Home / Expertise / Insurance

Insurance

Nederland

Wij weten dat u als verzekeraar, tussenpersoon of herverzekeraar acteert in een wereld die onvoorspelbaar is. En die steeds sneller verandert. Onze verzekeringsspecialisten kennen de details van uw markt. Zij staan pal voor uw commerciële belangen en kunnen u assisteren, waar ook ter wereld. Veel van onze juristen hebben zelf een achtergrond in het verzekeringswezen. Daardoor weten zij hoe complex uw sector kan zijn. Wij staan zowel schade- en levensverzekeraars bij als ondernemingen, zoals transportbedrijven, leasemaatschappijen, producenten, vastgoed- ondernemingen en overheden. Wij zijn uw steun en toeverlaat, in Nederland en daarbuiten. De uitkomst die het best past bij uw organisatie is daarbij ons doel.

Lees meer Lees minder

‘This is one of the biggest liability and insurance teams in the market. They combine great knowledge with a pragmatic approach. A very flexible team that is not focused on the billable hours, but on the result for their clients. Of course we also sometimes work with other law firms, but at the end of the day this does not lead to the same level of service/knowledge. This team also believes in knowledge sharing and also organises many great events each year to share their experiences for free with all parties interested.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

‘The individuals I work with think as though they are entrepreneurs/employers so apart from being specialists in law they are capable of thinking on the same lines as clients on various levels, national and international. If necessary they can connect very quickly with other colleagues of other sections. Furthermore they develop new judicial services for our clients with us.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

One client singles out the team's "pragmatic approach, knowledge and international network”.

Chambers Europe, 2020

"CMS offers a broad range of expertise spanning D&O, personal injury, product liability, and reinsurance in conjunction with M&A assistance in the construction, healthcare, and aviation sectors."

The Legal 500, 2019

"Capable of handling the most difficult issues" and provides "a very good international network that really works seamlessly."

Chambers Europe, 2019

"They are very approachable and responsive."

Chambers Europe, 2019

"very good understanding of cross-border matters."

The Legal 500, 2018
Ten things eve­ry in­su­rer should know
Alex Den­slow, CMS Lon­don: “De­ligh­ted to launch the 3rd ed. of “10 Things Eve­ry In­su­rer Should Know”, in which we com­pa­re 10 key in­su­ran­ce is­sues across 29 ju­ris­dic­ti­ons whe­re the CMS In­su­ran­ce Sec­tor...
June 2019
CMS In­su­ran­ce Glo­bal Bro­chu­re
In the in­su­ran­ce mar­ket, the best pro­tec­ti­on is ex­pe­rien­ce.Na­vi­ga­ting the legal com­plexi­ties of the glo­bal in­su­ran­ce mar­ket ta­kes pro­ven in­sight. At CMS, ma­ny of our in­su­ran­ce spe­ci­a­lists ha­ve co­me from...

Feed

Toon alleen
4 november 2020
CMS lan­ceert nieu­we In­su­ran­ce-app
De CMS In­su­ran­ce Group lan­ceert een nieu­we app voor ver­ze­ke­raars en her­ver­ze­ke­raars, tus­sen­per­so­nen en klan­ten van ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en.In de app is in­for­ma­tie te vin­den over de laat­ste ju­ri­di­sche...
14 maart 2018
CMS Ex­pert Gui­de to in­su­ran­ce law and re­gu­la­ti­on
Wel­co­me CMS is a re­cog­ni­sed mar­ket lea­der in pro­vi­ding legal ser­vi­ces to the in­su­ran­ce in­du­stry. We un­der­stand the in­su­ran­ce mar­ket, how it ope­ra­tes and the is­sues you fa­ce.We ha­ve ma­de a point of de­vel­o­ping...
09 februari 2021
We­bi­nar D&O
Meer in­for­ma­tie volgt la­ter.
26 oktober 2016
Ont­trek­king ver­mo­gen aan ver­haal door mis­bruik van af­ge­schei­den ver­mo­gen:...
In­lei­ding Ei­ser in cas­sa­tie, Re­sort of the World, heeft ver­weer­der in cas­sa­tie, Map­le Leaf (een stich­ting par­ti­cu­lier fonds naar het recht van Sint Maar­ten) en haar be­gun­stig­de aan­spra­ke­lijk ge­steld...
20/10/2020
Ge­brek aan ju­ri­di­sche ken­nis over be­oor­de­ling deug­de­lijk­heid pres­ta­tie...
Op 9 ok­to­ber 2020 heeft de Ho­ge Raad een ar­rest ge­we­zen over de vraag wan­neer ex ar­ti­kel 3:310 BW een ver­ja­ring van een vor­de­ring tot scha­de­ver­goe­ding be­gint te lo­pen bij een (mo­ge­lij­ke) be­roeps­fout. In...
11 juli 2016
In­vloed van scha­de­ver­ze­ke­ring op vast­stel­ling scha­de op grond van on­recht­ma­ti­ge...
In 2001 is in het be­drijfs­pand van Mo­ram­plas­tics brand ont­staan. De brand is over­ge­sla­gen naar een naast­ge­le­gen op­slag­loods waar­door voor de ver­koop be­stem­de land­bouw­ma­chi­nes van Deere ver­lo­ren zijn ge­gaan...
22/09/2020
Een re­de­lijk han­de­lend ver­ze­ke­raar: het ver­volg op het Maat­man-ar­rest
Op 18 au­gus­tus 2020 heeft het Ge­rechts­hof Den Haag ar­rest ge­we­zen in ver­volg op het zo­ge­noem­de Maat­man-ar­rest van de Ho­ge Raad van 5 ok­to­ber 2018. In het Maat­man-ar­rest ver­nie­tig­de de Ho­ge Raad het ar­rest...
11 juli 2016
Be­roep op exo­ne­ra­tie­be­ding in Me­taal­unie­voor­waar­den
B B.V. heeft bij Ve­ka het cas­co be­steld van een schip. Ei­ser in cas­sa­tie heeft in op­dracht van Ve­ka be­re­ke­nin­gen en con­struc­tie­te­ke­nin­gen voor het schip ge­maakt. Het schip is vol­gens de­ze te­ke­nin­gen en...
30/07/2020
Arts en zie­ken­huis niet aan­spra­ke­lijk voor ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
Op 19 ju­ni 2020 heeft de Ho­ge Raad een ar­rest ge­we­zen waar­in zij ant­woord geeft op pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen van het hof over de vraag of het ge­bruik van PIP-bor­st­im­plan­ta­ten een toe­re­ken­ba­re te­kort­ko­ming...
28 juni 2016
Wordt de vrij­heid van ver­ze­ke­raars om de gren­zen van hun dek­king te be­pa­len...
Sinds HR 9 ju­ni 2006, NJ 2006, 326 (Val­scherm­zweef­toe­stel) geldt als uit­gangs­punt dat het de ver­ze­ke­raar vrij­staat met de dek­kings­om­schrij­ving de gren­zen te om­schrij­ven waar­bin­nen hij be­reid is dek­king...
16 juli 2020
Cy­ber­scha­de­claims met maar liefst 83% toe­ge­no­men in Eu­ro­pa
Het aan­tal scha­de­claims bij stand alo­ne-cy­ber­ver­ze­ke­rin­gen is vo­rig jaar ge­ste­gen met maar liefst 83% in Eu­ro­pa. Dat blijkt uit het rap­port The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber ​​Claims dat is op­ge­steld door...
24 juni 2016
Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...