019
Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri...
07/03/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
28/02/2019
De be­gren­zing van sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten:...
14/01/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
08/10/2018
Be­ding in­za­ke een­zij­di­ge vast­stel­ling ma­te van ar­beids­on­ge­schikt­heid...
17/09/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Ver­bin­te­nis­sen-/Con­su­men­ten­recht
14/09/2018
Koop­ga­rant-re­ge­ling. Erf­pacht. Wenk on­der Recht­bank...
22/06/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht